Upphävd författning

Förordning (1978:105) om statligt stöd till trädgårdsföretag med produktion av rosor och nejlikor

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1978-03-09
Ändring införd
SFS 1978:105
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statligt stöd lämnas enligt denna förordning för omställning av produktionen eller för andra åtgärder som kan förbättra lönsamheten vid trädgårdsföretag som år 1977 odlade rosor och nejlikor. Stöd lämnas även till trädgårdsföretag som år 1976 odlade sådana växtslag men som år 1977 har lagt om sin produktion till annan odling.

2 §  Stöd utgår endast om sådan odling av rosor och nejlikor som avses i 1 § har omfattat en areal av minst 1000 m och produktionen i huvudsak har avyttrats till återförsäljare.

[S2]Stödets storlek bestäms efter prövning i varje särskilt fall på grundval av den areal som odlingen har omfattat.

3 §  Stöd får beviljas endast om ansökan om stöd har gjorts före utgången av juni 1978, om ej särskilda skäl föranleder annat.

4 §  Stöd lämnas som avskrivningslån och utgår ur lantbruksstyrelsens delfond under fonden för låneunderstöd.

5 §  Avskrivningslån skall avskrivas tre år efter det lånet helt har betalats ut, om ej annat bestäms i det särskilda fallet eller följer av 6 §.

6 §  Avskrivningslån får uppsägas till återbetalning innan avskrivningstiden har gått till ända, om

[S2]lånet har beviljats på grund av oriktig eller vilseledande uppgift från låntagaren,

[S3]denne bryter mot villkor för lånet eller

[S4]sådant förhållande inträffar att låntagaren med hänsyn till syftet med stödet uppenbarligen ej bör få behålla lånet längre.

[S5]Övergår företaget eller del därav till ny ägare, innan avskrivningstiden har gått till ända, får lånet uppsägas till betalning. Uppsäges ej lånet, får det övertagas av den nye ägaren på samma villkor som har gällt för den tidigare låntagaren.

7 §  Fråga om beviljande och uppsägning av avskrivningslån prövas av lantbruksstyrelsen.

[S2]Ansökan om lån inges till lantbruksnämnden.

8 §  Talan mot lantbruksstyrelsens beslut förs hos regeringen genom besvär.

9 §  Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av lantbruksstyrelsen.

Ändringar

Förordning (1978:105) om statligt stöd till trädgårdsföretag med produktion av rosor och nejlikor

Förarbeten
Prop. 1977/78:101

Förordning (1990:859) om upphävande av förord- ningen (1978:105) om statligt stöd till trädgårdsföretag med produktion av rosor och nejlikor

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1990-08-01