Upphävd författning

Förordning (1978:208) om ändring i cirkuläret den 11 oktober 1974 till kammarkollegiet m.fl. om vissa vikarier på prästerliga tjänster och icke prästvigda tjänste biträden åt präster

Departement
Civildepartementet KY
Utfärdad
1978-04-27
Ändring införd
SFS 1978:208
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
  1. I punkt 1 b eller punkt 2 första och andra styckena avsedd person som förordnats att bestrida full tjänstgöring åtnjuter dagtraktamente med belopp som anges i kolumn 5 av den i 7 § 1 mom. kungörelsen (1952:736) med tilläggsbestämmelser till allmänna resereglementet intagna tabellen, om kortaste farbara väg mellan hans bostad och stationeringsorten för den präst han vikarierar för eller biträder är minst två mil eller om han till följd av naturhinder inte kan färdas från tjänstgöringsorten till bostadsorten. Har därvid övernattning skett får han även åtnjuta nattraktamente med belopp som anges i kolumn 4 av nämnda tabell. Har nattlogi inte kunnat skaffas till en kostnad som täcks av nattraktamentet, får domkapitlet medge att detta i stället utgår med belopp som motsvarar styrkt logikostnad.
Domkapitlet får medge, att bestämmelserna i första stycket tillämpas även på vikarie som avses i punkt 1 a, om särskilda skäl föreligger.
  1. Vikarie eller tjänstebiträde skall beredas frihet från tjäntgöring enligt de regler som finns intagna i 4 kap. Tjänsteförteckningsavtalet för kyrkliga tjänster (TFK).