Upphävd författning

Förordning (1978:879) med instruktion för militärledningens rådgivande nämnd

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1978-12-07
Ändring införd
SFS 1978:879
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Militärledningens rådgivande nämnd har till uppgift att lämna överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna synpunkter i viktiga avvägnings- och planeringsfrågor samt i sådana frågor av principiell art som rör personal, utbildning och organisation, dock inte om frågorna rör den operativa verksamheten och underrättelsetjänsten.

Organisation

2 §  Nämnden består av nio ledamöter, som utses av regeringen. Rege ringen förordnar bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande.

3 §  Hos nämnden finns en sekreterare, som utses av regeringen.

Ärendenas handläggning

4 §  Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Nämnden skall också sammanträda, om en ledamot väcker en fråga och begär att nämnden skall sammanträda för att behandla den.

5 §  Sekreteraren svarar för att protokoll förs vid sammanträdena och att protokollen expedieras. Nämnden beslutar i övrigt om sin verksamhet.

6 §  Nämnden har rätt att av andra myndigheter erhålla de upplysningar och det biträde som behövs för dess verksamhet och kan lämnas av myndigheterna.

Övriga bestämmelser

7 §  Nämndens verksamhet upphör i krig och, om regeringen bestämmer det, vid krigsfara.

8 §  Innan överbefälhavaren eller en försvarsgrenschef avgör frågor av det slag som anges i 1 § skall nämndens uppfattning inhämtas.

Ändringar

Förordning (1978:879) med instruktion för militärledningens rådgivande nämnd

Ändring, SFS 1994:642

    Omfattning
    upph.