Upphävd författning

Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1976-05-26
Ändring införd
SFS 1976:380 i lydelse enligt SFS 2009:988
Ikraft
1977-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

[K1]2 §  Arbetsskadeförsäkringen handhas av Försäkringskassan. Pensionsmyndigheten handhar dock ärenden som gäller ersättning vid dödsfall. Lag (2009:988).

Prop. 2008/09:202: Ändringen är föranledd av att Pensionsmyndigheten från och med den 1 januari 2010 ska handlägga ärenden som gäller ersättning vid dödsfall.

Prop. 2003/04:152: Bestämmelsen ändras endast på så sätt att det framgår att det framdeles enbart är den nya Försäkringskassan som handhar arbetsskadeförsäkringen.

2 kap. Om arbetsskada

 • RÅ 1999:47:Ett beslut av en försäkringskassa om godkännande av en arbetsskada i samband med prövning av arbetsskadeersättning har inte ansetts bindande vid en senare prövning avseende rätt till livränta.
 • RÅ 1998:8:Vid tillämpning av 2 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring i lydelsen fr.o.m. den 1 januari 1993 har arbetsskada i visst fall ansetts föreligga när en försäkrad (facklig förtroendeman och byggnadssnickare) begått självmord efter att ha deltagit i en längre tids ansträngande förhandlingar om arbetsvillkoren på sin byggarbetsplats.

[K2]1 §  Med arbetsskada förstås i denna lag skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. En skada skall anses ha uppkommit av sådan orsak, om övervägande skäl talar för det.

[S2]Som arbetsskada anses inte en skada av psykisk eller psykosomatisk natur som är en följd av en företagsnedläggelse, bristande uppskattning av den försäkrades arbetsinsatser, vantrivsel med arbetsuppgifter eller arbetskamrater eller därmed jämförliga förhållanden.

[S3]Olycksfall vid färd till eller från arbetsstället räknas som olycksfall i arbetet, om färden föranleddes av och stod i nära samband med arbetet.

[S4]Har skada som beror på annat än olycksfall framkallats av smitta, anses den som arbetsskada i den mån regeringen föreskriver det. Lag (2002:222).

Prop. 2001/02:81: Paragrafens första stycke har ändrats med anledning av att arbetsskadeprövningen skall ske utifrån en helhetsbedömning, i stället för som i dag enligt en bedömning i två steg. Den nuvarande lydelsen av paragrafens första stycke innehåller det första steget, nämligen skadlighetsbedömningen. Det andra steget, sambandsbedömningen, återfinns i dag i kapitlets andra paragraf. En konsekvens av att en enda bedömningsbestämmelse nu efterträder tvåstegsbedömningen är att den paragrafen upphävs.

Definitionen ...

 • HFD 2013:2:Förutsättningarna för rätt till arbetsskadelivränta måste inte prövas i en viss ordning.
 • RÅ 2010 not 110:Hög arbetsbelastning ansågs inte ha orsakat nedsatt arbetsförmåga
 • RÅ 1996:55:Ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) har inte utgetts till försäkrad som drabbats av magbesvär under en rehabiliteringsperiod, då fråga ansetts vara om en s.k. undantagssituation (numera 2 kap. 1 § andra stycket LAF).
 • RÅ 1999:47:Ett beslut av en försäkringskassa om godkännande av en arbetsskada i samband med prövning av arbetsskadeersättning har inte ansetts bindande vid en senare prövning avseende rätt till livränta.
 • HFD 2011:26:En elektrikers skulderbesvär har godkänts som arbetsskada.
 • RÅ 2010 not 128:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om / Knäbesvär uppkommit genom skadlig inverkan i arbetet (ändringsskäl) / Arbetsskadeförsäkring (fråga om knäbesvär uppkommit genom skadlig inverkan i arbetet, ändringsskäl)
 • RÅ 2010:101:Sjukdomsbesvär som diagnostiserats som utmattningssyndrom har inte ansetts vara orsakade av faktorer i den försäkrades arbete.
 • RÅ 2010:36:Fråga om övervägande skäl talar för samband mellan ett färdolycksfall och den skadades nackbesvär (I), besvär från bl.a. nacke och axlar (II).
 • RÅ 1996:76:En polisman hade beviljats tjänstledighet med lön för att delta i tävlingar vid ett polismästerskap. Hon skadades vid ett olycksfall under den bankett som avslutade tävlingarna. Fråga om skadan uppkommit genom olycksfall i arbetet enligt 2 kap. 1 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF).
 • RÅ 2007:1:En tandskada orsakad av en körsbärskärna i en kaka som en försäljare, anställd vid ett kakelugnsmakeri, bjudits på av en kund vid besök i dennes bostad har ansetts utgöra en skada till följd av ett olycksfall i arbetet.
 • RÅ 2010:85:Ett olycksfall som inträffat i samband med en lunch under en av arbetsgivaren anordnad och bekostad internatkurs har ansetts vara ett olycksfall i arbetet.
 • RÅ 2007:35:Ett olycksfall som inträffat på väg från särbos bostad till arbetsplats har godkänts som sådant färdolycksfall som omfattas av lagen om arbetsskadeförsäkring.
2 § Har upphävts genom lag (2002:222).

[K2]3 §  Med skada avses i denna lag personskada och skada på protes eller annan liknande anordning som användes för avsett ändamål när skadan inträffade.

 • RÅ 1998:8:Vid tillämpning av 2 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring i lydelsen fr.o.m. den 1 januari 1993 har arbetsskada i visst fall ansetts föreligga när en försäkrad (facklig förtroendeman och byggnadssnickare) begått självmord efter att ha deltagit i en längre tids ansträngande förhandlingar om arbetsvillkoren på sin byggarbetsplats.

[K2]4 §  Skada till följd av annat än olycksfall anses ha inträffat den dag då skadan visade sig.

3 kap. Ersättning vid sjukdom

[K3]1 §  Den försäkrade har vid arbetsskada rätt till samma förmåner från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som han eller hon har rätt till vid annan sjukdom. Lag (1999:809).

[K3]2 §  Är någon som avses i 1 § inte berättigad till sjukpenning från sjukförsäkringen eller omfattas inte den skadade i övrigt av sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, har han vid arbetsskada rätt till förmåner från arbetsskadeförsäkringen i enlighet med vad som skulle ha utgått om 2, 3 och 22 kap. lagen om allmän försäkring hade varit tillämpliga på honom. Sjukpenning utgår dock inte till arbetstagare som enligt 3 kap. 16 § första stycket lagen om allmän försäkring har undantagits från rätt till sjukpenning vid sjukdom. Lag (1999:809).

[K3]2 a §  För en försäkrad som avses i 3 kap. 15 § socialförsäkringslagen (1999:799) eller som i annat fall genomgår yrkesutbildning när skadan inträffar utges sjukpenning från arbetsskadeförsäkringen vid sjukdom som efter en tid av 180 dagar efter det att skadan inträffade sätter ned den försäkrades förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete med minst en fjärdedel.

[S2]Sjukpenning enligt denna paragraf utges på grundval av den försäkrades livränteunderlag som anges i 4 kap.9-11 §§ och beräknas enligt 3 kap. och 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring.

[S3]Sjukpenningen utges dock endast i den mån ersättningen överstiger den sjukpenning den försäkrade är berättigad till enligt 1 eller 2 §. Lag (2006:1538).

Prop. 2005/06:142: Sjukpenning enligt denna paragraf utges på grundval av den försäkrades livränteunderlag och beräknas enligt 3 kap. och 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL). Detta innebär att sjukpenningen beräknas på motsvarande sätt som sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt AFL.

Bestämmelsen ...

[K3]3 §  I den mån ersättning inte utges enligt 1 eller 2 § ersätter arbetsskadeförsäkringen nödvändiga kostnader för

 1. sjukvård utom riket,
 2. tandvård,
 3. särskilda hjälpmedel. Lag (1993:357).

 • HFD 2012:19:Försäkringskassan har ansetts oförhindrad att pröva en ansökan om ersättning för särskilda hjälpmedel efter en arbetsskada redan innan sökanden haft någon utgift för hjälpmedlet.
 • RÅ 1999:43:Riksförsäkringsverkets föreskrifter om rätt till ersättning för tandvård enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har inte ansetts bindande vid prövning av rätt till ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Arbetsskadad som förlorat båda framtänderna i överkäken har ansetts ha rätt till ersättning för kostnader för två entandsimplantat.
 • RÅ 2007:42:Tillämpning av principen om att den enskilde är försäkrad i "befintligt skick" inom arbetsskadeförsäkringen.
 • HFD 2015:18:Kostnad för tandvård har ansetts nödvändig enligt arbetsskadeförsäkringen trots att den överstigit referenspriset i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter.
 • RÅ 2007:1:En tandskada orsakad av en körsbärskärna i en kaka som en försäljare, anställd vid ett kakelugnsmakeri, bjudits på av en kund vid besök i dennes bostad har ansetts utgöra en skada till följd av ett olycksfall i arbetet.
 • RÅ 2010:85:Ett olycksfall som inträffat i samband med en lunch under en av arbetsgivaren anordnad och bekostad internatkurs har ansetts vara ett olycksfall i arbetet.

[K3]4 §  En försäkrad som beviljas ersättning för inkomstförlust till följd av arbetsskada skall även ha rätt till särskild arbetsskadeersättning som kompensation för inkomstförlust som avser två sjukdagar. Den särskilda arbetsskadeersättningen beräknas för dag med 80 procent av det livränteunderlag som gäller vid tiden för beslutet, delat med 365.

[S2]Om den försäkrade kan visa att han eller hon har haft fler än två sjukdagar med inkomstförlust under sjukdomsperioder till följd av arbetsskadan har han eller hon rätt till särskild arbetsskadeersättning för varje sådan dag utöver de två första med 80 procent av den faktiska inkomstförlusten, dock högst med 80 procent av det i första stycket angivna livränteunderlaget, delat med 365.

[S3]Den särskilda arbetsskadeersättningen avrundas för dag till närmaste hela krontal. Lag (2006:1538).

Prop. 2001/02:81: Paragrafen som är ny innehåller bestämmelser om kompensation för karensdagar under sjukdomstiden. Av första stycket framgår att ersättningen, som benämns särskild arbetsskadeersättning, bara utges när den försäkrade beviljas ersättning för inkomstförlust enligt LAF, dvs. livränta eller i undantagsfall sjukförmån enligt 3 kap. 2–3 §§. Det krävs således dels att en skada skall vara godkänd som arbetsskada och dels att en ersättning för inkomstförlust på grund av denna skada skall ha beviljats. ...

