Upphävd författning

Lag (1978:922) om befrielse från arvsskatt och gåvoskatt i vissa fall

Version: 1978:922

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1978-12-18
Ändring införd
SFS 1978:922
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Stiftelsen Dag Hammarskjölds Minnesfond och Svenska sällskapet för räddning af skeppsbrutne skall vara befriade från skattskyldighet enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1978:922) om befrielse från arvsskatt och gåvoskatt i vissa fall

Lag (2004:1343) om upphävande av lagen (1978:922) om befrielse från arvsskatt och gåvoskatt i vissa fall

Övergångsbestämmelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1978:922) om befrielse från arvsskatt och gåvoskatt i vissa fall skall upphöra att gälla vid utgången av år 2004. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i de fall skattskyldighet enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt har inträtt före utgången av år 2004.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:134, Prop. 2004/05:25, Bet. 2004/05:SkU18
Omfattning
upph.