Upphävd författning

Förordning (1977:622) om utbetalning av ersättning för arbetsskada i anställning hos staten

Version: 1977:622

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1977-06-30
Ändring införd
SFS 1977:622
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning meddelas bestämmelser om utbetalning av ersättning som enligt 21 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd skall utgå av statsmedel.

Utbetalning av ersättning vid sjukdom

2 §  Om ej annat följer av andra stycket eller av 3 eller 4 §, betalas ersättning på grund av arbetsskadeförsäkringen vid sjukdom ut av den myndighet som vid sjukdom betalar ut lön eller arvode till den skadade. Samma myndighet betalar ut sådan förebyggande ersättning som avses i 6 kap.4 och 5 §§ lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och sådan ersättning för läkarutlåtande m.m. som avses i 20 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.

[S2]Riksförsäkringsverket eller annan central förvaltningsmyndighet efter samråd med riksförsäkringsverket får föreskriva att utbetalning skall ske på annat sätt än som följer av första stycket.

3 §  Har den som skadats icke rätt att vid sjukdom få lön eller arvode från arbetsgivaren eller den myndighet som har anordnat utbildning i vilken skadan har ådragits, skall ersättning som avses i 2 § första stycket betalas ut av den allmänna försäkringskassan.

4 §  Upphör anställning hos staten för arbetstagare som har rätt till ersättning som avses i 2 § första stycket, skall den allmänna försäkringskassan ta över utbetalningen av ersättningen.

Utbetalning av ersättning vid bestående nedsättning av arbetsförmågan

5 §  Livränta m.m. enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring betalas ut av den allmänna försäkringskassan, om annat icke följer av 2 § förordningen (1977:110) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m. eller av beslut som statens personalpensionsverk har fattat med stöd av 3 § nämnda förordning.

Utbetalning av ersättning vid dödsfall

6 §  Begravningshjälp enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring betalas ut av den allmänna försäkringskassan.

7 §  Föreskrifterna i 5 § skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om sådan livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring som skall utgå till efterlevande.

Avslutande bestämmelser

8 §  Föreskrifterna i 23-26 §§ förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om utbetalning som avses i 2-7 §§ ovan.

9 § har upphävts genom förordning (1984:787).

Ändringar

Förordning (1977:622) om utbetalning av ersättning för arbetsskada i anställning hos staten

Förordning (1980:131) om ändring i förordningen (1977:622) om utbetalning av ersättning för arbetsskada i anställning hos staten

  Omfattning
  ändr. 9 §

Förordning (1984:787) om ändring i förordningen (1977:622) om utbetalning av ersättning för arbetsskada i anställning hos staten

  Omfattning
  upph. 9 §
  Ikraftträder
  1984-11-01

Förordning (1992:1191) om upphävande av förordningen (1977:622) om utbetalning av ersättning för arbetsskada i anställning hos staten

  Omfattning
  upph.