5 § Har upphävts genom lag (1993:357).
6 § Har upphävts genom lag (1993:357).

[K3]7 §  Medför en arbetsskada som har föranlett livränta enligt 4 kap. på nytt sjukdom, har den försäkrade rätt till sjukpenning enligt 1--2 a §§, om sjukdomen sätter ned hans kvarstående förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete. Lag (1993:357).

8 § har upphävts genom lag (1993:357).

[K3]9 §  Ersättning för tandvård enligt 3 § lämnas under förutsättning att tandvården ges av en vårdgivare vars vård kan berättiga till ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. Lag (2008:147).

 • RÅ 1999:43:Riksförsäkringsverkets föreskrifter om rätt till ersättning för tandvård enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har inte ansetts bindande vid prövning av rätt till ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Arbetsskadad som förlorat båda framtänderna i överkäken har ansetts ha rätt till ersättning för kostnader för två entandsimplantat.
 • RÅ 2007:42:Tillämpning av principen om att den enskilde är försäkrad i "befintligt skick" inom arbetsskadeförsäkringen.

[K3]10 §  I kostnad för vård m.m. enligt 3 § räknas in nödvändiga utgifter för resor.

[S2]Är den skadade inte sjukförsäkrad enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har han rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen för resekostnader i samband med konvalescentvård i enlighet med vad som skulle ha utgetts om den lagen hade varit tillämplig på honom. Lag (1995:1487).

4 kap. Ersättning vid bestående nedsättning av arbetsförmågan

 • RÅ 1996:58:Rätten till livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring skall bestämmas med hänsyn till bl.a. den försäkrades förmåga att trots arbetsskadan skaffa sig inkomst genom arbete. Förvärvsförmågan har därvid bestämts utan hänsyn till det allmänna läget på arbetsmarknaden. I och II.
 • RÅ 1998:7:Förutsättningarna för en höjning av livräntan till en arbetsskadad, som fått sin inkomst ytterligare försämrad när han omplacerades en andra gång och då i samband med en organisationsförändring på arbetsplatsen.

Allmänna grunder för ersättning

[K4]1 §  En försäkrad som till följd av arbetsskada har fått sin förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete nedsatt med minst en femtondel har, om nedsättningen är varaktig eller kan antas bestå under minst ett år, rätt till ersättning i form av livränta för den inkomstförlust som uppkommer. Livränta utges dock inte, om förlusten för år räknat understiger en fjärdedel av det prisbasbelopp som fastställts för det år då livräntan skall börja utges.

[S2]Har försäkrad genom arbetsskada fått sin arbetsförmåga nedsatt med mindre än en femtondel och drabbas han senare av ytterligare arbetsskada, skall livränta bestämmas på grundval av båda skadorna. Lag (2002:222).

Prop. 2001/02:81: I paragrafens första stycke har en ändring gjorts som innebär att livränta kan beviljas om nedsättningen på grund av arbetsskadan är varaktig eller kan antas bestå under minst ett år. Tidpunkten för när livränta kan beviljas blir därmed densamma som gäller för när sjukersättning eller aktivitetsersättning kan beviljas.

 • RÅ 2004:120:En försäkrad, som efter en arbetsskada utbildat sig till ett nytt yrke, har av arbetsmarknadsskäl inte kunnat få någon anställning i det nya yrket. Vid en livränteprövning fyra och ett halvt år efter det att han avslutade utbildningen har hans inkomst efter skadan ansetts skola fastställas till ett belopp motsvarande den lön han då skulle ha haft om han börjat arbeta inom yrket omedelbart efter utbildningens avslutande.
 • HFD 2013:2:Förutsättningarna för rätt till arbetsskadelivränta måste inte prövas i en viss ordning.
 • RÅ 1996:81:Försäkrad har ansetts berättigad till arbetsskadelivränta under arbetslivsinriktad rehabilitering i form av högskoleutbildning omfattande mer än 40 studieveckor.
 • RÅ 2010 not 110:Hög arbetsbelastning ansågs inte ha orsakat nedsatt arbetsförmåga
 • RÅ 2001:62:Arbetsbyte som skett för att förhindra arbetsutlösta försämringstillstånd av en icke arbetsrelaterad grundsjukdom har inte ansetts utgöra grund för arbetsskadelivränta.
 • RÅ 2000:34:När försäkrad erhållit fortsatt helt sjukbidrag har nedsättningen av arbetsförmågan ansetts kunna vara en följd av tidigare godkänd arbetsskada endast om orsakssamband förelegat mellan de besvär som föranledde att sjukbidrag erhölls och den skadliga inverkan som den försäkrade varit utsatt för.
 • RÅ 1999:51:Socialförsäkringsnämndens beslut i ett ärende om livränta har ansetts kunna överklagas trots att något beslutsmeddelande som återgav nämndens beslut inte tillställts den klagande och beslut om det belopp varmed livräntan skulle utgå ännu inte fattats.
 • RÅ 1996:58:Rätten till livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring skall bestämmas med hänsyn till bl.a. den försäkrades förmåga att trots arbetsskadan skaffa sig inkomst genom arbete. Förvärvsförmågan har därvid bestämts utan hänsyn till det allmänna läget på arbetsmarknaden. I och II.
 • RÅ 2010:12:Det förhållandet att en person uppbär sjukpenning utgör inte hinder mot att bevilja arbetsskadelivränta för samma period.
 • RÅ 1998:7:Förutsättningarna för en höjning av livräntan till en arbetsskadad, som fått sin inkomst ytterligare försämrad när han omplacerades en andra gång och då i samband med en organisationsförändring på arbetsplatsen.
 • RÅ 2003:88:Vid avsaknad av övergångsbestämmelser har försäkrads rätt till livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring ansetts skola prövas med tillämpning av en regel som gällde under den aktuella tidsperioden, trots att regeln numera är upphävd och ersatt med en ny regel vars tillämpning kunde antagas bli förmånligare för den försäkrade.
 • RÅ 1999:23:En försäkrad har erhållit helt sjukbidrag under två år, då han skulle genomgå arbetslivsinriktad rehabilitering i form av folkhögskolestudier. Eftersom hans arbetsförmåga ansetts bestående nedsatt i den mening som avses i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring har han tillerkänts även arbetsskadelivränta.
 • RÅ 2005:46:Det förhållandet att en arbetslivsinriktad rehabilitering har avsett en kort utbildningstid har inte i sig ansetts utgöra hinder för beviljande av arbetsskadelivränta.
 • RÅ 1998:5:Arbetsskadeförsäkrad har genomgått medicinsk behandling under tid han uppburit sjukbidrag från den allmänna försäkringen. Då hans förvärvsförmåga ansetts vara för längre tid bestående nedsatt har han tillerkänts arbetsskadelivränta under sjukbidragstiden.

[K4]2 §  Livränta beräknas på den försäkrades livränteunderlag enligt 5-11 §§ och utgår med så stor andel av detta som motsvarar graden av nedsättning av hans förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete.

 • RÅ 2001:62:Arbetsbyte som skett för att förhindra arbetsutlösta försämringstillstånd av en icke arbetsrelaterad grundsjukdom har inte ansetts utgöra grund för arbetsskadelivränta.
 • RÅ 1999:51:Socialförsäkringsnämndens beslut i ett ärende om livränta har ansetts kunna överklagas trots att något beslutsmeddelande som återgav nämndens beslut inte tillställts den klagande och beslut om det belopp varmed livräntan skulle utgå ännu inte fattats.
 • RÅ 2001:54:Fråga om livränteunderlaget för en arbetsskadad skall beräknas med utgångspunkt i inkomst av heltidsarbete trots att hon arbetade deltid för vård av barn när skadan inträffade.

[K4]3 §  Den försäkrades förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete skall bedömas med beaktande av vad som rimligen kan begäras av honom eller henne med hänsyn till arbetsskadan, hans eller hennes utbildning och tidigare verksamhet samt ålder, bosättningsförhållanden och andra sådana omständigheter.

[S2]I fråga om en äldre försäkrad skall hänsyn främst tas till hans eller hennes förmåga och möjlighet att skaffa sig fortsatt inkomst genom sådant arbete som han eller hon har utfört tidigare eller genom annat lämpligt arbete som är tillgängligt för honom eller henne.

[S3]Försäkringskassan skall i samband med beslut om livränta också bedöma om förnyad utredning av förmågan att skaffa inkomst genom arbete skall göras efter viss tid. Lag (2002:222).

Prop. 2001/02:81: Paragrafens första och andra stycket har moderniserats. Ett nytt tredje stycke har införts. I detta stycke anges att när ett beslut om livränta fattas skall försäkringskassan även bedöma om förnyad utredning av förmågan att skaffa inkomst genom arbete skall göras efter en viss tid. Det nya stycket motsvarar vad som enligt 7 kap. 3 b § tredje stycket lagen (1962:381) ...

 • RÅ 2004:120:En försäkrad, som efter en arbetsskada utbildat sig till ett nytt yrke, har av arbetsmarknadsskäl inte kunnat få någon anställning i det nya yrket. Vid en livränteprövning fyra och ett halvt år efter det att han avslutade utbildningen har hans inkomst efter skadan ansetts skola fastställas till ett belopp motsvarande den lön han då skulle ha haft om han börjat arbeta inom yrket omedelbart efter utbildningens avslutande.
 • RÅ 2001:62:Arbetsbyte som skett för att förhindra arbetsutlösta försämringstillstånd av en icke arbetsrelaterad grundsjukdom har inte ansetts utgöra grund för arbetsskadelivränta.
 • RÅ 1996:58:Rätten till livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring skall bestämmas med hänsyn till bl.a. den försäkrades förmåga att trots arbetsskadan skaffa sig inkomst genom arbete. Förvärvsförmågan har därvid bestämts utan hänsyn till det allmänna läget på arbetsmarknaden. I och II.
 • RÅ 1998:7:Förutsättningarna för en höjning av livräntan till en arbetsskadad, som fått sin inkomst ytterligare försämrad när han omplacerades en andra gång och då i samband med en organisationsförändring på arbetsplatsen.

