Försäkringsinspektionens kungörelse (1978:797) om ändring av vissa skadelivräntor

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1978-12-15
Ändring införd
SFS 1978:797
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Försäkringsinspektionen får meddela att nedan berörda livräntor from den 1 januari 1979 skall ökas enligt följande:
  1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år 1973.
1.1 Trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 6% (jfr SFS 1973:216 och 217).
1.2 Skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 6% (jfr SFS 1973:218).
1.3 Annan ansvarslivränta än trafiklivränta och statlig skadelivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5% (jfr SFS 1973:214).
Under 1.1-1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 januari 1979.
  1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år 1973.
2.1 Skadeståndslivränta ökas med 5%. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 januari 1979 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.

Ändringar

Försäkringsinspektionens Kungörelse (1978:797) om ändring av vissa skadelivräntor