Upphävd författning

Förordning (1977:387) om investeringsgaranti

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1977-05-26
Ändring införd
SFS 1977:387 i lydelse enligt SFS 1988:766
Ikraft
1977-06-28
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För lån som tas upp för investering inom gruvindustrin eller tillverkningsindustrin kan intill det högsta sammanlagda belopp som regeringen bestämmer statlig garanti (investeringsgaranti) lämnas enligt denna förordning.

2 §  Investeringsgaranti får lämnas företag för att finansiera investering i byggnad, maskin eller annan liknande utrustning som är ägnad att öka företagets produktionskapacitet eller göra dess tillverkningsteknik mer effektiv. Garanti får dock lämnas endast om den sammanlagda kostnaden för investeringen uppgår till minst fem miljoner kronor.

[S2]Lämnas garanti för lån till investering, får garanti lämnas även för lån som finansierar till investeringen knutet behov av rörelsekapital. Sådant lån får avse högst ett belopp som motsvarar 20 procent av den sammanlagda kostnaden för investeringen. Förordning (1977:1125).

3 §  Investeringsgaranti får lämnas för lån i bankaktiebolag, sparbank, föreningsbank, helt eller till största delen bankägt finansieringsföretag som bedriver leasingverksamhet, Sveriges Investeringsbank AB eller annan svensk kreditinrättning som statens industriverk godkänner.

4 §  Investeringsgaranti får beviljas endast för lån som med beaktande av vad som sägs i 5 § är avsett att genom regelbundna avbetalningar återbetalas inom viss tid, högst tio år från första utbetalningen av lånet. Om särskilda skäl föreligger, får garanti lämnas för lån med längre återbetalningstid, dock högst 15 år.

[S2]Garanti får beviljas endast om för lånet gäller de villkor ifråga om ränta som tillämpas för industrigarantilån med rörlig räntefot enligt förordningen (1978:507) om industrigarantilån. Förordning (1978:978).

5 §  Investeringsgaranti får lämnas endast om

 1. lånesökanden beviljas anstånd med avbetalning till dess byggnaden eller utrustningen har tagits i normal drift, dock längst tre år,
 2. lånebeloppet utbetalas i delposter med hänsyn till investeringsprojektets fortskridande.

[S2]Anstånd som avses i första stycket räknas från tidpunkten för första utbetalning. Förordning (1977:1125).

6 §  Låneförbindelsen skall innehålla villkor att lånet kan sägas upp till omedelbar återbetalning, om

 1. låntagaren genom oriktig uppgift har föranlett att investeringsgaranti beviljats,
 2. låntagaren försummar att erlägga föreskriven ränta eller avbetalning,
 3. låntagaren ej iakttager villkor eller föreskrift som gäller för garantin, eller
 4. företaget överlåtes eller låntagaren utan medgivande av statens industriverk avhänder sig den rörelse eller någon betydande del av de anläggningstillgångar för vilka garantin har lämnats.

7 §  Investeringsgaranti lämnas ej om utan medgivande beställning har gjorts innan ansökan om investeringsgaranti har prövats. Fråga om sådant medgivande prövas av regeringen, om frågan om investeringsgaranti har överlämnats till regeringen för prövning, och i annat fall av statens industriverk.

8 §  Investeringsgaranti lämnas för investering till vilken statligt stöd har lämnats i annan ordning endast om synnerliga skäl föranleder detta.

9 §  Investeringsgaranti skall avse den del av lånet som överstiger 60 procent av lånebeloppet. Har låntagaren beviljats anstånd med räntebetalning till dess byggnaden eller utrustningen har tagits i normal drift, får investeringsgaranti avse även ränta som därigenom upplupit, dock längst under tre år. Staten åtager sig i förhållande till långivaren att under garantitiden ansvara såsom för egen skuld för kapitalbelopp och ränta som nu har sagts. Förordning (1977:1125).

10 §  För den del av lånet som omfattas av investeringsgaranti skall vid sidan av garantin ställas den säkerhet som kan krävas med hänsyn till den lånesökandes ekonomiska ställning och behov av rimlig ekonomisk rörelsefrihet. Säkerhet som ställes för denna del av lånet, skall gälla även för garantin.

[S2]Statens industriverk kan under garantitiden medge ändring av ställd säkerhet som avses i första stycket.

11 §  Som villkor för investeringsgaranti skall gälla att de maskiner och annan utrustning som ingår i investeringen i allt väsentligt beställes senast den 31 december 1979, att anläggningsarbetet påbörjas senast denna dag samt att projektet fullföljes i överensstämmelse med tidplan som fastställes av statens industriverk. Förordning (1978:978).

12 §  Vid avbetalning på lån för vilket investeringsgaranti har lämnats begränsas garantin till den del av återstående lånebelopp som överstiger 60 procent av detta belopp. Betalas ränta för vilken garanti har lämnats enligt 9 § begränsas garantin i denna del till att avse återstående ränteskuld. Förordning (1977:1125).

13 §  Investeringsgaranti lämnas under förutsättning att långivaren förvaltar utlämnat lån under bankmässiga former och därvid beaktar statens intresse såsom garantigivare.

[S2]Statens garantiåtagande förutsätter att långivaren inhämtar anvisningar hos statens industriverk, när fråga av betydelse för statens betalningsansvar på grund av garantiåtagandet uppkommer.