[K4]4 §  Livränta utges längst till den månad under vilken den försäkrade fyller 65 år, om inte annat anges i andra stycket.

[S2]Livränta utges längst till den månad under vilken den försäkrade fyller 67 år, om skadan inträffar den månad då den försäkrade fyller 65 år eller senare. En förutsättning för rätt till sådan livränta är att den försäkrade är sjukpenningförsäkrad enligt 3 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring. Lag (2001:299).

 • RÅ 1999:51:Socialförsäkringsnämndens beslut i ett ärende om livränta har ansetts kunna överklagas trots att något beslutsmeddelande som återgav nämndens beslut inte tillställts den klagande och beslut om det belopp varmed livräntan skulle utgå ännu inte fattats.

Livränteunderlag

[K4]5 §  För den som är sjukpenningförsäkrad enligt 3 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring utgörs livränteunderlaget av hans eller hennes sjukpenninggrundande inkomst enligt 3 kap. 2 § nämnda lag vid den tidpunkt från vilken livräntan första gången ska utges eller den inkomst som då skulle ha utgjort hans eller hennes sjukpenninggrundande inkomst, om Försäkringskassan hade känt till samtliga förhållanden.

[S2]Vid tillämpningen av första stycket gäller följande avvikelser från bestämmelserna i 3 kap. 2 § lagen om allmän försäkring. Vid beräkningen ska också andra skattepliktiga förmåner än pengar beaktas. Med inkomst av anställning likställs kostnadsersättning som inte enligt 8 kap.19 eller 20 §skattebetalningslagen (1997:483) undantas vid beräkning av skatteavdrag. Semesterlön och semesterersättning ska medräknas utan den begränsning som anges i 3 kap. 2 § tredje stycket lagen om allmän försäkring. Inkomst i form av skattepliktiga förmåner ska värderas på det sätt som är föreskrivet för beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Inkomst av sådant förvärvsarbete som avses i 16 a kap. 2 § lagen om allmän försäkring ska medräknas.

[S3]Vid beräkning av livränteunderlaget får även beaktas ett löneavtal som har träffats efter den tidpunkt från vilken livräntan första gången ska utges om avtalet omfattar denna tidpunkt. Lag (2008:862).

Prop. 1997/98:33: Ä ndringarna i andra stycket föranleds av att uppbördslagen ersatts av skattebetalningslagen och att skyldigheten att betala preliminär A-skatt ersatts av en skyldighet att vidkännas skatteavdrag för betalning av den preliminära skatten.

Prop. 2007/08:124: Ändringen i andra stycket innebär att även sådan inkomst av förvärvsarbete som inte är sjukpenninggrundande inkomst ska räknas med i inkomstunderlaget för arbetsskadelivränta. Se vidare avsnitt 6.4.3.

Prop. 2004/05:108: Paragrafen anger huvudprincipen för beräkning av livränteunderlag. Första stycket har ändrats på så sätt att endast ett livränteunderlag kommer att behöva bestämmas vid prövning av rätt till livränta. Livränteunderlaget skall således grunda sig på den försäkrades inkomstförhållanden vid den tidpunkt från vilken livräntan första gången skall utges. Det fastställda livränteunderlaget kommer, då det finns behov av att använda det, att omräknas årligen på sätt som anges i den nya 7 a §.

Eftersom ...

 • RÅ 1997:72:Vid beräkning av arbetsskadelivränta för en vanligtvis deltidsarbetande och arbetssökande försäkrad har livränteunderlaget ansetts inte kunna bestämmas på annat sätt än med ledning av den sjukpenninggrundande inkomsten när denna enligt gällande regler varit fastställd efter inkomst av heltidsarbete.
 • HFD 2013:58:Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräknas enligt schablon.
 • RÅ 2001:54:Fråga om livränteunderlaget för en arbetsskadad skall beräknas med utgångspunkt i inkomst av heltidsarbete trots att hon arbetade deltid för vård av barn när skadan inträffade.
 • RÅ 2010 not 118:Beräkning av semesterlön/semesterersättning i livränteunderlag / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Arbetsskadeförsäkring (beräkning av semesterlön/semesterersättning i livränteunderlag, prejudikatskäl)
 • RÅ 1999:56:Ökning av inkomst som berott på att arbetstiden ökat i anslutning till att rätten till föräldraledighet upphör har inte ansetts utgöra skäl för att ompröva beslut om livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring.

[K4]6 §  För den som inte är sjukpenningförsäkrad enligt 3 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring men likväl har inkomst av förvärvsarbete utgörs livränteunderlaget av den inkomst som med tillämpning av 5 §, vid den tidpunkt från vilken livräntan första gången skall utges, skulle ha beräknats för honom om han hade varit sjukpenningförsäkrad. Lag (2005:335).

Prop. 1996/97:63: Minimigränsen 6 000 kronor har tagits bort då denna genom basbeloppets utveckling numera saknar betydelse. Enligt 1 § utges inte livränta om inkomstförlusten understiger en fjärdedel av det basbelopp som gällde vid början av det år då livräntan skulle börja utgå.

Prop. 2004/05:108: På motsvarande sätt som enligt 5 § skall livränteunderlaget även för den som inte är sjukpenningförsäkrad fastställas med hänsyn till inkomsten vid den tidpunkt då livräntan första gången skall utges.

 • RÅ 2001:54:Fråga om livränteunderlaget för en arbetsskadad skall beräknas med utgångspunkt i inkomst av heltidsarbete trots att hon arbetade deltid för vård av barn när skadan inträffade.

[K4]6 a §  Om det redan vid den tidpunkt från vilken livräntan första gången skall utges är sannolikt att livränteunderlaget skulle bli väsentligen högre eller lägre vid en senare tidpunkt får ett nytt livränteunderlag fastställas och läggas till grund för beräkning av livränta vid ett sådant senare tillfälle. Lag (2005:335).

Prop. 2004/05:108: Paragrafen är ny. På grund av att endast ett livränteunderlag kommer att bestämmas med anledning av en arbetsskada kan en person vars inkomster vid livräntans begynnelsetidpunkt på grund av speciella omständigheter är högre eller lägre än vad som är normalt för denne komma att få en livränta som inte på ett rimligt sätt återspeglar den inkomstförlust som arbetsskadan förorsakar. Det gäller i första hand de som skadar sig under den tid de har förkortad arbetstid med anledning av att de vårdar barn. ...

[K4]7 §  Skall livränta börja utgå sedan avsevärd tid har förflutit efter det att den försäkrade var utsatt för skadlig inverkan i arbetet, får som livränteunderlag brukas annan högre inkomst av förvärvsarbete än den som anges i 5 eller 6 §, om särskilda skäl talar för det.

 • RÅ 2001:54:Fråga om livränteunderlaget för en arbetsskadad skall beräknas med utgångspunkt i inkomst av heltidsarbete trots att hon arbetade deltid för vård av barn när skadan inträffade.

[K4]7 a §  Om en livränta skall beräknas på nytt efter det år den första gången skall utges eller om den skall omprövas enligt 12 § skall det livränteunderlag som anges i 5-7 §§ räknas om med ledning av det särskilda tal som anges i 6 kap. 2 § för varje år efter det år livräntan första gången skall utges. Lag (2005:335).

Prop. 2004/05:108: I paragrafen, som är ny, anges att det fastställda livränteunderlaget i vissa situationer skall räknas om med ledning av det särskilda tal som anges i 6 kap. 2 § för varje år efter det år då livräntan första gången skall utges. Omräkningen skall göras om det finns behov av att beräkna en ny livränta. Det gäller t.ex. vid bestämmande av en ny livränta efter det att en period med tidsbegränsad livränta löpt ut och i samband med att en omprövning av livräntan ifrågasätts enligt 12 §.

[K4]8 §  I livränteunderlaget skall inräknas delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring, om pensionen utgick vid den tidpunkt från vilken livräntan skall utges och upphör när livräntan börjar utges. Lag (1983:192).

 • RÅ 2001:54:Fråga om livränteunderlaget för en arbetsskadad skall beräknas med utgångspunkt i inkomst av heltidsarbete trots att hon arbetade deltid för vård av barn när skadan inträffade.

[K4]9 §  Hade den försäkrade ej fyllt 25 år när skadan inträffade, skall livränteunderlaget för tiden efter det han uppnår den åldern utgöras av den inkomst som han med hänsyn till sin sysselsättning då skadan inträffade sannolikt skulle ha haft vid 25 års ålder, om skadan ej hade inträffat.

[S2]Första stycket har motsvarande tillämpning på försäkrad som när skadan inträffade ej hade fyllt 21 år beträffande livränteunderlaget för tiden mellan 21 och 25 års ålder samt på försäkrad som när skadan inträffade ej hade fyllt 18 år beträffande livränteunderlaget för tiden mellan 18 och 21 års ålder.

 • RÅ 2001:54:Fråga om livränteunderlaget för en arbetsskadad skall beräknas med utgångspunkt i inkomst av heltidsarbete trots att hon arbetade deltid för vård av barn när skadan inträffade.

[K4]10 §  För en försäkrad som avses i 3 kap. 15 § socialförsäkringslagen (1999:799) eller som i annat fall genomgick yrkesutbildning när skadan inträffade utgörs livränteunderlaget för beräknad utbildningstid lägst av den inkomst som han eller hon sannolikt skulle ha fått, om han eller hon när skadan inträffade hade avbrutit utbildningen och börjat förvärvsarbeta. Livränteunderlaget för tid efter utbildningstidens slut utgörs lägst av den inkomst av förvärvsarbete som den försäkrade då sannolikt skulle ha fått, om skadan inte hade inträffat.

[S2]Livränteunderlag enligt första stycket får inte beräknas till lägre belopp än vad som motsvarar

[S3]två gånger prisbasbeloppet för tid före 21 års ålder,

[S4]två och en halv gånger prisbasbeloppet för tid mellan 21 och 25 års ålder,

[S5]tre gånger prisbasbeloppet för tid från och med 25 års ålder. Lag (2002:222).

Prop. 2001/02:81: I paragrafen har en felaktig hänvisning rättats i första stycket och i andra stycket har ordet basbeloppet ändrats till prisbasbeloppet.

 • RÅ 2001:54:Fråga om livränteunderlaget för en arbetsskadad skall beräknas med utgångspunkt i inkomst av heltidsarbete trots att hon arbetade deltid för vård av barn när skadan inträffade.

