Upphävd författning

Förordning (1978:178) om taxor för Statens järnvägar

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1978-04-13
Ändring införd
SFS 1978:178
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Bemyndigande för statens järnvägar

1 §  Statens järnvägar fastställer enligt denna förordning taxor för sådan järnvägstrafik och sådan linjetrafik med buss som drivs av verket. Förordning (1978:982).

2 §  Statens järnvägar får nedsätta avgift som beräknats enligt denna förordning, när det är förenligt med verkets ekonomiska intressen.

Godstaxa i järnvägstrafik

3 §  Avgift för godsbefordran fastställs av statens järnvägar. Förordning (1984:147).

[S2]4 § har upphävts genom förordning (1984:147),.

5 § har upphävts genom förordning (1984:147).
6 § har upphävts genom förordning (1984:147).
7 - 10 §§ har upphävts genom förordning (1983:111).
11 § har upphävts genom förordning (1984:147).
11 a § har upphört att gälla genom förordning (1983:111).
12 § har upphävts genom förordning (1984:147).

Persontaxa i järnvägstrafik

13 §  Avgifter för personbefordran fastställs av statens järnvägar. Förordning (1985:446).

14 § har upphävts genom förordning (1985:446).
16 § har upphävts genom förordning (1985:446).
17 § har upphävts genom förordning (1985:446).
17 a § har upphävts genom förordning (1985:446).
18 § har upphävts genom förordning (1985:446).
19 § har upphävts genom förordning (1995:1260).
20 § har upphävts genom förordning (1995:1260).
21 § har upphävts genom förordning (1995:1260).
22 § har upphävts genom förordning (1995:1260).
23 § har upphävts genom förordning (1995:1260).
24 § har upphävts genom förordning (1995:1260).

25 §  Statens järnvägar bestämmer grunderna för beräkning av avgift för

[S2]biljetter för upprepade resor mellan två bestämda stationer under viss tidsperiod,

[S3]tilläggsbiljetter för resa med vissa tåg,

[S4]rabatt- och årskort,

[S5]resande som inte kan visa upp giltig biljett,

[S6]icke tidtabellsenliga uppehåll,

[S7]befordran av resgods,

[S8]magasinering av resgods,

[S9]befordran av gods med buss enligt denna förordning,

[S10]andra tjänster (prestationer) i samband med personbefordran, som inte har angetts särskilt i denna förordning. Förordning (1985:446).

Övriga bestämmelser

26 §  Avgifter som beräknas enligt denna förordning får avrundas på det sätt som statens järnvägar närmare bestämmer.

27 §  Statens järnvägar meddelar föreskrifter om betalning och uppbörd av avgift som avses i denna förordning. Verket meddelar också de föreskrifter som i övrigt behövs för verkställigheten av förordningen.

28 §  Statens järnvägar publicerar denna förordning och kommande beslutade ändringar i publikationen SJ Föreskrifter (SJF). Verket svarar också för att förordningen, verkställighetsföreskrifter och taxor som har fastställts av verket hålls tillgängliga för allmänheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1978:178) om taxor för Statens järnvägar

Förordning (1978:644) om ändring i förordningen (1978:178) om taxor för Statens järnvägar

  Omfattning
  ändr. 5, 7, 10, 14, 15 §§

Förordning (1978:982) om ändring i förordningen (1978:178) om taxor för Statens järnvägar

  Omfattning
  ändr. 1, 5, 7, 10, 20, 21 §§

Förordning (1979:432) om ändring i förordningen (1978:178) om taxor för Statens järnvägar

  Omfattning
  upph. 15 §; ändr. 13, 14, 16, 17 §§; ny 11 a §

Förordning (1979:889) om ändring i förordningen (1978:178) om taxor för Statens järnvägar

  Omfattning
  ändr. 5, 7, 10 §§

Förordning (1979:1198) om ändring i förordningen (1978:178) om taxor för Statens järnvägar

  Omfattning
  ändr. 20, 21 §§

Förordning (1980:305) om ändring i förordningen (1978:178) om taxor för Statens järnvägar

  Omfattning
  ändr. 5, 7, 10, 14 §§

Förordning (1980:724) om ändring i förordningen (1978:178) om taxor för Statens järnvägar

  Omfattning
  ändr. 5, 7, 10, 11 a, 14, 16, 17, 19-21 §§

Förordning (1981:102) om ändring i förordningen (1978:178) om taxor för Statens järnvägar

  Omfattning
  ändr. 5, 7, 10, 11 a, 14, 20, 21 §§

Förordning (1981:952) om ändring i förordningen (1978:178) om taxor för Statens järnvägar

  Omfattning
  ändr. 5, 7, 10, 11 a, 14 §§

Förordning (1981:1344) om ändring i förordningen (1978:178) om taxor för Statens järnvägar

  Omfattning
  ändr. 20, 21 §§

Förordning (1982:180) om ändring i förordningen (1978:178) om taxor för Statens järnvägar

  Omfattning
  ändr. 5, 7, 8, 10, 11 a, 14 §§; ny 17 a §

Förordning (1983:111) om ändring i förordningen (1978:178) om taxor för Statens järnvägar

  Omfattning
  upph. 7-10, 11 a §§; ändr. 4, 5, 14, 17 a §§
  Ikraftträder
  1983-04-01

Förordning (1983:771) om ändring i förordningen (1978:178) om taxor för Statens järnvägar

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 5 §, den 1 oktober 1983 och i övrigt den 1 november 1983.
  Omfattning
  ändr. 5, 14, 17 a §§
  Ikraftträder
  1983-10-01

Förordning (1984:147) om ändring i förordningen (1978:178) om taxor för Statens järnvägar

  Omfattning
  upph. 4-6, 11, 12 §§; ändr. 3, 14, 17 a §§
  Ikraftträder
  1984-05-01

Förordning (1984:772) om ändring i förordningen (1978:178) om taxor för Statens järnvägar

  Omfattning
  ändr. 13, 14, 17 a §§
  Ikraftträder
  1984-11-01

Förordning (1985:446) om ändring i förordningen (1978:178) om taxor för Statens järnvägar

  Omfattning
  upph. 14, 16-18 §§; ändr. 13, 22, 25 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1995:1260) om ändring i förordningen (1978:178) om taxor för Statens järnvägar

  Omfattning
  upph. 19, 20, 21, 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 19 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Ändring, SFS 1998:1419

Omfattning
upph.