Upphävd författning

Förordning (1978:707) om 1975 års TIR-konvention

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1978-10-05
Ändring införd
SFS 1978:707
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Tullkonventionen den 14 november 1975 om internationell transport av gods upptaget i TIR-carnet (TIR-konventionen) skall lända till efterrättelse för Sveriges del.

1 a §  Generaltullstyrelsen får föreskriva att sådana ändringar i bilagorna till TIR-konventionen, som enligt artikel 60 skall anses antagna, skall gälla i Sverige. Förordning (1987:36).

2 §  Frågor om godkännande av fordon eller containrar enligt bilaga 3 eller del II av bilaga 7 till konventionen prövas av riksprovplats som har utsetts enligt förordningen (1977:608) om provning enligt lagen (1974:896) om riksprovplatser m. m. Prövningen skall ske efter samråd med distriktstullkammaren, gränstullkammaren eller tullkammaren. Sådant samråd behöver dock inte ske i fråga om prövning som avser förnyelse av tidigare lämnat godkännande. Om det blir nödvändigt på grund av olyckshändelse att göra omlastning till ett icke godkänt fordon eller en icke godkänd container, får frågan om medgivande enligt bilaga 1 till fortsatt transport i fordonet eller containern prövas av den myndighet som trafiksäkerhetsverket bestämmer efter samråd med generaltullstyrelsen. Förordning (1985:171).

3 §  Svenska åkeriförbundet får utfärda TIR-carneter och uppträda som garant i enlighet med bestämmelserna i 1975 års TIR-konvention, under villkor att förbundet tecknar försäkring, som är godkänd av generaltullstyrelsen, för de förpliktelser som förbundet åtager sig i egenskap av garant. Styrelsen bestämmer det högsta belopp per TIR-carnet som kan krävas från förbundet på grundval av bestämmelserna i konventionen. Förordning (1979:64).

4 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas, såvitt avser fråga om godkännande av fordon eller containrar av statens trafiksäkerhetsverk efter samråd med generaltullstyrelsen samt i övrigt av generaltullstyrelsen.

Ändringar

Förordning (1978:707) om 1975 års TIR-konvention

Förordning (1979:64) om ändring i förordningen (1978:707) om 1975 års TIR-konvention

  Omfattning
  nuvarande 3 § betecknas 4 §; ändr. 3 §; omtryck

Förordning (1979:1208) om ändring i förordningen (1978:707) om 1975 års TIR-konvention

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1985:171) om ändring i förordningen (1978:707) om 1975 års TIR-konvention

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1985-04-30

Förordning (1987:36) om ändring i förordningen (1978:707) om 1975 års TIR-konvention

  Omfattning
  ny 1 a §
  Ikraftträder
  1987-03-01

Ändring, SFS 1987:1114

  Omfattning
  upph.