Förordning (1977:741) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1977-09-01
Ändring införd
SFS 1977:741
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Åläggande enligt 1 § lagen (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap meddelas av överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

2 §  Myndighet, som finner att åläggande som avses i 1 § bör meddelas, skall göra framställning om det till överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

[S2]Gör statens jordbruksnämnd framställning enligt första stycket i fråga om vara inom nämndens ansvarsområde, skall åläggande meddelas, om ej särskilda skäl talar mot det.

3 §  Tillsyn över efterlevnaden av lagen (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen utövas av överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

Ändringar

Förordning (1977:741) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap