Upphävd författning

Förordning (1977:37) med instruktion för utrikesdepartementets antagningsnämnd

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1977-01-20
Ändring införd
SFS 1977:37
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Utrikesdepartementets antagningsnämnd prövar om den som har sökt anställning som handläggare inom utrikesförvaltningen är lämplig för utrikestjänsten. Resultatet av prövningen redovisas i ett yttrande till utrikesdepartementet.

[S2]Första stycket gäller ej om anställningen gäller en tjänst i lägst alternativlönegrad F 21/F 23. Det gäller ej heller i fråga om den som söker lokalanställning vid en utlandsmyndighet.

[S3]I fråga om dels sökande som redan innehar ordinarie, extra ordinarie eller extra tjänster i utrikesförvaltningen, dels sökande till tjänster från vilka omstationering till utlandsmyndighet normalt ej förekommer kan dock nämnden överlämna prövningen till utrikesdepartementet. Förordning (1980:46).

2 §  Vid prövning enligt 1 § skall nämnden ta hänsyn till

 1. sökandes kunskaper och erfarenhet samt lämplighet i övrigt för tjänstgöring i utrikesförvaltningen och
 2. behovet av tjänstemän för allmän tjänstgöring i utrikesförvaltningen och av specialinriktad personal med särskilda uppgifter.

Organisation m.m.

3 §  Nämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter. Expeditionschefen i utrikesdepartementet är självskriven ledamot. Ordföranden och de sju övriga ledamöterna utses för tre år.

[S2]Ordföranden utses av regeringen bland utrikesförvaltningens tjänstemän. Övriga ledamöter utses av chefen för utrikesdepartementet. Två av dessa utses på förslag av personalorganisationerna i utrikesdepartementet. I övrigt skall riksdagen, statsförvaltningen, arbetsmarknadens organisationer, näringslivet och utbildningsväsendet vara företrädda bland ledamöterna.

[S3]Nämnden utser inom sig vice ordförande.

[S4]Expeditionschefen utser sekreterare åt nämnden.

Ärendenas handläggning m.m.

4 §  Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. Förordning (1986:803).

5 §  Vid nämndens sammanträde föres protokoll. Protokollet justeras av ordföranden.

6 §  Nämndens ordförande, expeditionschefen och sekreteraren får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller överklagande av nämndens beslut. Förordning (1986:803).

7 §  Mot nämndens yttrande i antagningsärende får talan ej föras.

8 § har upphävts genom förordning (1977:648).
9 § har upphävts genom förordning (1977:648).

Ändringar

Förordning (1977:37) med instruktion för Utrikesdepartementets antagningsnämnd

Förordning (1977:648) om ändring i förordningen (1977:37) med instruktion för utrikesdepartementets antag- ningsnämnd

  Omfattning
  upph. 8, 9 §§; utgår rubr. närmast före 7 §; ändr. 1 §, rubr. närmast före 4 §; omtryck

Förordning (1980:46) om ändring i förordningen (1977:37) med instruktion för utrikesdepartementets antag- ningsnämnd

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1986:803) om ändring i förordningen (1977:37) med instruktion för utrikesdepartementets antagningsnämnd

  Omfattning
  ändr. 4, 6 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1991:360

  Omfattning
  upph.