Upphävd författning

Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1941-06-06
Ändring införd
SFS 1941:416 i lydelse enligt SFS 2004:496
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Skatt till staten utgår enligt denna lag för egendom, som förvärvas genom arv eller testamente (arvsskatt) eller genom gåva (gåvoskatt).

[S2]För egendom, som förvärvas genom att arv eller försäkringsbelopp avstås enligt 24 eller 25 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden, utgår arvsskatt till staten som om förvärvet skett genom testamente efter den avlidne. Lag (1994:244).

2 §  Skattskyldig är den som förvärvar egendomen.

3 §  Från skattskyldighet enligt denna lag äro befriade

[S2]staten;

[S3]trossamfund som avses i 2 § lagen (1998:1593) om trossamfund, kyrka, samarbetsorgan för sådana juridiska personer samt stiftelse eller sammanslutning som är anknuten till trossamfund och vars verksamhet kan anses utgöra ett led i samfundets verksamhet;

[S4]stiftelse eller sammanslutning med huvudsakligt ändamål att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets försvar;

[S5]stiftelse eller sammanslutning, som har till huvudsakligt ändamål att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, dock icke där ändamålet är att sålunda tillgodose medlemmar av viss eller vissa släkter;

[S6]akademi och sådan stiftelse eller sammanslutning, som har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig undervisning eller forskning.

[S7]Skattebefrielse enligt denna paragraf tillkommer icke sammanslutning, som har till syfte att i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen, och ej heller utländsk akademi, stiftelse eller sammanslutning. Lag (1999:1049).

 • RH 1999:137:Museiförening har inte ansetts bedriva verksamhet med sådant ändamål att den bör åtnjuta skattebefrielse enligt 3 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.
 • RH 1993:78:Stiftelse med ändamål att dela ut medel till föräldralösa barn och ungdomar har ansetts vara befriad från arvsskatt.
 • NJA 2000 s. 124:Neurologiskt Handikappades Riksförbund har inte ansetts vara befriat från skattskyldighet enligt 3 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. - Även fråga om ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. (jfr NJA 1996 s. 509).
 • RH 1993:39:Stiftelsen Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet har ansetts vara sådan sammanslutning som enligt 3 § lagen om arvsskatt och gåvoskatt är befriad från skattskyldighet.
 • NJA 1984 s. 32:Arvsskattemål. Testamentsdonation av fastighet avsedd att användas som semesterhem för viss kategori personal hos en ideell förening har förklarats enligt 3 § arvsskattelagen fri från skatt när föreningens (Ersta diakonisällskap) huvudsakliga ändamål är sådana som avses i nämnda lagrum.
 • NJA 1986 s. 464:Arvsskattemål. Genom förordnande i testamente skulle medel tillfalla en fond, vars ändamål i och för sig var sådant som avses i 3 § arvsskattelagen. Enligt förordnandet skulle emellertid medlen i första hand användas för att tillgodose en angiven person, varvid viss ledamot av fondens styrelse skulle ha ensam beslutanderätt. Fråga, med hänsyn till vad som i målet upplysts angående sannolikheten för medlens användande i sistnämnda syfte, om skattefrihet för fonden.
3 a § Har upphävts genom lag (2004:128).

Om arvsskatt

Skattskyldighetens omfattning

4 §  Arvsskatt tas ut för egendom inom eller utom Sverige som efterlämnas av den som vid sin död var bosatt eller stadigvarande vistades i Sverige eller var antingen svensk medborgare eller gift med en svensk medborgare och hade flyttat från Sverige mindre än tio år före dödsfallet.

[S2]Arvsskatt tas också ut för följande slag av egendom som efterlämnas av en annan person än som avses i första stycket, nämligen

 1. fast egendom, tomträtt och vattenfallsrätt i Sverige,
 2. i Sverige befintlig lös egendom som är att hänföra till anläggnings- eller driftkapital i förvärvsverksamhet som bedrevs här av den avlidne,
 3. andel i bostadsrättsförening, bostadsförening eller bostadsaktiebolag i Sverige och rätt till royalty och periodiskt utgående förmån från egendom som avses i punkten 2,
 4. svenska aktier och andelar i svenska ekonomiska föreningar, bolag, aktiefonder och rederier, under förutsättning att de efterlämnas av svensk medborgare.