[K4]11 §  Vid beräkning av livränteunderlag bortses från belopp som överstiger sju och en halv gånger det prisbasbelopp som fastställts för det år då livräntan skall börja utges. Lag (2002:222).

Prop. 2001/02:81: Paragrafen har moderniserats på så sätt att ordet basbeloppet har ändrats till prisbasbeloppet och det anges att det är det prisbasbelopp som fastställts för det året då livräntan skall börja utges som skall användas (vid lagens tillkomst fastställdes basbelopp för varje månad). Någon saklig ändring är inte avsedd.

 • RÅ 2001:54:Fråga om livränteunderlaget för en arbetsskadad skall beräknas med utgångspunkt i inkomst av heltidsarbete trots att hon arbetade deltid för vård av barn när skadan inträffade.

Omprövning av livränta

[K4]12 §  Ett beslut om livränta skall omprövas, om ändring av betydelse har skett i de förhållanden som var avgörande för beslutet eller om den försäkrades möjlighet att bereda sig inkomst genom arbete väsentligen har förbättrats. Livränta för förfluten tid får dock inte minskas eller dras in.

[S2]Ett beslut om vilandeförklaring av sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt 16 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring skall också omfatta sådan livränta som enligt 6 kap.1 § första eller andra stycket denna lag samordnats med ersättningen.

[S3]För den tid under vilken en sådan vilandeförklaring gäller skall beslutas om livränta beräknad utifrån dels det livränteunderlag som legat till grund för bestämmande av livräntan före vilandeförklaringen, dels de inkomstförhållanden som råder under tiden med vilandeförklaring. Lag (2005:335).

Prop. 1999/2000:4: Som närmare utvecklats i avsnitt 8 skall sådan livränta som har samordnats med förtidspension också vilandeförklaras när förtidspensionen vilandeförklaras. Detta sker genom att det i paragrafen anges att beslutet om vilandeförklaring av förtidspensionen även omfattar livräntan. Ett särskilt beslut om livränta skall därefter fattas för den tid som avses med vilandeförklaringen av den samordnade livräntan. Vid bestämmande ...

Prop. 2000/01:96: I paragrafens andra stycke anges i den nuvarande lydelsen att ett beslut om vilande förtidspension också skall omfatta sådan livränta som enligt 6 kap. 1 § är samordnad med pensionen. Ändringen i paragrafen innebär endast att motsvarande skall gälla beträffande livränta som är samordnad med sjuk- eller aktivitetsersättning.

Prop. 2004/05:108: I paragrafens tredje stycke har sista meningen som anger att livränteunderlaget vid bestämmande av livränta under period med vilande förmån skall omräknas på visst sätt med hänsyn till prisbasbeloppet tagits bort. Därigenom kommer även detta livränteunderlag att räknas om enligt den nya principen som anges i 7 a §.

 • RÅ 1999:56:Ökning av inkomst som berott på att arbetstiden ökat i anslutning till att rätten till föräldraledighet upphör har inte ansetts utgöra skäl för att ompröva beslut om livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring.
 • NJA 2008 s. 1217:Förutsättningar för rätt till omprövning av skadeståndslivränta enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen.

[K4]13 §  Utan hinder av bestämmelserna i 12 § första stycket ska följande gälla.

[S2]Ett beslut om sjukersättning enligt 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring ska också omfatta sådan livränta som enligt 6 kap. 1 § är samordnad med sjukersättningen. Därvid ska vad som där sägs om sjukersättning även avse livränta. Lag (2008:862).

Prop. 2007/08:124: Enligt 4 kap. 12 § ska ett beslut om livränta omprövas bl.a. om den försäkrades möjlighet att bereda sig inkomst genom arbete väsentligen förbättrats. Så ska emellertid inte ske, enligt nu föreslagen paragraf, om livränta är samordnad med sådan sjukersättning som omfattas av bestämmelserna i 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring. Livräntan ska behandlas ...

Begravningshjälp

[K5]1 §  Har försäkrad avlidit till följd av arbetsskada, utgår begravningshjälp med belopp som motsvarar 30 procent av basbeloppet vid tiden för dödsfallet.

Livräntor till efterlevande

[K5]2 §  Om en försäkrad har avlidit till följd av arbetsskada, har hans efterlevande rätt till livränta enligt detta kapitel.

[S2]Livränta utges i form av barnlivränta till den försäkrades efterlevande barn och i form av omställningslivränta till den försäkrades efterlevande make.

[S3]Med efterlevande make likställs i fråga om rätt till omställningslivränta den som, utan att vara gift, stadigvarande sammanbodde med en icke gift försäkrad vid dennes död och som tidigare har varit gift med eller har eller har haft eller då väntade barn med den försäkrade. Lag (2000:465).

 • RÅ 1995:87:Fråga om samordningen mellan allmänna pensionsförmåner och änkelivränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring från den tidpunkt då änkan uppnått 65 års ålder.

[K5]3 §  Uppbar den försäkrade livränta enligt 4 kap. med anledning av förlust av arbetsförmågan till följd av skadan, grundas livränta efter honom på hans egen livränta. Livränta efter annan försäkrad grundas på vad som enligt 4 kap. skulle ha utgjort livränta till honom vid förlust av arbetsförmågan, om sådan livränta skulle ha börjat utgå vid tiden för dödsfallet.

[S2]Till grund för beräkningen av livränta till efterlevande läggs även pension, livränta eller annan ersättning som utgick till den försäkrade med anledning av tidigare arbetsskada, i den mån det är skäligt.

[S3]Livränta till efterlevande får inte grundas på högre belopp än som motsvarar sju och en halv gånger basbeloppet vid den försäkrades död. Lag (1988:882).

 • RÅ 1995:87:Fråga om samordningen mellan allmänna pensionsförmåner och änkelivränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring från den tidpunkt då änkan uppnått 65 års ålder.

[K5]3 a §  Innan Pensionsmyndigheten fattar beslut om ersättning vid dödsfall ska Försäkringskassans bedömning om dödsfallet har inträffat till följd av arbetsskada inhämtas. Pensionsmyndigheten ska också inhämta Försäkringskassans beräkning av det ersättningsunderlag som anges i 3 §. Lag (2009:988).

Prop. 2008/09:202: Paragrafen, som är ny, anger att Pensionsmyndigheten ska inhämta Försäkringskassans bedömning om dödsfallet har inträffat till följd av arbetsskada, innan Pensionsmyndigheten fattar beslut om livränta till efterlevande eller begravningshjälp. Därutöver ska Pensionsmyndigheten i ett ärende om livränta, även inhämta Försäkringskassan beräkning av det ersättningsunderlag som anges i 3 §. Anledningen härtill är att Försäkringskassan är den myndighet som huvudsakligen handhar ärenden om arbetsskada ...

Barn

[K5]4 §  Barn till en avliden försäkrad har rätt till livränta för tid till och med den månad då barnet fyller 18 år eller, under de förutsättningar som anges i 2 kap. 2 § andra-fjärde styckena lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, längst till och med juni månad det år då barnet fyller 20 år.

[S2]Bestämmelserna i 2 kap. 1 § andra stycket lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn tillämpas även i fråga om rätt till livränta enligt denna paragraf. Lag (2000:465).

[K5]5 §  Livränta till ett efterlevande barn utges med belopp som för år räknat motsvarar 40 procent av det ersättningsunderlag som anges i 3 §. Är flera barn berättigade till livränta efter den försäkrade, ökas det nämnda procent- talet med 20 för varje barn utöver det första och fördelas det sammanlagda livräntebeloppet lika mellan barnen. Lag (1988:882).

Efterlevande make

[K5]6 §  Rätt till omställningslivränta har efterlevande make under de närmare förutsättningar och för den tid som anges i fråga om omställningspension i 4 kap.1-4 §§ lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn. Lag (2000:465).

7 § Har upphävts genom lag (2000:465).

[K5]8 §  Omställningslivränta utges med belopp som, när den försäkrade även efterlämnar barn som har rätt till livränta efter honom enligt denna lag, för år räknat motsvarar 20 och i annat fall 45 procent av det ersättningsunderlag som anges i 3 §. Lag (2000:465).

9 § Har upphävts genom lag (2000:465).

Gemensamma bestämmelser

[K5]10 §  Om en försäkrad har blivit borta under resa eller i annat sammanhang och det kan antas att han har avlidit till följd av arbetsskada, har hans efter- levande rätt till livränta. Som villkor för utbetalning av livränta får dock krävas förklaring på heder och samvete av efterlevande att denne saknar varje underrättelse om den försäkrade. I fråga om omyndig får sådan förklaring krävas från förmyndaren. Förklaring kan också infordras av en god man eller förvaltare som har förordnats enligt föräldrabalken.

[S2]Visar det sig sedermera att den försäkrade är vid liv eller att han har avlidit av någon annan orsak än arbetsskada, upphör rätten till livränta. Lag (1988:882).

[K5]11 §  Överstiger livräntorna till de efterlevande efter en försäkrad sammantagna det ersättningsunderlag som anges i 3 §, sätts livräntorna ned proportionellt så att de tillsammans motsvarar detta underlag.

[S2]Bestämmelserna i 7 kap. 2 § tredje stycket, 3 och 5 §§ lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn tillämpas även i fråga om livränta enligt detta kapitel. Lag (2002:223).

12 § Har upphävts genom lag (1988:882).
13 § Har upphävts genom lag (1988:882).
14 § Har upphävts genom lag (1988:882).

[K6]1 §  Är någon som har rätt till livränta enligt 4 eller 5 kap. samtidigt berättigad till sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller efterlevandepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn med anledning av den inkomstförlust som har föranlett livräntan, utges livräntan endast i den mån den överstiger sjukersättningen, aktivitetsersättningen eller pensionen.

[S2]Om den försäkrade uppbär livränta och vid en senare tidpunkt blir berättigad till sjukersättning eller aktivitetsersättning för en sjukdom som inte är arbetsrelaterad skall samordningen enligt första stycket göras på följande sätt. Livräntan skall minskas med den andel av ersättningen som svarar mot den andel som nedsättningen av förmågan att skaffa sig inkomst av arbete till följd av skadan utgjorde av hel sådan förmåga när livräntan bestämdes.

