Upphävd författning

Förordning (1978:13) om farledsvaruavgift i vissa fall;

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1978-01-19
Ändring införd
SFS 1978:13 i lydelse enligt SFS 1991:1787
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I fråga om varor, som är hänförliga till nedanstående statistiska nummer enligt tulltaxa med statistisk varuförteckning (Tullverkets författningshandbok TFH I:1) och skall föras från svensk ort till utrikes ort i bulk, tillämpas inte taxan i 5 § förordningen (1977:1119) om farledsvaruavgift. I stället är avgiften i samtliga avgiftsklasser 0,80 kronor per ton.
ur 23.03.200Slamkalk
ur 25.02.000Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade
ur 25.03.100--900Flytande svavel
ur 25.05.100--900Naturlig sand av alla slag, även färgad, annan än metallhaltig sand enligt 26 kap.
ur 25.06.290Krossad kvartsit
ur 25.16.110, 900Granit och gnejs i form av obearbetad sprängsten
ur 25.17.100--200Småsten, grus och krossad sten
ur 25.17.300--490av sådana slag som vanligen används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e. d., singel, även värmebehandlad; makadam av slagg eller liknande industriellt avfall, även innehållande sådana material som är nämnda i första delen av detta nummer; tjärmakadam; krosskorn, skärv och pulver av stenarter enligt nr 25.15 eller 25.16, även värmebehandlade
ur 25.18.100--200Krossad dolomit
ur 25.21.000Kalksten med användning som flussmedel, omalen; kalksten som vanligen används för framställning av kalk eller cement, omalen
ur 25.23.100Portlandscementklinker
ur 25.29.100, 300Fältspat, leucit, nefelin och nefelinsyenit
ur 26.01.111--120Järnmalm
ur 26.01.200Rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider
ur 26.18.000Granulerad slagg (slaggsand) från järn- och ståltillverkning
ur 26.19.000Ogranulerad slagg, glödspån och annat avfall från järn- och ståltillverkning
ur 26.21.000Slagg från smältning av kopparslig
ur 38.23.904Gips utgörande restprodukt från kemiska eller närstående industrier
Förordning (1991:1787).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1978:13) om farledsvaruavgift i vissa fall

Förordning (1978:104) om ändring i förordningen (1978:13) om farledsvaruavgift i vissa fall

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1978:287) om ändring i förordningen (1978:13) om farledsvaruavgift i vissa fall

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1978:683) om ändring i förordningen (1978:13) om farledsvaruavgift i vissa fall

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1978:752) om ändring i förordningen (1978:13) om farledsvaruavgift i vissa fall

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1981:1074) om ändring i förordningen (1978:13) om farledsvaruavgift i vissa fall

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1982:182) om ändring i förordningen (1978:13) om farledsvaruavgift i vissa fall

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1986:915) om ändring i förordningen (1978:13) om farledsvaruavgift i vissa fall

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:1125) om ändring i förordningen (1978:13) om farledsvaruavgift i vissa fall

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1989:889) om ändring i förordningen (1978:13) om farledsvaruavgift i vissa fall

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1991:1175) om ändring i förordningen (1978:13) om farledsvaruavgift i vissa fall

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1991-08-01

Förordning (1991:1787) om ändring i förordningen (1978:13) om farledsvaruavgift i vissa fall

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1992-01-01

Ändring, SFS 1997:1121

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om fyravgifter och farledsvaruavgifter som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph.