Upphävd författning

Förordning (1978:402) om villkor för exportkreditstöd

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1978-06-08
Ändring införd
SFS 1978:402
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Medgivande om exportkreditstöd enligt lagen (1978:401) om exportkreditstöd får lämnas av exportkreditnämnden endast under förutsättning att

  1. villkoren för exportkrediten såvitt avser kreditens andel av köpeskillingen och kredittidens längd står i överensstämmelse med den överenskommelse om riktlinjer för begränsning av statligt stöd vid exportkreditgivning, som Sverige har biträtt, och med grunderna för denna överenskommelse,
  2. villkoren för exportaffären - med beaktande av varuslag, köpeskillingens storlek och andra sådana omständigheter - överensstämmer med de internationellt tillämpade riktlinjer som exportkreditnämnden iakttar vid beviljande av exportkreditgarantier enligt förordningen (1974:60) om exportkreditgaranti.

2 §  Stödberättigad kostnadsdel som avses i 3§ lagen (1978:401) om exportkreditstöd får inte överstiga skillnaden mellan räntekostnaden för finansiering av exportkrediten och en ränta som beräknas enligt den lägsta tillämpliga räntesats som anges i den i 1§ 1 nämnda överenskommelsen.

Ändringar

Förordning (1978:402) om villkor för exportkreditstöd

Förarbeten
Prop. 1977/78:155

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.