[S3]Har delpension utgått till någon som tillerkänns livränta enligt 4 kap. och avser livräntan samma inkomstförlust som delpensionen, får livränta för förfluten tid utges endast i den mån den överstiger den delpension som utgått för samma tid.

[S4]Första stycket gäller även i fråga om pension som enligt utländskt system för social trygghet utgår med anledning av arbetsskadan.

[S5]Om bestämmelserna om beräkning av pensionspoäng vid underlåten eller bristande avgiftsbetalning i 11 kap. 6 § första stycket lagen om allmän försäkring, i detta lagrums lydelse före den 1 januari 1999, eller 4 kap. 8 § andra stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension har tillämpats för år efter det då arbetsskadan har inträffat, skall vid tillämpning av denna paragraf hänsyn tas till den tilläggspension som skulle ha utgivits om full avgift hade erlagts. Lag (2002:225).

Prop. 1997/98:33: Ä ndringen har gjorts på grund av att bestämmelserna i 11 kap. 6 § första stycket har ändrats. Ä ndringen är en följdändring och innebär således inte någon ändring i sak.

 • RÅ 1999:51:Socialförsäkringsnämndens beslut i ett ärende om livränta har ansetts kunna överklagas trots att något beslutsmeddelande som återgav nämndens beslut inte tillställts den klagande och beslut om det belopp varmed livräntan skulle utgå ännu inte fattats.
 • RÅ 1995:87:Fråga om samordningen mellan allmänna pensionsförmåner och änkelivränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring från den tidpunkt då änkan uppnått 65 års ålder.
 • RÅ 2004:123:Försäkrad har till följd av en godkänd arbetsskada minskat sin arbetstid från 77,5 procent till 50 procent av heltid och erhållit halv förtidspension. Arbetsskadelivräntan har samordnats med 100 procent av förtidspensionen.

[K6]2 §  En fastställd livränta skall för varje år räknas om med ledning av ett särskilt tal. Detta tal skall visa den årliga procentuella förändringen av halva den reala inkomstförändring som beräknats för inkomstindex enligt 1 kap. 5 § andra stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension med tillägg för den procentuella förändringen i det allmänna prisläget i juni månad två år före det år livräntan omräknas och det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det året.

[S2]Livräntan får högst omräknas till ett belopp som utgör samma andel av sju och en halv gånger det för året fastställda prisbasbeloppet som den andel av livränteunderlaget som svarar mot nedsättningen av förmågan att skaffa sig inkomst genom arbete enligt 4 kap. 2 §. Lag (2002:222).

Prop. 2001/02:81: I paragrafen har ett nytt omräkningsförfarande införts. Det innebär att den livränta som har fastställts, årligen skall omräknas på ett särskilt sätt. En sådan omräkning skall göras fram till det att livräntan till sitt belopp motsvarar den andel av livränteunderlaget som uppgår till samma andel av 7,5 prisbasbelopp. Det sagda medför således att den som har ett livränteunderlag som från början till sitt belopp understiger 7,5 prisbasbelopp eller andelen därav får den fastställda livräntan omräknad ...

[K6]3 §  Är arbetsgivare författningsenligt skyldig att utge ersättning vid arbetsskada, har han rätt att enligt närmare föreskrifter som regeringen meddelar erhålla sådan ersättning från arbetsskadeförsäkringen som för motsvarande ändamål tillkommer den försäkrade eller dennes efterlevande, i den mån ersättningen ej överstiger vad arbetsgivaren har utgivit.

[K6]4 §  En försäkrad som på anmodan av Försäkringskassan eller med dess samtycke avhåller sig från arbetet i syfte att förebygga att en arbetsskada uppstår, återuppstår eller förvärras, har rätt att under tiden få skälig ersättning från arbetsskadeförsäkringen, motsvarande högst hel sjukpenning enligt bestämmelserna i 3 kap.1-2 a §§. Lag (2004:783).

[K6]5 §  Under tid då den försäkrade är föremål för sådan behandling eller rehabilitering som avses i 3 kap. 7 b § eller 22 kap. 7 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall hans förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete anses nedsatt även i den mån åtgärden hindrar honom att förvärvsarbeta. Lag (1991:1979).

 • RÅ 2005:46:Det förhållandet att en arbetslivsinriktad rehabilitering har avsett en kort utbildningstid har inte i sig ansetts utgöra hinder för beviljande av arbetsskadelivränta.
 • RÅ 1996:81:Försäkrad har ansetts berättigad till arbetsskadelivränta under arbetslivsinriktad rehabilitering i form av högskoleutbildning omfattande mer än 40 studieveckor.

[K6]6 §  Ansökan om ersättning enligt denna lag skall göras inom sex år,

[S2]beträffande sjukpenning och livränta från den dag ersättningen avser,

[S3]beträffande begravningshjälp från dagen för dödsfallet,

[S4]beträffande annan ersättning från den dag då den försäkrade har erlagt det belopp för vilket ersättning begäres.

[S5]Om detta försummas, är rätten till ersättning förlorad.

[K6]7 §  Bestämmelserna i 3 kap. 17 §, 16 kap. 8 § och 20 kap.3-–7 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring samt 4 kap. 13 § och 7 kap. 7 § lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn om förmåner som sammanträffar, indragning och nedsättning av ersättning i vissa fall, anmälningsskyldighet, återbetalningsskyldighet, preskription, utmätningsförbud och rätt till skadestånd har motsvarande tillämpning i fråga om ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

[S2]Vad som sägs i 17 kap. 1 § lagen om allmän försäkring tillämpas även i fråga om ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Lag (2002:223).

 • HFD 2013:9:Krav på återbetalning av felaktigt utbetald livränta har, i brist på uttryckligt författningsstöd, inte kunnat grundas på att inkomsthöjningar inte anmälts till Försäkringskassan.
 • HFD 2015 not 35:Krav på återbetalning av felaktigt utbetald livränta kunde inte grundas på att inkomsthöjningar inte anmälts till Försäkringskassan
 • RÅ 2009:38:En socialförsäkringsnämnds bedömning att en försäkrad inte haft rätt till redan utbetalade förmåner har ansetts vara endast ett led i handläggningen av ett återkravsärende och har därför inte utgjort eller innefattat ett överklagbart beslut.

[K6]8 §  Sådan livränta som avses i 4 kap. skall inte utges för tid efter det att den försäkrade sextio dagar i följd varit frihetsberövad på grund av att han eller hon är

 • häktad
 • intagen i anstalt eller
 • intagen i ett hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga för verkställighet av sluten ungdomsvård. Livräntan skall åter utges för tid från och med den trettionde dagen före frigivningen. För tid under vilken den försäkrade vistas utanför anstalt enligt 56 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt tillämpas i stället bestämmelserna i 9 §.

[S2]Utan hinder av första stycket utges livränta för tid under vilken den försäkrade vistas utanför anstalt enligt 58 § lagen om kriminalvård i anstalt.

[S3]Skall livränta inte betalas ut för del av en kalendermånad, beräknas förmånen för varje dag till en trettiondel av månadsbeloppet och avrundas till närmaste högre krontal.

[S4]Försäkringskassan får medge en nära anhörig, som för sitt uppehälle är beroende av den försäkrade, rätt att helt eller delvis uppbära livränta som enligt första stycket annars inte skall utges. Lag (2006:1488).

Prop. 2001/02:164: Denna paragraf, som är ny, innehåller bestämmelser om att arbetsskadelivränta inte skall betalas ut när den försäkrade vistas på en institution på statens bekostnad. Detta gäller endast s.k. egenlivränta. Bestämmelsen motsvarar vad som föreskrivs om aktivitetsersättning och sjukersättning i 16 kap. 20 § AFL, varför det hänvisas till kommentaren till den paragrafen.

[K6]9 §  För varje dag som en försäkrad, som uppbär livränta enligt 4 kap., på grund av skyddstillsyn med särskild behandlingsplan vistas i ett sådant familjehem eller hem för vård eller boende som avses i socialtjänstlagen (2001:453) skall han eller hon betala för sitt uppehälle för den tid under vilken staten bekostar vistelsen. Betalning skall ske genom att Försäkringskassan, efter skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483), gör avdrag från livräntan när denna betalas ut. Om den försäkrade samtidigt med livräntan uppbär sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, pensionsförmåner enligt 4 eller 6 kap. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller lagen (1998:702) om garantipension eller äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd, skall endast ett avdrag göras från de sammantagna förmånerna.

[S2]Avdraget uppgår till 80 kr för dag. Det får dock utgöra högst en tredjedel av förmånernas månadsbelopp efter skatteavdrag delat med 30. Därvid skall det belopp varmed minskning sker avrundas till närmaste lägre krontal. Lag (2004:783).

Prop. 2001/02:164: Denna paragraf, som är ny, innehåller bestämmelser om att den försäkrade skall betala för uppehälle vid s.k. kontraktsvård. Betalning sker genom avdrag från livräntan. Bestämmelsen motsvarar vad som föreskrivs i 16 kap. 21 § AFL. I vissa fall kan en försäkrad uppbära livränta även efter 65 års ålder och den försäkrade kan då samtidigt med livräntan uppbära inkomstgrundad ålderspension, garantipension eller ...

2 § Har upphävts genom lag (2000:984).
3 § Har upphävts genom lag (1981:693).
4 § Har upphävts genom lag (1981:693).

Anmälan om arbetsskada

[K8]1 §  Underrättelse om arbetsskada skall beträffande arbetstagare omedelbart lämnas till den arbetsgivare hos vilken arbetstagaren var anställd när skadan inträffade. Har skada till följd av annat än olycksfall visat sig först efter det den försäkrade har upphört att vara utsatt för inverkan som har orsakat skadan, skall underrättelse lämnas till den arbetsgivare hos vilken den försäkrade senast var utsatt för sådan inverkan. Finns någon som på arbetsgivarens vägnar förestår arbetet, får underrättelsen i stället lämnas till denne. Beträffande försäkrad som avses i 3 kap. 15 § socialförsäkringslagen (1999:799) skall vad i detta kapitel sägs om arbetsgivare gälla rektor eller annan som förestår utbildningen.

[S2]Arbetsgivare eller arbetsföreståndare som genom underrättelse enligt första stycket eller på annat sätt har fått kännedom om inträffad arbetsskada är skyldig att omedelbart anmäla skadan till Försäkringskassan. Annan försäkrad än arbetstagare skall själv anmäla arbetsskada till Försäkringskassan. Har han avlidit till följd av skadan, skall anmälan göras av den som har rätt att företräda dödsboet.

