Upphävd författning

Förordning (1977:53) om förbud i vissa fall mot trafik med tyngre lastfordon

Version: 1977:53

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1977-02-24
Ändring införd
SFS 1977:53
Ikraft
1977-03-22
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Lastbil, vars totalvikt överstiger 7 ton, eller lastbil och därtill kopplat fordon, vars sammanlagda totalvikt överstiger 7 ton, får ej framföras på europaväg eller på annan riksväg med nummer 80 eller lägre under nedan angivna tiden år 1977.

MånadDagKlockslag
april7 1116-22 14-22
maj27 3016-22 14-22
juni23 24 25 2616-22 14-24 08-24 08-22
juli1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 3116-22 14-24 08-22 16-22 14-24 08-22 16-22 14-24 08-22 16-22 14-24 08-22 16-22 14-24 08-22
augusti19 20 2116-22 14-24 08-22

2 §  Förbudet gäller ej uttryckningsfordon, när det användes i samband med utryckning, eller annat fordon, när det användes för räddningstjänst av statlig brandkår eller kommunal brandstyrka, för postverket vid postbefordran, av televerket eller Sveriges Radio AB i samband med rundradiosändning eller av polis eller tullpersonal i brådskande tjänsteutövning. Förbudet gäller ej heller fordon, när det användes för sådant underhållsarbete på telenätet eller anläggning för elkraftförsörjning, sådant väghållningsarbete eller sådan bärgning av skadat fordon som ej kan anstå.

3 §  Undantag från denna förordning får medges för transport, som huvudsakligen avser gods som ej kan befordras på annat sätt utan betydande svårighet och som förstöres eller försämras, om transorten ej sker. För annan transport får undantag medges, om synnerliga skäl föreligger.

4 §  Fråga om undantag prövas av länsstyrelsen i det län från vilket transporten skall utgå eller, beträffande transport till eller från utlandet, av transportnämnden. I brådskande fall får frågan när det gäller enstaka transport prövas av polismyndighet eller, beträffande transport från utlandet, av tullmyndighet.

[S2]Beslut om undantag skall avse viss transport, vissa transporter eller visst slag av transporter. I beslutet skall anges det gods, den tid och den vägsträcka som undantaget avser samt vem som skall utföra transporten.

5 §  Vid transport, för vilken har medgivits undantag, skall beslutet som undantag medföras i original eller bestyrkt avskrift och vid tillsägelse visas upp för polisman eller tulltjänsteman.

6 §  Polisman eller tulltjänsteman får hindra sådan fordonstrafik som är förbjuden enligt denna förordning. Polisman eller tulltjänsteman får medge att fordonet föres till närmaste, lämpliga uppställningsplats eller till närmaste väg, där förbud ej gäller.

7 §  Talan mot transportnämndens eller länsstyrelses beslut enligt denna förordning föres hos regeringen genom besvär.

[S2]Beslut av transportnämnden eller länsstyrelse enligt denna förordning länder omedelbart till efterrättelse.

[S3]Mot polismyndighets eller tullmyndighets beslut enligt denna förordning får talan ej föras.

8 §  Länsstyrelsernas organisationsnämnd fastställer formulär till blankett för ansökan om utantag enligt 3 §. Blanketter tillhandahålles av transportnämnden, länsstyrelse, polismyndighet och tullmyndighet.

9 §  Brukas fordon i strid mot denna förordning dömes föraren till böter. Till samma straff dömes även ägren, om han ej visar att förseelsen har berott på omständighet som han ej har kunnat råda över. I fråga om fordon som innehas på grund av avbetalningsköp anses innehavaren som ägare.

[S2]Den som brukar annans fordon utan lov dömes i ägarens ställe enligt första stycket. Detsamma gäller den som innehar fordonet med nyttanderätt och har befogenhet att bestämma om förare av fordonet eller anlitar annan förare än ägaren har utsett.

10 §  I fråga om ansvar enligt 9 § äger 166 § vägtrafikkungörelsen (1972:603) motsvarande tillämpning.

[S2]För medverkan till gärning som avses i 9 § dömes till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken.

Ändringar

Förordning (1977:53) om förbud i vissa fall mot trafik med tyngre lastfordon

    Ikraftträder
    1977-03-22

Förordning (2010:1929) om upphävande av förordningen (1977:53) om förbud i vissa fall mot trafik med tyngre lastfordon

Omfattning
upph.