Lag (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1973-04-13
Ändring införd
SFS 1973:213 i lydelse enligt SFS 2010:1215
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Livränta, som genom dom eller avtal fastställts att utgå till fullgörande av skadeståndsskyldighet på grund av händelse som inträffat efter utgången av år 1973, ska ändras i anslutning till prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1215).

Prop. 2003/04:5: I paragrafen har ”basbeloppet” bytts ut mot ”prisbasbeloppet”.

2 §  Ändring sker den 1 januari varje år som prisbasbeloppet för året över- eller underskrider prisbasbeloppet för närmast föregående år.

[S2]Ändring avser alla livräntor som fastställts före den dag då ändringen skall ske samt livräntor som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag. Lag (2003:829).

Prop. 2003/04:5: Paragrafen innehåller bestämmelser om när ändring skall ske (första stycket) och vilka livräntor som skall ändras (andra stycket). De bestämmelser som i den tidigare lydelsen reglerar historiska förhållanden har utmönstrats och ersatts av bestämmelser som enbart tar sikte på den

framtida värdesäkringen. Eftersom systemet med s.k. balanserade procenttal ...

3 §  Ändring sker med det procenttal som prisbasbeloppet har ändrats med.

[S2]Brutet procenttal avrundas nedåt till två decimaler. Det procenttal med vilket ändring skall ske fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2003:829).

Prop. 2003/04:5: Paragrafen innehåller bestämmelser om storleken av varje ändring. Paragrafen har sin förebild i 9 § tredje stycket lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor, 5 § tredje stycket kungörelsen (1971:14) om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m. och 6 § lagen (<a href="https://lagen.nu/1973:214" ...

4 § Har upphävts genom lag (2003:829).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor

Lag (1981:1194) om ändring i lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor

Lag (2003:829) om ändring i lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
  2. För livräntor som har fastställts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser utom vad gäller den dag när indextillägg skall utgå.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:30, Prop. 2003/04:5, Bet. 2003/04:LU5
Omfattning
upph. 4 §; 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2010:1215) om ändring i lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01