[S3]Utlänning, som vid sin död tillhörde främmande makts härvarande beskickning eller lönade konsulat eller beskickningens eller konsulatets betjäning, anses inte ha varit bosatt här i riket; ej heller sådan persons make, barn under 18 år och enskilda tjänare, om de vid sin död bodde hos honom och var utlänningar. Lag (1988:1516).

Tid för skattskyldighetens inträde

5 §  Skattskyldighet inträder, där ej nedan annorlunda stadgas, vid arvlåtarens (testators) död.

6 §  Har genom testamente eller annan före dödsfallet tillkommen rättshandling upplåtits hela nyttjanderätten till eller rätt till all ränta, avkomst eller annan förmån av viss egendom och har äganderätten tillfallit annan, inträder skattskyldighet för äganderätten först då rättigheten upphör.

[S2]Vad nu sagts skall dock icke gälla

 1. om ägaren förutom sålunda belastad egendom samtidigt erhållit annan egendom, vars värde uppgår till mer än tre gånger den skatt, som belöper å sammanlagda värdet av ägarens förvärv;
 2. om rättigheten upplåtits på viss tid, understigande fem år;
 3. om enligt förordnande i testamente å den belastade egendomen belöpande skatt skall gäldas av dödsboet eller eljest av annan än den egendomen tillfaller; eller
 4. om ägaren senast då skatteärendet i övrigt upptages till avgörande begär, att jämväl hans förvärv skall tagas till beskattning.

[S3]Har någon fått sig tillagd ränta till visst belopp eller avkomst till viss angiven storlek, skall, såframt räntan eller avkomsten för år räknat uppgår till minst fem procent av värdet av den belastade egendomen, rättigheten anses omfatta all av egendomen utgående avkastning.

[S4]Erlägges i fall, som avses i d), för äganderätten fastställd skatt icke inom tid, varom i 52 § 1 mom.första stycket förmäles, skall meddelat beslut om skattens fastställande icke vidare gälla och skattskyldighet för äganderätten inträda efter vad eljest är stadgat. Förordning (1958:562).

 • NJA 1989 s. 822:Sedan en fastighet givits bort med förbehåll om nyttjanderätt för givaren, har denne avstått från nyttjanderätten mot vederlag och skattskyldighet följaktligen inträtt för gåvan. Vid beräkning av gåvoskatt har vederlaget avdragits från fastighetens värde. 6, 36 och 42 §§ lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.
 • NJA 1981 s. 975:Arvsskattemål. Vid inregistrering av bouppteckning beslutade TR:n att beskattning av vissa äganderättsförvärv skulle, eftersom egendomen var belastad med livstids nyttjande- och avkomsträtt, uppskjutas enligt 6 § arvsskattelagen. Kammarkollegiet överklagade med yrkande att arvsskatt måtte uttas för äganderättsförvärven. HovR:n fastställde beslutet och kollegiet fullföljde talan i HD. Där upplystes att TR:n - sedan innehavaren av nyttjande- och avkomsträtten avlidit - genom lagakraftvunna beslut hade beskattat ifrågavarande förvärv på grundval av avgivna deklarationer. Eftersom arvsskatt sålunda uttagits för egendomen, har kollegiets besvärstalan ansetts inte kunna upptas till prövning.
 • NJA 2001 s. 56:Vid arvsbeskattning i anledning av efterlevande makes död har hälften av bobehållningen ansetts härröra från den först avlidne maken och tillfalla makarnas gemensamma barn som arv efter denne. Dessa förvärv har inte beskattats, eftersom barnen redan vid inregistreringen av bouppteckningen efter den först avlidne maken beskattats för arvet efter denne.

7 §  Där jämlikt förordnande i testamente eller annan rättshandling av framtida händelse beror, vem egendom skall tillkomma, eller egendom eljest först framdeles skall tillfalla någon utan att äganderätten under tiden tillkommer annan, inträder skattskyldighet för äganderätten vid tiden för förvärvet.

