Upphävd författning

Förordning (1977:547) om statsbidrag till regionala museer;

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1977-06-02
Ändring införd
SFS 1977:547
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statsbidrag enligt denna förordning utgår till regionalt verksamt museum som regeringen har förklarat berättigat till sådant statsbidrag.

[S2]Statsbidrag utgår endast till museum som också får bidrag från landstingskommun eller kommun.

2 §  Museum skall bedriva vetenskaplig insamling och dokumentation samt utställningsverksamhet, informationsverksamhet och annan utåtriktad verksamhet.

[S2]I sin utåtriktade verksamhet skall museet eftersträva att verksamheten blir tillgänglig inom olika delar av regionen och att den når olika publikkatagorier.

[S3]Museet skall biträda riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, länsstyrelsen samt kommunerna inom sitt verksamhetsområde med kulturminnesvårdande uppgifter.

3 §  Verksamhetsområdet för museum som får statsbidrag enligt denna förordning skall omfatta ett län eller en region med en eller flera kommuner.

4 §  Stastbidrag beräknas för tiden den 1 juli - den 30 juni nästföljande år (redovisningsår).

5 §  Statsbidrag utgår i form av grundbidrag.

[S2]För varje museum bestämmes för varje redovisningsår ett preliminärt och ett slutligt bidragsunderlag. Högst 20 procent av bidragsunder laget får utgöras av värdet av köpta tjänster.

Statsbidraget utgår med belopp som motsvarar 55 procent av bidrags underlaget.

[S3]Det preliminära bidragsunderlaget motsvarar det antal grundbelopp som regeringen, eller efter bemyndigande av regeringen, statens kulturråd fastställer.

6 §  Det slutliga bidragsunderlaget motsvarar samma antal grundbelopp som det preliminära. Det får dock högst uppgå till summan av det antal som motsvarar det genomsnittliga antalet arbetstagare vid museet under redovisningsåret och de ersättningar, uttryckt i antalet årslöner, som under samma tid har utbetalats av museet åt annan än arbetstagare.

[S2]Det genomsnittliga antalet arbetstagare som avses i första stycket beräknas på sätt som anges i 19 kap. 1 § tredje stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring.

7 §  Regeringen fastställer för varje redovisningsår grundbeloppets storlek och det antal grundbelopp som skall fördelas.

8 §  Statens kulturråd fördelar grundbeloppen på de museer som regeringen har förklarat berättigade till statsbidrag om museerna också får bidrag från landstingskommun eller kommun.

9 §  Statsbidrag betalas ut av statens kulturråd med en fjärdedel kvartalsvis i förskott under redovisningsåret.

[S2]Statsbidrag bestämmes slutligt i samband med förskottsutbetalning för påföljande redovisningsår. Förordning (1982:388).

10 §  Ansökan om statsbidrag göres hos regeringen i fråga om museum som icke har uppburit statsbidrag enligt denna förordning för föregående redovisningsår. Ansökan göres senast den 1 september närmast före det redovisningsår som ansökan avser. Till ansökningshandlingarna skall fogas yttrande från den landstingskommun inom vilken museet är beläget och från kommun som lämnar eller avser att lämna bidrag till museet.

[S2]För annat museum göres ansökan om statsbidrag hos statens kulturråd inom tid som rådet bestämmer.

11 §  Museum som har tilldelats statsbidrag skall för varje redovisningsår ge in verksamhetsberättelse till statens kulturråd före den 1 oktober närmast efter redovisningsårets utgång.

12 §  Upphör museum helt eller delvis med verksamhet för vilken statsbidrag har utgått enligt denna förordning och har statsbidraget då icke helt förbrukats, skall den del av bidraget som återstår och som var avsett för den nedlagda verksamheten betalas åter i den ordning och inom den tid som statens kulturråd bestämmer.

13 §  I fråga om verkställigheten av bidragsföreskrifterna skall museum stå under tillsyn av statens kulturråd.

14 §  Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av statens kulturråd efter samråd med riksantikvarieämbetet och statens historiska museer.

15 §  Talan mot beslut som avser fördelning av grundbelopp enligt 8 § får ej föras.

Ändringar

Förordning (1977:547) om statsbidrag till regionala museer

Förarbeten
Prop. 1976/77:100

Förordning (1982:388) om ändring i förordningen (1977:547) om statsbidrag till regionala museer

    Omfattning
    ändr. 9 §

Ändring, SFS 1996:1598

    Omfattning
    upph.