Upphävd författning

Förordning (1978:706) om länsstyrelses verksamhet inom det ekonomiska försvaret;

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1978-10-05
Ändring införd
SFS 1978:706
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Länsstyrelse skall bedriva sin verksamhet inom det ekonomiska försvaret så att behovet av förnödenheter och tjänster som är av vikt för totalförsvaret eller folkförsörjningen kan tillgodoses vid krig eller krigsfara eller under andra utomordentliga förhållanden.

2 §  Länsstyrelse skall skaffa sig kännedom om och följa utvecklingen av

 1. näringslivet inom länet,
 2. förbrukningen av och tillgången på förnödenheter och tjänster som är av vikt för totalförsvaret eller folkförsörjningen,
 3. andra förhållanden av betydelse för länsstyrelsens verksamhet inom det ekonomiska försvaret.

3 §  Hos länsstyrelse skall finnas beredskapsverk med bl.a. åtgärdskalendrar, översikter och planer rörande det ekonomiska försvaret.

[S2]Översikterna och planerna skall främst avse

 1. livsmedel,
 2. beklädnad m.m.,
 3. energi,
 4. andra varor och tjänster som är av vikt för totalförsvaret eller folkförsörjningen,
 5. transporter,
 6. arbetskraft,
 7. förbruknings- och prisreglering,
 8. betalningsförmedling och penningförsörjning,
 9. undanförsel och förstöring.

[S3]Översikterna och planerna skall grundas på dels uppgifter från centrala, regionala och lokala myndigheter, dels kompletterande undersökningar som länsstyrelsen utför i samverkan med civila och militära myndigheter, näringslivsorganisationer och företag inom länet.

4 §  Bestämmelser om infordrande av uppgifter m.m. finns i lagen (1948:390) om skyldighet för näringsidkare m.fl. att biträda vid planläggningen av rikets ekonomiska försvarsberedskap och i kungörelsen (1948:391) om tillämpningen av samma lag.

5 §  Länsstyrelse skall lämna överstyrelsen för civil beredskap, statens jordbruksverk och vederbörande civilbefälhavare underlag för planeringen av det ekonomiska försvaret och vid behov föreslå ändringar i planeringen. Förordning (1991:1214).

6 §  Överstyrelsen för civil beredskap och statens jordbruksverk, varje myndighet inom sitt ansvarsområde, meddelar efter samråd med berörda civila och militära myndigheter de föreskrifter som länsstyrelse skall iaktta för sin verksamhet inom det ekonomiska försvaret. Förordning (1991:1214).

Ändringar

Förordning (1978:706) om länsstyrelses verksamhet inom det ekonomiska försvaret

Förordning (1991:1214) om ändring i förordningen (1978:706) om länsstyrelses verksamhet inom det ekonomiska försvaret

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1991-09-01

Ändring, SFS 1992:84

  Omfattning
  upph.