[S3]Anmälan enligt andra stycket skall göras enligt föreskrifter som meddelas av regeringen. Nödvändiga utgifter för läkarutlåtanden ersätts i enlighet med vad regeringen föreskriver. Lag (2004:783).

Prop. 2003/04:152: I andra stycket görs vissa konsekvensändringar med anledning av att den nya Försäkringskassan tar över handläggningen av ärenden inom arbetsskadeförsäkringen. Detta innebär att anmälan enligt detta stycke skall göras till den nya Försäkringskassan.

Forumbestämmelsen i tredje stycket slopas med hänsyn till att den nya Försäkringskassan är en rikstäckande myndighet. Att anmälan i förekommande fall skall göras till den nya Försäkringskassan framgår redan av andra stycket. Det ankommer ...

[K8]2 §  Ansökan om ersättning enligt denna lag ska göras skriftligen hos Försäkringskassan. Ansökan om ersättning vid dödsfall ska dock göras skriftligen hos Pensionsmyndigheten.

[S2]Om en ansökan, anmälan eller liknande, som enligt denna lag ska göras hos Försäkringskassan, i stället har kommit in till Pensionsmyndigheten ska den anses ha kommit in till Försäkringskassan samma dag. Detsamma ska gälla om ansökan, anmälan eller liknande ska göras hos Pensionsmyndigheten och den i stället har kommit in till Försäkringskassan. Lag (2009:988).

Prop. 2008/09:202: Ändringen i första stycket är föranledd av att det är Pensionsmyndigheten som från och den 1 januari 2010 handlägger ärenden som gäller ersättning vid dödsfall. Ansökan om efterlevandelivränta och begravningshjälp ska därför göras skriftligen hos Pensionsmyndigheten.

Ett nytt andra stycke har – på grund av att det nu är två myndigheter som handhar ärenden om arbetsskada – lagts till. Om den enskilde läm-...

Prop. 2001/02:81: I paragrafen, som är ny, stadgas det att en ansökan om rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen skall göras skriftligen hos den allmänna försäkringskassan. Det skriftliga ansökningsförfarandet har införts för att det klart skall framgå att den försäkrade vill ha ersättning från arbetsskadeförsäkringen och för att säkerställa att sådan prövning utförs. Ett skriftligt ansökningsförfarande underlättar handläggningen och bidrar till att handläggningstiderna kan bli kortare.

Kravet ...

 • HFD 2012:19:Försäkringskassan har ansetts oförhindrad att pröva en ansökan om ersättning för särskilda hjälpmedel efter en arbetsskada redan innan sökanden haft någon utgift för hjälpmedlet.
 • RÅ 1999:51:Socialförsäkringsnämndens beslut i ett ärende om livränta har ansetts kunna överklagas trots att något beslutsmeddelande som återgav nämndens beslut inte tillställts den klagande och beslut om det belopp varmed livräntan skulle utgå ännu inte fattats.

Bestämmande och utbetalning av ersättning

[K8]3 §  Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten ska så snart det kan ske bestämma den ersättning som ska betalas ut.

[S2]Frågan om den försäkrade har ådragit sig en arbetsskada ska endast prövas i den mån det behövs för att bestämma ersättning enligt denna lag eller sjukpenning enligt 3 kap. 4 § första stycket 3 eller 10 a § första stycket 3 lagen (1962:381) om allmän försäkring. Bestämmelsen i 20 kap. 2 a § nämnda lag om förordnande till dess slutligt beslut kan fattas gäller även i fråga om ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

[S3]Beslut som meddelas enligt denna lag ska gälla omedelbart, om inte annat föreskrivs i beslutet eller bestäms av den myndighet som har att pröva beslutet. Lag (2009:988).

Prop. 2003/04:152: Bestämmelsen i första stycket om att behörig försäkringskassa får uppdra åt en annan försäkringskassa att bestämma ersättning slopas. Med hänsyn till att den nya Försäkringskassan är rikstäckande ankommer det utan lagreglering på den nya myndigheten att fördela ärendena inom myndigheten.

Denna bestämmelse har införts på förslag av Lagrådet. Hänvisningen i bestämmelsen avser övergångsbestämmelserna till lagförslaget 2.4 i denna proposition.

Prop. 2007/08:136: I andra stycket görs ett tillägg. Enligt de föreslagna lydelserna av 3 kap.4 och 10 a §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring får sjukpenning enligt punkterna 3 i paragrafernas första stycken utges utan begränsning ...

 • HFD 2013:2:Förutsättningarna för rätt till arbetsskadelivränta måste inte prövas i en viss ordning.
4 § Har upphävts genom lag (2007:1001).

Uppgiftsskyldighet m. m.

[K8]6 §  Den som har rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen är skyldig att enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av denna lag. Är den förmånsberättigade omyndig eller har god man eller för- valtare enligt föräldrabalken förordnats för honom, skall uppgifterna lämnas av förmyndaren eller, om det kan anses följa av uppdraget, av gode mannen eller förvaltaren. Lag (1988:1270).

[K8]7 §  Myndighet, arbetsgivare och uppdragsgivare är skyldiga att på begäran lämna domstol, Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten uppgift om namngiven person rörande förhållande som är av betydelse för tillämpningen av denna lag. Arbetsgivare och uppdragsgivare är även skyldiga att lämna sådan uppgift om arbetet och arbetsförhållandena som behövs för att bestämma ersättningsbelopp. Lag (2009:988).

[K8]8 §  Domstol och Försäkringskassan har, i den mån det behövs för att bestämma ersättning enligt denna lag, rätt att hos myndighet som har att utöva tillsyn över arbetsgivares verksamhet begära undersökning av arbetsförhållanden eller att, om särskilda skäl föreligger eller det gäller annan försäkrad än arbetstagare, själva företa sådan undersökning. Lag (2004:783).

[K8]9 §  Försäkringskassan får i ärende angående arbetsskadeförsäkring begära att tingsrätt håller förhör med vittne eller sakkunnig. Ingen är skyldig att inställa sig vid annan tingsrätt än den inom vars domkrets han vistas. Om förhöret skall i tillämpliga delar gälla vad som föreskrives om bevisupptagning utom huvudförhandling. Ersättning till den som har inställt sig för att höras utgår med skäligt belopp som rätten bestämmer och betalas av Försäkringskassan. Lag (2004:783).

10 § Har upphävts genom lag (1980:237).

Ansvarsbestämmelser

[K8]11 §  Den som underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet enligt 1 § andra stycket första meningen dömes till böter. Till samma straff dömes arbetsgivare och uppdragsgivare som underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt 7 §.

[S2]Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktigt meddelande i uppgift som skall lämnas enligt denna lag dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller i bidragsbrottslagen (2007:612). Lag (2007:614).

Prop. 2006/07:80: Genom ändringen markeras att paragrafen är subsidiärt tillämplig även i förhållande till bidragsbrottslagen.

Besvär m. m.

[K8]12 §  Bestämmelserna i 20 kap.1013 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring om omprövning, ändring och överklagande av beslut har motsvarande tillämpning i ärende enligt denna lag. Lag (2009:988).

 • RÅ 2004:69:Försäkrads förnyade talan om rätt till livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring skall inte avvisas på grund av res judicata, när talan inte avser samma tidsperiod som prövats i domstols tidigare lagakraftvunna avgörande. Prövningstillstånd i kammarrätt.
 • RÅ 2009:38:En socialförsäkringsnämnds bedömning att en försäkrad inte haft rätt till redan utbetalade förmåner har ansetts vara endast ett led i handläggningen av ett återkravsärende och har därför inte utgjort eller innefattat ett överklagbart beslut.
 • RÅ 2002:61:En försäkringskassa förfor riktigt när den i ett ärende om livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring avvisade den försäkrades förnyade ansökan i en sak som redan avgjorts genom länsrätts lagakraftvunna dom. Res judicata.
 • RÅ 2005:16:Försäkringskassas avslagsbeslut vinner inte negativ rättskraft.
13 § Har upphävts genom lag (2004:783).

[K8]14 §  Regeringen får träffa överenskommelse med främmande makt om utsträckt tillämpning av denna lag eller om undantag i vissa fall från lagens bestämmelser.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977, då lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring skall upphöra att gälla. I fråga om skada som har inträffat före ikraftträdandet gäller fortfarande äldre bestämmelser, dock med undantag av 13 § andra stycket nämnda lag såvitt avser avdrag på sjukpenning vid sjukhusvård. Vid tillämpning av 26 § andra stycket i den upphävda lagen skall med pension enligt lagen om allmän försäkring likställas pension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller lagen (1998:702) om garantipension. Bestämmelserna i 3 kap. 5 § första stycket andra meningen och 6 § andra stycket andra meningen lagen om arbetsskadeförsäkring i bestämmelsernas lydelse före den 1 juli 1993 skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om sjukpenning enligt lagen om yrkesskadeförsäkring. Lag (2000:813).
  Förarbeten
  Prop. 1975/76:197
  Ikraftträder
  1977-07-01

Lag (1977:264) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Förarbeten
  Prop. 1976/77:64
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 6 §, 4 kap 10 §, 6 kap 1 §, 7 kap 1-4 §§, 8 kap 1, 3, 7, 8, 11 §§; omtryck

Lag (1978:33) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Lag (1979:653) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Lag (1979:1127) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Lag (1979:1165) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Lag (1980:237) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Lag (1981:693) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Förarbeten
  Prop. 1980/81:178
  Omfattning
  upph. 4 kap 8 §, 7 kap 3, 4 §§; ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 6 §, 6 kap 1 §, 7 kap 1, 2 §§

Lag (1981:1249) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Lag (1982:530) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Lag (1983:192) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:3
  Omfattning
  ändr. 6 kap 1, 7 §§, 8 kap 3 §; ny 4 kap 8 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1983:1065) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:66
  Omfattning
  ändr. 8 kap 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1984-01-01

Lag (1984:1105) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:78
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §
  Ikraftträder
  1985-04-01

