Kungörandeförordning (1977:827)

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1977-11-10
Ändring införd
SFS 1977:827 i lydelse enligt SFS 2015:639
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 §  Kungörelsen bör vara kortfattad och enkelt och klart skriven.

2 §  Myndigheten för press, radio och tv tillhandahåller berörda myndigheter sådana uppgifter om dagstidningars spridning som behövs för tillämpningen av 3 § lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m. Förordning (2015:639).

3 §  Skall kungörande enligt 4 § lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m. m. ske i lokal dagstidning, skall alltid prövas om det med hänsyn till informationsbehovet är påkallat att kungörelsen införs i samtliga lokala dagstidningar.

[S2]Innan beslut fattas om kungörande enligt 4 § nämnda lag, bör vid behov den för vars räkning kungörandet sker ges tillfälle att yttra sig. Förordning (1983:1040).

4 §  Skall kungörelse enligt författning anslås på myndighets anslags tavla, skall kungörelsen förses med uppgift om den dag då kungörelsen har anslagits.

5 § Har upphävts genom förordning (1981:976).

Ändringar

Kungörandeförordning (1977:827)

Förordning (1981:976) om ändring i kungörandeförordningen (1977:827)

    Omfattning
    upph. 5 §; ändr. 2 §

Förordning (1983:1040) om ändring i kungörandeförordningen (1977:827)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1984-01-01

Förordning (2015:303) om ändring i kungörandeförordningen (1977:827)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:639) om ändring i kungörandeförordningen (1977:827)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-01-01