Upphävd författning

Förordning (1977:21) om TV-övervakning;

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1977-01-13
Ändring införd
SFS 1977:21
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ansökan om tillstånd att bruka övervakningskamera som avses i lagen (1977:20) om TV-övervakning göres hos länsstyrelsen i det län inom vilket kameran skall brukas.

2 §  För handläggning i länsstyrelsen av ansökan som avses i 1 § betalar sökanden en avgift om 425 kronor för tillstånd för en kamera och 125 kronor för varje ytterligare kamera som tillstånd meddelas för. Föreligger synnerliga skäl, får avgiften sättas ned.

[S2]Staten, kommunerna och landstingskommunerna är fria från avgift enligt denna paragraf. Förordning (1981:723).

3 §  Länsstyrelsen beslutar om avgift enligt 2 §.

4 §  På belopp som ej har erlagts inom tid som har bestämts av länsstyrelsen utgår ränta enligt räntelagen (1975:635).

5 §  När beslut enligt lagen (1977:20) om TV-övervakning expedieras, skall avskrift av beslutet överlämnas till justitiekanslern, om ej denne i fråga om ärende av mindre vikt har föreskrivit undantag.

6 §  Talan mot länsstyrelsens beslut enligt denna förordning föres hos regeringen genom besvär.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1977:21) om TV-övervakning

Förordning (1981:723) om ändring i förordningen (1977:21) om TV-övervakning

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1990:487

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990 då förordningen (1977:21) om TV-övervakning skall upphöra att gälla. Den gamla förordningens bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats av länsstyrelsen före den nya förordningens ikraftträdande.
  Omfattning
  upph.