Lag (1985:325) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:89
  Omfattning
  ändr. 3 kap 9 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1985:1001) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:38
  Omfattning
  ändr. 6 kap 7 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1986:145) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.
  2. Bestämmelsen i 8 kap. 4 § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas dock först från och med den 1 januari 1988.
  3. Har ett beslut meddelats av en pensionsdelegation och begär den försäkrade att beslutet skall omprövas enligt 8 kap. 12 § jämfört med 20 kap. 10 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall omprövningen ske i socialförsäkrings- nämnd, om omprövningen inte har hunnit slutföras före den 1 januari 1987 eller om begäran om omprövning görs därefter.
  4. I fråga om omprövning av beslut av socialförsäkringsnämnd som har meddelats före den 1 januari 1988 gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:73
  Omfattning
  ändr. 8 kap 4 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:225) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 december 1987.
  2. De nya föreskrifterna i 5--5 c och 7 §§ tillämpas första gången på sjukdomsfall som inträffar efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:69
  Omfattning
  ändr. 3 kap 5-8 §§; nya 3 kap 5 a-5 c §§
  Ikraftträder
  1987-12-01

Lag (1987:1322) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:46
  Omfattning
  ändr. 3 kap 5 b §, 8 kap 4 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:882) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.
  2. I fall då rätt till livränta till efterlevande grundas på dödsfall till följd av en arbetsskada som har inträffat före ikraftträdandet gäller fort- farande äldre bestämmelser om sådan livränta i den mån inte något annat sägs nedan.
  3. De nya bestämmelserna om livränta till efterlevande barn i 5 kap. 4 § första stycket gäller även i fall då rätten till livränta grundas på dödsfall till följd av en arbetsskada som har inträffat före ikraftträdandet. Om ett barn, som har fyllt 18 år vid ikraftträdandet, har rätt till livränta enligt 5 kap. vid utgången av år 1989 men inte uppfyller villkoren för rätt till sådan livränta enligt 5 kap. 4 § första stycket i dess nya lydelse, skall dock i stället för denna bestämmelse tillämpas 5 kap. 9 § första stycket i dess äldre lydelse.
  Vid dödsfall efter ikraftträdandet gäller de nya bestämmelserna i 5 kap. 4 § andra stycket om rätt till livränta för ett utländskt barn som tagits emot här i landet i adoptionssyfte även om arbetsskadan inträffat före ikraftträdandet.
  1. Efterlämnar den avlidne änka eller med änka jämställd kvinna som är berättigad till livränta enligt äldre bestämmelser skall, även om den arbetsskada till följd av vilken den försäkrade avlidit inträffar efter ikraftträdandet, vid bestämmandet av livränta till barn efter den försäkrade tillämpas äldre bestämmelser i 5 kap. 10 § i stället för 5 kap. 5 § i dess nya lydelse.
  2. I fråga om rätt till livränta för efterlevande kvinnor som är födda år 1944 eller tidigare gäller fortfarande äldre bestämmelser om livränta i 5 kap.2--8 och 12--14 §§ samt 6 kap. 1 § även om den arbetsskada till följd av vilken den försäkrade avlidit inträffar efter ikraftträdandet. I fråga om andra kvinnor än de som avses i 5 kap. 8 § i dess äldre lydelse är dock en förutsättning för detta att kvinnan vid utgången av år 1989 var gift med den man efter vilken livräntan skall utbetalas eller då sammanbodde med honom under sådana förhållanden som avses i 5 kap. 6 § i dess äldre lydelse.
  3. I fall som avses i punkterna 2 och 5 tillämpas bestämmelserna i 10 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring i detta lagrums lydelse vid utgången av år 1989.
  4. Är någon för samma månad berättigad såväl till livränta såsom efterlevande enligt äldre bestämmelser som till omställningslivränta eller särskild efter- levandelivränta, utges endast den sistnämnda förmånen samt, om efterlevande- livräntan enligt äldre bestämmelser är större, sådan livränta i den mån den överstiger omställningslivräntan eller den särskilda efterlevandelivräntan.
  5. I fråga om livränta till kvinnor, som är födda år 1945 eller senare och som med stöd av punkt 6 i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring uppbär änkepension enligt lagen om allmän försäkring efter utgången av år 1989, gäller fortfarande 6 kap. 1 § i dess äldre lydelse, även om den arbetsskada till följd av vilken den försäkrade avlidit inträffar efter ikraftträdandet.
  6. Vid tillämpning av 6 kap. 1 § i dess äldre lydelse skall beträffande tilläggspension i form av änkepension hänsyn tas till änkepensionen före sådan samordning som avses i punkterna 8 och 9 i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.
  7. Vid tillämpning av 6 kap. 1 § i dess äldre lydelse skall med folkpension i form av ålderspension och tilläggspension i form av änkepension likställas garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension respektive änkepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn eller lagen (2000:462) om införande av sistnämnda lag.
  Vid tillämpningen skall änkelivränta till en kvinna som är född 1937 eller tidigare och som vid utgången av år 2002 hade rätt till sådan livränta betalas ut med lägst det belopp som hon hade rätt till i december 2002. Detta belopp skall anknytas till prisbasbeloppet för år 2002 och räknas om vid förändring av detta. Lag (2002:1071).
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:171
  Omfattning
  upph. 5 kap 12-14 §§, rubr. närmast före 5 kap 3, 8, 11 §§; ändr. 5 kap 2-11 §§, 6 kap 1, 7 §§, 8 kap 4 §, rubr. närmast före 5 kap 6 §, rubr. närmast före 5 kap 9, 12 §§ sätts närmast före 5 kap 4, 10 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Lag (1988:1270) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:124
  Omfattning
  ändr. 5 kap 12 §, 8 kap 6 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1988:1538) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989 och tillämpas på beslut angående sjukpenningberäkning som meddelas efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:42
  Omfattning
  ändr. 3 kap 5, 5 b, 5 c
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1989:220) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 3 kap. 5 a § den 1 juni 1989 och beträffande 3 kap. 5 c § den 1 juli 1989.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sjukdomsfall som har inträffat före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:111
  Omfattning
  ändr. 3 kap 5 a, 5 c §§
  Ikraftträder
  1989-06-01

Lag (1990:158) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.
  2. Äldre föreskrifter i 3 kap. 5 § skall fortfarande gälla i fråga om sjukpenning som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:62
  Omfattning
  ändr. 3 kap 5 §; ny 3 kap 5 d §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:163) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.
  2. Äldre föreskrifter i 3 kap. 4 § gäller fortfarande om konvalescentvården har påbörjats före ikraftträdandet.
  3. Äldre föreskrifter i 3 kap. 8 § gäller fortfarande dels i fråga om sjuk- penning som avser tid före ikraftträdandet, dels i fråga om sjukpenning som avser tid efter ikraftträdandet om konvalescentvården bekostas av arbetsskade- försäkringen på grund av övergångsbestämmelsen i 2.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  ändr. 3 kap 4, 8, 10 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:1468) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Har en kommun och en landstings- kommun med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (1990:1402) om över- tagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar kommit överens om att under år 1991 föra över en vårdinrättning till kommunen tillämpas den nya bestämmelsen från och med den dag övertagandet skedde för dem som vistas vid vårdinrättningen.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:14
  Omfattning
  ändr. 3 kap 8 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1990:1517) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:59
  Omfattning
  ändr. 3 kap 5 §
  Ikraftträder
  1991-03-01

Lag (1991:221) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:80
  Omfattning
  ändr. 8 kap 7, 8, 12 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1991:363

  Omfattning
  ikrafttr. av 1991:221

Lag (1991:1042) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:141
  Omfattning
  ändr. 3 kap 2 §, 6 kap 5 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1049) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:181
  Omfattning
  ändr. 3 kap 5, 5 a, 6 §§, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1642) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
  2. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i fråga om minskning av eller avdrag på sjukpenning som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:19
  Omfattning
  ändr. 3 kap 8 §, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1978) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
  2. Äldre föreskrifter i 3 kap. 1 § gäller fortfarande i fråga om skada som visat sig före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:40
  Omfattning
  ändr. 3 kap 1 §, 8 kap 4 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1979) om ändring i lagen (1991:1042) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:40
  Omfattning
  ändr. 6 kap 5 § i 1991:1042
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:277) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:106
  Omfattning
  ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:1698) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre bestämmelser i 2 kap.1 och 2 §§ gäller för arbetsskador som har inträffat före den dagen och som anmälts till allmän försäkringskassa senast den 30 juni 1993.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:30, Bet. 1992/93:SfU8
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1, 2 §§, 4 kap 5, 6, 12 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1704) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1993. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sjukpenning för tid före den dagen.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:31, Bet. 1992/93:SfU9
  Omfattning
  ändr. 3 kap 5 §
  Ikraftträder
  1993-04-01

Lag (1993:331) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juni 1993.
  En försäkrad som fått sitt livränteunderlag fastställt med tillämpning av de under tiden den 1 januari--den 31 maj 1993 gällande bestämmelserna har rätt att efter ansökan hos allmän försäkringskassa få sin livränta omprövad enligt de nya bestämmelserna.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:335
  Omfattning
  ändr. 4 kap 5, 6, 12 §§
  Ikraftträder
  1993-06-01

Lag (1993:357) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
  Äldre föreskrifter skall fortfarande tillämpas i fråga om ersättning som avser tid före den dagen. Bestämmelserna i 8 kap. 3 § andra stycket tillämpas inte på beslut som fattats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:335, Prop. 1992/93:178, Bet. 1992/93:SfU17
  Omfattning
  upph. 3 kap 4, 5, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§ 6, 8 §§, rubr. närmast före 3 kap 1, 4, 9 §§; ändr. 3 kap 1, 2, 2 a, 3, 7, 9, 10 §§, 6 kap 4, 8 kap 3, 4 §§; ny 3 kap 2 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:241) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:204, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SfU23
  Omfattning
  ändr. 7 kap 2 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:900) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. Ersättning till arbetstagare som var anställd hos ett affärsverk när arbetsskada inträffade debiteras alltjämt verket om skadan fastställts i lagakraftvunnet beslut före utgången av juni 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:448, Prop. 1994/95:150, Bet. 1994/95:FiU20
  Omfattning
  ändr. 7 kap 1 §, 8 kap 3 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:1487) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:87, Prop. 1995/96:69, Bet. 1995/96:SfU2
  Omfattning
  ändr. 3 kap 10 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:1064) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om livränta som börjat utges före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:22, Prop. 1995/96:209, Bet. 1996/97:SfU4
  Omfattning
  ändr. 4 kap 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:566) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på livränta som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:273, Prop. 1996/97:63, Bet. 1996/97:SfU12
  Omfattning
  ändr. 4 kap 6 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:1042) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:71, Prop. 1997/98:33, Bet. 1997/98:SkU9
  Omfattning
  ändr. 4 kap 5 §, 6 kap 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:90) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller 8 kap. 4 § i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:153, Prop. 1997/98:41, Bet. 1997/98:SfU8
  Omfattning
  ändr. 8 kap 4, 13 §§
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1998:556) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Förarbeten
Rskr. 1997/98:289, Prop. 1997/98:112, Bet. 1997/98:SoU25
Omfattning
ändr. 3 kap 9 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:678) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Arbetsskadelivränta till en person som är född år 1937 eller tidigare och som vid utgången av år 2002 hade rätt till sådan livränta skall betalas ut med lägst det belopp som han eller hon vid tillämpning av äldre bestämmelser i 4 kap. 4 § hade rätt till i december 2002. Detta belopp skall anknytas till prisbasbeloppet för år 2002 och räknas om vid förändring av detta. Lag (2000:801).
Förarbeten
Rskr. 1997/98:315, Prop. 1997/98:151, Bet. 1997/98:SfU13
Omfattning
ändr. 4 kap, 4, 5 §§, 6 kap 1 §, 7 kap 2 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1758) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Förarbeten
Rskr. 1998/99:101, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:SfU1
Omfattning
ändr. 8 kap 2 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:809) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. Äldre bestämmelser i 1 kap. tillämpas fortfarande i fråga om skador som har inträffat före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:12, Prop. 1998/99:119, Bet. 1999/2000:SfU3
Omfattning
upph. 8 kap 2 §; ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 1, 2 §§, 8 kap 1, 3, 5 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (1999:1364) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:97, Prop. 1999/2000:4, Bet. 1999/2000:SfU5
Omfattning
ändr. 4 kap 12 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:465) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
 2. I fall då efterlevandes rätt till livränta grundas på en arbetsskada som har inträffat före ikraftträdandet gäller också, om annat inte sägs i punkterna 3 och 4, fortfarande äldre bestämmelser om sådan livränta. Har dödsfallet inträffat före utgången av år 2002 gäller dock alltid de äldre bestämmelserna.
 3. De nya bestämmelserna om omställningslivränta i 5 kap. 6 § gäller även om arbetsskadan har inträffat under något av åren 1990-2002 under förutsättning att den efterlevande till följd av dödsfallet inte samtidigt har rätt till änkepension enligt 6 kap. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.
 4. Vid tillämpning av de nya bestämmelserna i 6 kap. 1 § skall efterlevandelivränta till en efterlevande make, som vid utgången av år 2002 hade rätt till sådan livränta, betalas ut med lägst det belopp som den efterlevande vid tillämpning av de äldre bestämmelserna i samma paragraf hade rätt till i december 2002. Detta belopp skall anknytas till prisbasbeloppet för år 2002 och räknas om vid förändring av detta. Skall livräntan omprövas av annan anledning skall dock de nya reglerna tillämpas. Om livräntan utges med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (1988:882) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring skall dock punkten 10 i nämnda övergångsbestämmelser tilllämpas. Lag (2002:1072).
 5. Äldre bestämmelser om förtidspension i 6 kap. 1 § tillämpas fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet. Lag (2001:496).
 6. Vid samordning mellan sjukersättning, som enligt övergångsbestämmelserna till lagen (2001:489) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring omvandlats från förtidspension, och livränta enligt denna lag skall utöver den livränta som överstiger sjukersättningen utges ett tillägg i form av en bruttoförhöjning som svarar mot skillnaden mellan den utbetalda sjukersättningen i januari 2003 och den förtidspension som skulle ha betalats ut för samma månad om äldre bestämmelser fortfarande skulle ha varit gällande. Bruttoförhöjningen anknyts till prisbasbeloppet och omräknas vid förändringar av detta. Om graden av samordning av livräntan och sjukersättningen förändras efter omvandlingen bortfaller bruttoförhöjningen. För bruttoförhöjning skall i övrigt gälla vad som föreskrivs om garantiersättning i 9 kap. lagen om allmän försäkring. Lag (2001:496).
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:235, Prop. 1999/2000:91, Bet. 1999/2000:SfU13
Omfattning
upph. 5 kap 7, 9 §§; ändr. 5 kap 2, 4, 6, 8, 11 §§, 6 kap 1, 7 §§, 8 kap 4 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2000:801) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2000/01:10, Prop. 1999/2000:127, Bet. 2000/01:SfU3
Omfattning
ändr. övergångsbest. till 1998:678
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2000:813) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2000/01:11
Omfattning
ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:984) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:32, Prop. 2000/01:8, Bet. 2000/01:SfU5
Omfattning
upph. 7 kap 2 §; ändr. 7 kap 1 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:299) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.
 2. Lagen tillämpas inte i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:211, Prop. 2000/01:78, Bet. 2000/01:AU10
Omfattning
ändr. 4 kap 4 §
Ikraftträder
2001-09-01

Lag (2001:495) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:257, Prop. 2000/01:96, Bet. 2000/01:SfU15
Omfattning
ändr. 4 kap 12 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2001:496) om ändring i lagen (2000:465) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2000/01:257, Prop. 2000/01:96, Bet. 2000/01:SfU15
Omfattning
ändr. 6 kap 1 §, övergångsbest. till 2000:465; nya 5, 6 p

Lag (2002:222) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002 i fråga om 2 kap.1 och 2 §§, 3 kap. 2 a § samt 4 kap.3 och 10 §§ och i övrigt den 1 januari 2003.
 2. Äldre bestämmelser i 2 kap.1 och 2 §§ skall fortsätta att gälla för arbetsskador som har inträffat före ikraftträdandet.
 3. För den som är född år 1937 eller tidigare tillämpas 6 kap. 2 § i dess äldre lydelse utom såvitt avser sådan livränta som avser skada som inträffat den månad då den försäkrade fyller 65 år eller senare.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:13, Prop. 2001/02:81, Bet. 2001/02:SfU10
Omfattning
upph. 2 kap 2 §; ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 2 a §, 4 kap 1, 3, 10, 11 §§, 6 kap 2 §; nya 3 kap 4 §, 8 kap 2 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:223) om ändring i lagen (2000:465) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2001/02:213, Prop. 2001/02:81, Bet. 2001/02:SfU10
Omfattning
ändr. 5 kap 11 §, 6 kap 7 § i 2000:465

Lag (2002:224) om ändring i lagen (2001:495) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2001/02:213, Prop. 2001/02:81, Bet. 2001/02:SfU10
Omfattning
ändr. 4 kap 12 § i 2001:495

Lag (2002:225) om ändring i lagen (2001:496) om ändring i lagen (2000:465) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2001/02:213, Prop. 2001/02:81, Bet. 2001/02:SfU10
Omfattning
ändr. 6 kap 1 § i 2001:496

Lag (2002:301) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och skall tillämpas beträffande livränta som avser tid efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:252, Prop. 2001/02:164, Bet. 2001/02:SfU16
Omfattning
ny 6 kap 8, 9 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:1071) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2002/03:48, Prop. 2002/03:2, Bet. 2002/03:SfU5
Omfattning
ny 10 p i övergångsbest. till 1988:882
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:1072) om ändring i lagen (2000:465) om ändring i lagen (1976:380) om arbetskadeersättning

Förarbeten
Rskr. 2002/03:48, Prop. 2002/03:2, Bet. 2002/03:SfU5
Omfattning
ändr. 4 p i övergångsbest. till 2000:465

Lag (2004:480) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2003/04:250, Prop. 2003/04:96, Bet. 2003/04:SfU14
Omfattning
ändr. 8 kap 5 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:783) om ändring i lagen (1976:380) om arbetskadeförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
upph. 8 kap 13 §; ändr. 1 kap 1, 2 §§, 4 kap 5 §, 6 kap 4, 9 §§, 8 kap 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:335) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för livräntor som har beslutats före ikraftträdandet. Det gäller även vid omprövning av livräntan och vid prövning av fortsatt rätt till livränta efter en tidsbegränsad sådan livränta.
 3. Vid tillämpning av 7 a § skall livränteunderlaget för tid före år 2004 räknas om med de årliga förändringarna i prisbasbeloppet.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:232, Prop. 2004/05:108, Bet. 2004/05:SfU13
Omfattning
ändr. 4 kap 5, 6, 12 §§; nya 4 kap 6 a, 7 a §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:360) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande förmåner som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:266, Prop. 2005/06:142, Bet. 2005/06:SfU15
Omfattning
ändr. 3 kap 2 a, 4 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:1488) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om en verkställighet enligt 33 a § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt som pågår vid ikraftträdandet.
 3. En placering enligt 34 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt som pågår vid ikraftträdandet skall efter ikraftträdandet anses som en vårdvistelse enligt den nya 56 § i samma lag.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:34, Prop. 2006/07:9, Bet. 2006/07:SfU4
Omfattning
ändr. 6 kap 8 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:1538) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande förmåner som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:75, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:SfU1
Omfattning
ändr. 3 kap 2 a, 4 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:614) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2006/07:214, Prop. 2006/07:80, Bet. 2006/07:SfU12
Omfattning
ändr. 8 kap 11 §
Ikraftträder
2007-08-01

Lag (2007:1001) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2007/08:13, Prop. 2006/07:117, Bet. 2007/08:SfU3
Omfattning
upph. 8 kap 4 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:147) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2007/08:145, Prop. 2007/08:49, Bet. 2007/08:SoU9
Omfattning
ändr. 3 kap 9 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:481) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2007/08:225, Prop. 2007/08:136, Bet. 2007/08:SfU12
Omfattning
ändr. 8 kap 3 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:862) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 december 2008. Bestämmelserna ska dock tillämpas först för tid från och med den 1 januari 2009.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:23, Prop. 2007/08:124, Bet. 2008/09:SfU4
Omfattning
ändr. 4 kap 5 §; ny 4 kap 13 §
Ikraftträder
2008-12-01

Lag (2009:988) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2009/10:4, Prop. 2008/09:202, Bet. 2009/10:SfU3
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §, 8 kap. 2, 3, 7, 12 §§; ny 5 kap. 3 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2010:111

Omfattning
upph.