Försäkringsinspektionens kungörelse (1977:965) om ändring av vissa skadelivräntor

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1977-12-20
Ändring införd
SFS 1977:965
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Försäkringsinspektionen får med stöd av kungörelserna 1967:667 och 668, 1971:14 samt 1973:219 och 220 om ändring av vissa kategorier av skadelivräntor meddela att berörda livräntor fr.o.m. den 1 januari 1978 skall ökas enligt följande:
  1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år 1973.
1.1 Trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 10%.
1.2 Skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 10%.
1.3 Annan ansvarslivränta än trafiklivränta och statlig skadelivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5%.
Under 1.1-1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 januari 1978.
  1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år 1973.
2.1 Skadeståndslivränta ökas med 5%. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 januari 1978 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.

Ändringar

Försäkringsinspektionens Kungörelse (1977:965) om ändring av vissa skadelivräntor