Förordning (1977:987) med instruktion för ILO-kommittén

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1977-12-08
Ändring införd
SFS 1977:987 i lydelse enligt SFS 2007:1335
Ikraft
1978-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I och för tillämpning av ILO:s konvention nr 144 skall finnas en trepartiskt sammansatt kommittén benämnd ILO-kommittén.

2 §  Kommittén ska

 1. utarbeta underlag för regeringens svar på frågeformulär rörande punkter på Internationella arbetskonferensens dagordning och för regeringens kommentarer till förslag till texter som ska diskuteras av konferensen,
 2. utarbeta underlag för regeringens förslag innan den för riksdagen framlägger konventioner och rekommendationer i enlighet med artikel 19 i ILO:s stadga,
 3. med lämpliga tidsmellanrum behandla frågor om tillämpningen av icke ratificerade konventioner och av rekommendationer, som ännu inte har börjat tillämpas, i syfte att överväga vilka åtgärder som kan vidtas för att främja deras genomförande och i förekommande fall deras ratificering,
 4. behandla frågor som uppstår i samband med redogörelser som ska tillställas Internationella arbetsbyrån i enlighet med artikel 22 i ILO:s stadga,
 5. behandla förslag om uppsägning av ratificerade konventioner,
 6. i den omfattning kommittén finner det påkallat behandla frågor som föranleds av andra inom ILO fattade beslut än sådana som rör utarbetande eller tillämpning av konventioner och rekommendationer,
 7. främja ökad kunskap om ILO och dess verksamhet, och
 8. årligen till chefen för Arbetsmarknadsdepartementet avge en redogörelse för hur de i ILO:s konvention nr 144 och rekommendation nr 152 avsedda förfarandena har fungerat. Förordning (2007:1335).

3 §  Kommittén skall bestå av nio ledamöter, vilka förordnas av regeringen för två år. Regeringen förordnar för samma tid ersättare för ledamöterna.

4 §  Av ledamöterna skall tre företräda regeringen, tre arbetsgivarintresset och tre arbetstagarintresset.

5 §  Ledamöter som skall företräda arbetsgivar- respektive arbetstagarintresset i kommittén förordnas på förslag av de mest representativa organisationerna av arbetsgivare och arbetstagare. Detsamma gäller beträffande ersättare för dessa ledamöter.

6 §  Regeringen utser en av de ledamöter som företräder regeringen att vara kommitténs ordförande samt en av dessa ledamöter eller en av deras ersättare att vara vice ordförande i kommittén.

7 §  Kommittén sammanträder på kallelse av ordföranden minst en gång om året. Tid och plats för sammanträde bestäms av kommittén eller ordföranden.

8 § har upphävts genom förordning (1986:842).

9 §  Ärende av mindre vikt eller av brådskande natur får på kommitténs vägnar handläggas av ordföranden ensam. Sådant ärende skall anmälas vid nästkommande kommitté sammanträde.

10 §  Kommittén har rätt att från verk och myndigheter få de upplysningar och utlåtanden, som behövs för kommitténs verksamhet, samt att i särskilda fall anlita experter. På begäran av kommittén skall Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) hålla kommittén informerad om förberedande, genomförande och utvärdering av insatser på det internationell utvecklingssamarbetets område, i vilka ILO och Sida medverkar. Förordning (2002:714).

11 §  Hos kommittén ska det finnas en av chefen för Arbetsmarknadsdepartementet förordnad sekreterare och det biträde i övrigt som behövs. Förordning (2007:1335).

Ändringar

Förordning (1977:987) med instruktion för ILO-kommittén

Förordning (1986:842) om ändring i förordningen (1977:987) med instruktion för ILO-kommittén

  Omfattning
  upph. 8 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:900) om ändring i förordningen (1977:987) med instruktion för ILO-kommittén

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1987-11-01

Förordning (2002:714) om ändring i förordningen (1977:987) med instruktion för ILO-kommittén

Omfattning
ändr. 2, 10, 11 §§
Ikraftträder
2002-11-01

Förordning (2007:1335) om ändring i förordningen (1977:987) med instruktion för ILO-kommittén

Omfattning
ändr. 2, 11 §§
Ikraftträder
2008-02-01