[S2]Är för tid efter förvärvet av äganderätten upplåten rättighet, som avses i 6 §, inträder skattskyldighet för äganderätten efter vad i nämnda paragraf stadgas.

 • NJA 2001 s. 539:Då gåva gjorts beroende av framtida händelse har skattskyldighet ansetts inträda först vid tiden för förvärvet. Lättnadsregeln i 43 § andra stycket lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt har ansetts tillämplig på gåvoutfästelse.

8 §  Skall jämlikt 3 kap.ärvdabalken eller på grund av testamente egendom, som tillfallit någon med fri förfoganderätt, därefter övergå å annan eller å flera efter varandra, inträder skattskyldighet för senare förvärv, då föregående innehavares rätt upphör. I fall av avstående från arv enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken inträder skattskyldighet för den avstående först vid den efterlevande makens död.

[S2]Vad sålunda stadgas äger tillämpning jämväl då genom testamente viss egendom tillagts två eller flera efter varandra under villkor att egendomen skall oförminskad övergå från den ene till den andre.

[S3]I fall, som avses i denna paragraf, skall vad i 7 § andra stycket stadgas äga motsvarande tillämpning. Lag (1987:1206).

 • NJA 2001 s. 56:Vid arvsbeskattning i anledning av efterlevande makes död har hälften av bobehållningen ansetts härröra från den först avlidne maken och tillfalla makarnas gemensamma barn som arv efter denne. Dessa förvärv har inte beskattats, eftersom barnen redan vid inregistreringen av bouppteckningen efter den först avlidne maken beskattats för arvet efter denne.

9 §  Har genom testamente nyttjanderätt eller rätt till ränta, avkomst eller annan förmån tillagts två eller flera efter varandra, inträder skattskyldighet för senare innehavares förvärv av rättigheten då föregående innehavares rätt upphör.

[S2]Skall eljest rätt, som nu avses, tillkomma någon först framdeles, inträder skattskyldighet vid tiden för förvärvet.

Beräknande av skattepliktig lott

10 §  Arvsskatt utgår efter värdet av skattskyldigs lott.

 • NJA 1994 s. 119:Arvsskattemål. Sedan en person som tecknat en pensionsförsäkring avlidit, har ett återbäringsbelopp tillfallit dödsboet. Återbäringen har ansetts böra tas upp som en fordran bland tillgångarna i bouppteckningen. Inkomstskatten på återbäringen har ansetts böra tas upp som en skuldpost.

11 §  1 mom. Såsom arvinges eller testamentstagares lott anses vad enligt lag och testamente å honom belöper av behållningen i dödsboet eller i sådan kvarlåtenskap, varom förmäles i 4 § andra stycket 1--4; dock skall, där i skatteärendet föreligger arvskifte, den däri gjorda fördelningen efter vad i 16 § stadgas lända till efterrättelse.

[S2]Behållningen beräknas med ledning av bouppteckning eller, där skatten uttages efter deklaration, med ledning av denna. Lag (1988:1516).

[S3]2 mom. Skall enligt förordnande i testamente skatt för legat gäldas av dödsboet, anses den del av behållningen, som åtgår till skatt för legatet, utgöra en särskild lott (skattelott), dock icke där mottagaren av legatet jämväl är arvinge eller universell testamentstagare eller skattskyldighet för legatet inträder senare än vid testators död.

 • RH 1998:45:Fråga vid bestämmande av arvsskatt huruvida efterarvingars - barn till avlidna föräldrar - arvsavståenden skulle anses avse kvarlåtenskapen från båda föräldrarna eller bara från den sist avlidna. Hovrätten har tolkat avståendena så att de gjorts med hälften var från lotterna efter båda föräldrarna.
 • NJA 1992 s. 753:Arvsskattemål. Reglerna i 3 kap ÄB om makes arvsrätt har ej ansetts äga tillämpning, om makarna på grund av hemskillnad levde åtskilda vid arvlåtarens död.

12 §  Har någon i enlighet med lagen (1927:77) om försäkringsavtal insatts såsom förmånstagare och erhåller han vid försäkringstagarens död förfoganderätten över försäkringen eller, utan att sådan rätt förvärvas, utbetalning på grund av försäkringen, skall vad förmånstagaren sålunda bekommer vid beräknande av arvsskatt anses såsom arvfallen egendom. Vad nu sagts skall gälla jämväl vad som tillfaller någon enligt bestämmelserna i 104 § andra stycket nämnda lag. Hälften av vad som tillfaller försäkringstagarens make i egenskap av förmånstagare är fritt från skatt.

[S2]Vidare skall

 1. där livförsäkring, som är kapitalförsäkring men ej livränteförsäkring, tagits å försäkringstagarens eller hans makes liv samt den rätt, som på grund av försäkringsavtalet tillkommit endera av dem, jämlikt 116 § första stycket lagen om försäkringsavtal icke kunnat tagas i mät för någonderas gäld, eller
 2. där försäkring tagits för olycksfall eller sjukdom, vid skattens beräknande från värdet av vad som tillfallit någon i egenskap av förmånstagare såsom skattefritt avräknas ett belopp som motsvarar sex gånger prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för det år under vilket skattskyldigheten inträdde. Har på grund av förordnande av samma person förmånstagaren tidigare erhållit sådant förvärv, som jämlikt 37 § 2 mom. är i beskattningshänseende likställt med gåva, får likväl från värdet av vad som inom loppet av tio år tillfallit förmånstagaren ej avräknas mer än ett belopp som motsvarar sex gånger prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring för det år under vilket skattskyldighet inträdde för det senaste förvärvet.

[S3]Vad som på grund av insättningar av samma person i ränte- och kapitalförsäkringsanstalt på en gång tillfaller någon såsom förmånstagare skall denne anses erhålla på grund av en och samma försäkring, och skall så anses som om försäkringen tagits vid tiden för den första insättningen och på villkor att premiebetalning skolat ske i den ordning, vari insättningarna i anstalten skett eller enligt avtal mellan anstalten och försäkringstagaren skolat äga rum.

[S4]Skattskyldighet enligt första stycket föreligger inte för rätt till pension som utgår på grund av pensionsförsäkring. Skattskyldighet föreligger inte heller för rätt till livränta som utgår på grund av annan försäkring än pensionsförsäkring i den mån vad som på grund av förordnande av samma person tillfallit den berättigade inte överstiger 2 500 kronor per år.

[S5]Angående vad som förstås med kapitalförsäkring och pensionsförsäkring stadgas i 58 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229).

[S6]Vad i första och andra styckena här ovan sägs skall, även om förmånstagarförordnande i enlighet med lagen om försäkringsavtal icke föreligger, äga tillämpning jämväl i fråga om vad som tillfallit någon på grund av statens grupplivförsäkring eller jämförbar av kommunal eller enskild arbetsgivare avtalad grupplivförsäkring eller på grund av sådan förmån från kommun, som motsvarar statens grupplivförsäkring, även om förmånen inte utgår på grund av försäkring.

[S7]Vad som vid en försäkringstagares död tillfaller någon på grund av förordnande som avser utländsk försäkring skall vid beräknande av arvsskatt behandlas som om det hade tillhört boet och tillagts förmånstagaren genom testamente. Har försäkringen tagits för olycksfall eller sjukdom eller är fråga om en sådan försäkring som - om den inte hade varit utländsk - skulle ha uppfyllt de förutsättningar som anges i andra stycket a), tillämpas bestämmelserna i det stycket. För rätt till pension på grund av en utländsk försäkring som skall behandlas som pensionsförsäkring vid inkomsttaxeringen föreligger inte skattskyldighet. Vid övriga förvärv av livränta på grund av utländsk försäkring tillämpas bestämmelserna i fjärde stycket andra meningen.

[S8]Med utländsk försäkring förstås en försäkring som har meddelats i en utomlands bedriven försäkringsrörelse.

[S9]Skattskyldighet föreligger inte för rätt till pension på grund av pensionssparavtal enligt 1 kap. 2 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. När behållning på pensionssparkonto skall tas upp som en tillgång i dödsboet och avskattning skall ske enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen skall behållningen tas upp till halva värdet. Lag (1999:1233).

 • NJA 1984 s. 438:Efter det TR meddelat beslut i arvsskatteärende har förmånstagaren övertagit betalningsansvar för dödsboets gäld. