Upphävd författning

Lag (1977:180) om införande av kommunallagen

Departement
Civildepartementet KO
Utfärdad
1977-04-21
Ändring införd
SFS 1977:180
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kommunallagen (1977:179) och denna lag träder i kraft den 1 juli 1977.

2 §  Genom kommunallagen (1977:179) upphäves

  1. kommunallagen (1953:753),
  2. lagen (1953:754) om införande av kommunallagen,
  3. landstingslagen (1954:319),
  4. lagen (1954:320) om införande av landstingslagen,
  5. kommunallagen (1957:50) för Stockholm och
  6. lagen (1969:215) med särskilda bestämmelser om Stockholms läns landstingskommun.

3 §  Om i lag eller annan författning förekommer hänvisning till föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i kommunallagen (1977:179) eller denna lag tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

4 §  Bestämmelserna i kommunallagen (1977:179) om att suppleanter skall utses för ledamöterna i kommunfullmäktige tillämpas första gången vid val som avser tiden efter utgången av oktober 1979. Bestämmelserna i nämnda lag om att suppleanter skall utses för ledamöterna i sådan nämnd som avses i 3 kap. 13 § andra stycket samma lag tillämpas första gången vid val som avser tiden efter utgången av år 1979.

5 §  Tjänstgöringstiderna för ledamöter och suppleanter i kommunfullmäktige i annan kommun än Stockholms kommun och i landsting, som har valts enligt äldre bestämmelser, upphör vid utgången av oktober 1979.

6 §  Bestämmelserna i 2 kap. 11 § fjärde stycket kommunallagen (1977:179) om suppleants tjänstgöring i kommunfullmäktige tillämpas först efter utgången av oktober 1979.

7 §  I fråga om motion som har väckts före den 1 juli 1977 räknas den tidsfrist som anges i 2 kap. 17 § kommunallagen (1977:179) från nämnda dag.

8 §  Bestämmelserna i 3 kap. 17 § och 5 kap. 1 §kommunallagen (1977:179) om valbarhet och verkan av att valbarheten upphör tillämpas ej i fråga om borgarråd, revisor eller revisorssuppleant, som har valts med stöd av äldre bestämmelser.

9 §  Bestämmelserna i 5 kap. 1 § första stycket första punkten kommunallagen (1977:179) om val av revisorer och suppleanter tillämpas första gången vid val som avser tid efter utgången av år 1979. Kommunfullmäktige och landsting väljer år 1977 tre eller flera revisorer samt minst lika många suppleanter för granskning av de två följande årens verksamhet.

10 §  Föreskrifter som avses i 2 kap.27 och 30 §§kommunallagen (1977:179) behöver ej meddelas före den 1 juli 1978. Till dess föreskrifter som avses i 2 kap. 27 § nämnda lag har meddelats gäller äldre bestämmelser om arkivvård. I landstingskommun gäller äldre bestämmelser om arbetsordning till dess föreskrifter som avses i 2 kap. 30 § nämnda lag har meddelats.

11 §  I fråga om förvaltningsutskottets rätt att företräda landstinget mellan dess sammanträden får äldre bestämmelser tillämpas intill den 1 juli 1978.

12 §  I fråga om rätt att anföra kommunalbesvär över beslut som har meddelats före den 1 juli 1977 gäller äldre bestämmelser. Om besvärshandling som avses i 7 kap. 1 § tredje stycket kommunallagen (1977:179) har kommit in till länsstyrelsen men ej till regeringsrätten före besvärstidens utgång och om det överklagade beslutet har meddelats före den 1 juli 1977, skall regeringsrätten ändå upptaga besvären till prövning.

13 §  Bestämmelserna i 8 § lagen (1953:754) om införande av kommunallagen gäller till den 1 juli 1978.

14 §  Rikets indelning i landstingskommuner ändras ej genom kommunallagen (1977:179).

15 §  I Stockholms kommun får drätselnämnd behållas.

[S2]Utan hinder av 3 kap. 1 § 3 kommunallagen (1977:179) skall drätselnämnden handha medelsförvaltningen i den mån fullmäktige ej har medgivit annan nämnd att helt eller delvis handha sin medelsförvaltning. Drätselnämnden skall fullgöra de uppgifter i fråga om räkenskapsföringen som annars ankommer på kommunstyrelsen. Bestämmelserna i 4 kap. 9 § kommunallagen om styrelsen skall därvid i stället gälla drätselnämnden.

[S3]Beträffande drätselnämnden tillämpas i övrigt bestämmelserna i 3 kap. 13 § andra stycket kommunallagen (1977:179) på motsvarande sätt. Ordföranden i borgarrådsberedningen skall vara ordförande i drätselnämnden.

16 §  Upphör att gälla genom förordning (1981:656).

Ändringar

Lag (1977:180) om införande av kommunallagen (1977:179)

Förarbeten
Prop. 1975/76:187

Lag (1981:656) om ändring i lagen (1977:180) om införande av kommunallagen (1977:179)

Ändring, SFS 1991:900

    Omfattning
    upph.