[S3]Till täckning av statens kostnader för administration och för förluster på grund av infrianden av garantiåtaganden skall långivaren i efterskott till statsverket betala en avgift om 1 procent av utestående belopp. Förordning (1978:978).

14 §  Som villkor för investeringsgaranti skall gälla att långivaren utan dröjsmål underrättar statens industriverk om förhållande som enligt 6 § kan utgöra anledning till uppsägning av lånet.

[S2]Lämnas underrättelse som avses i första stycket, skall industriverket pröva om lånet bör sägas upp till betalning. Finner verket att så bör ske, skall verket hos långivaren begära att lånet sägs upp utan dröjsmål.

15 §  Underlåter långivaren att efterkomma begäran som avses i 14 § andra stycket, eller att, sedan uppsägning har skett, vidtaga av industriverket begärda åtgärder för lånets indrivning, upphör investeringsgarantin att gälla tre månader från den dag, då lånet eller del därav skulle ha återbetalats, dock tidigast sex månader efter det långivaren erhöll anmaningen.

16 §  Beslut om investeringsgaranti får ändras eller upphävas om långivaren ej iakttager villkor som anges i 13 eller 14 §.

17 §  Statens industriverk får medge att lån för vilket investeringsgaranti har lämnats får övertagas av annan kreditinrättning som avses i 3 § än den som har beviljat lånet. Medges övertagande gäller investeringsgarantin i förhållande till den nye långivaren från den tidpunkt då ansökan om övertagandet har gjorts hos statens industriverk. Sådan ansökan skall, om övertagande sker innan anläggningen eller utrustningen tagits i normal drift, innehålla förklaring från den kreditinrättning som övertager lånet, att inrättningen är beredd att övertaga lånet på de villkor som skall gälla enligt 4, 5, 13 och 14 §§. Förordning (1977:1125).

18 §  Ansökan om investeringsgaranti, som inte direkt tas upp av regeringen, skall ges in till statens industriverk.

[S2]Ansökan skall innehålla uppgift om det antal arbetstagare som berörs av de åtgärder för vilka lånet är avsett. I ansökan skall anges om statligt stöd i annan form har sökts eller beviljats för projektet.

[S3]Till ansökan skall, om ej statens industriverk medger annat, fogas

 1. utförlig kostnadssammanställning för den planerade investeringen,
 2. lönsamhetskalkyl för projektet,
 3. tidsplan för projektet,
 4. sammanställning av de säkerheter som erbjuds för garantin,
 5. avskrift av företagets bokslut för de två senaste verksamhetsåren,
 6. resultat- och likviditetsbudget för företaget,
 7. förklaring från den kreditinrättning som lämnar lånet, att kreditinrättningen, om garanti beviljas, är beredd att utbetala lånet enligt villkoren i 4, 5, 13 och 14 §§. Förordning (1978:978).

19 §  Den som ansöker om investeringsgaranti skall utfästa sig att, om statens industriverk begär det, tillhandahålla upplysningar samt handelsböcker och andra affärshandlingar beträffande rörelsen.

20 §  Ärende om investeringsgaranti, som inte tas upp direkt av regeringen, prövas av statens industriverk.

[S2]Industriverket skall dock med eget yttrande hänskjuta ärende till regeringens prövning, om

 1. kostnaden för investeringen överstiger 50 miljoner kronor, eller
 2. investeringen har särskild betydelse från regionalpolitisk synpunkt.

[S3]Det ankommer på statens industriverk att teckna garanti på statens vägnar. Förordning (1978:978).

21 §  Beslut varigenom investeringsgaranti lämnas skall innehålla uppgift om

 1. investeringsbelopp,
 2. kreditinrättning hos vilken lånet får tas upp och lånets ändamål,
 3. tid inom vilken investeringen skall vara genomförd,
 4. för lånet och garantin ställda säkerheter,
 5. plan för hur lånet skall återbetalas,
 6. tid inom vilken låneförbindelse skall tecknas samt ordning för lånets utbetalande.

22 §  Statens industriverk utövar tillsyn över att de med investeringsgarantierna förbundna lånen utnyttjas för avsett ändamål och har att följa investeringsprojektets utveckling. Som underlag för denna tillsyn skall låntagaren på sätt som industriverket bestämmer redovisa projektets fortskridande till dess byggnaden eller utrustningen har tagits i normal drift. Därefter skall företaget årligen intill dess lånet har återbetalats lämna redovisning för sin verksamhet.

23 §  Fråga som rör långivares anspråk mot statsverket prövas av statens industriverk. Ärende som avser större belopp eller är av principiell betydelse skall dock underställas regeringens prövning.

24 §  Statens industriverk skall vidtaga de åtgärder som behövs för att skydda staten mot förlust på grund av garantiåtagande.

25 §  Mot beslut av statens industriverk i ärende om investeringsgaranti får talan ej föras.

26 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av statens industriverk.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1977:387) om investeringsgaranti

  Ikraftträder
  1977-06-28

Förordning (1980:442) om upphävande av förordningen (1977:387) om investeringsgaranti

  Övergångsbestämmelse

  Regeringen föreskriver att förordningen (1977:387) om investeringsgaranti skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1980.
  Den upphävda förordningen skall dock i tillämpliga delar gälla i fråga om garantier som har beviljats med stöd av förordningen.
  I fråga om sådana garantier gäller också 19 och 20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. Förordning (1988:766).
  Omfattning
  upph.