Upphävd författning

Förordning (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1978-12-14
Ändring införd
SFS 1978:881 i lydelse enligt SFS 2011:212
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
1 § Har upphävts genom förordning (1989:1003).

2 §  Granskningsledare skall utfärda bevis när egendom har tagits i förvar. Av beviset skall framgå vad som har tagits i förvar och för vilken eller vilka fordringar detta har skett. Beviset lämnas omedelbart till gäldenären. Kan detta inte ske sänds det till honom.

3 §  Kontanta medel som har tagits i förvar ska snarast placeras enligt 3 kap. 4 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Förordningen (2011:212).

4 §  Granskningsledaren skall omedelbart återställa egendom som inte längre skall vara kvar i förvar. Förordning (1989:1003).

5 §  Förvaltningsrätten skall hålla sig underrättad om den fordran som ett beslut om betalningssäkring avser till dess fordringen får drivas in. Förordning (2009:1398).

6 §  Har upphört genom förordning (2006:759).

7 §  Skatteverket skall hålla sig underrättad om den fordran som ett beslut om betalningssäkring avser, så länge beslutet gäller och till dess fordringen får drivas in. Om beslutet bör hävas helt eller delvis, skall Skatteverket göra framställning därom hos förvaltningsrätten. Om ett beslut har hävts helt eller delvis, skall Skatteverket underrätta Kronofogdemyndigheten.

[S2]Om beslutet avser en fordran som inte har fastställts, skall Skatteverket genast underrätta förvaltningsrätten när talan beträffande fordringen har väckts vid domstol eller fordringen eller underlaget för fordringen har fastställts på annat sätt.

[S3]Om Kronofogdemyndigheten har tagit emot säkerhet för en fordran som inte har fastställts, skall Skatteverket hålla sig underrättad om fordringen till dess den får drivas in och upplysa Kronofogdemyndigheten om förhållanden som är av betydelse för säkerheten. Förordning (2009:1398).

8 §  Kronofogdemyndigheten skall på begäran av granskningsledaren biträda denne. Förordning (2006:759).

9 §  Skall ett beslut om betalningssäkring enligt 9 § andra stycket lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter inte delges innan förrättning för verkställighet äger rum, skall Kronofogdemyndigheten anlitas för delgivningen. Förordning (2006:759).

10 §  Kronofogdemyndigheten skall underrätta Skatteverket om resultatet av verkställighet av beslut om betalningssäkring. Underrättelse skall också lämnas när säkerhet har tagits emot enligt 18 § lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter. Förordning (2003:924).

11 §  Skatteverket fastställer formulär till blanketter för mål och ärenden om betalningssäkring. Förordning (2003:924).

Ändringar

Förordning (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

Förordning (1986:1366) om ändring i förordningen (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1989:1003) om ändring i förordningen (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

  Omfattning
  upph. 1, 4 §§; nuvarande 5 § betecknas 4 §; ändr. 6, 7, 9, 10 §§; ny 5 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:1264) om ändring i förordningen (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

  Omfattning
  ändr. 6, 7, 10 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1994:944) om ändring i förordningen (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:1203) om ändring i förordningen (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (2003:924) om ändring i förordningen (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

Omfattning
ändr. 6, 7, 10, 11 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2006:759) om ändring i förordningen (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

Omfattning
upph. 6 §, ändr. 7, 8, 9, 10 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:790) om ändring i förordningen (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:1398) om ändring i förordningen (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder
2010-02-15

Förordning (2011:212) om ändring i förordningen (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-04-01

Ändring, SFS 2011:1261

Omfattning
upph.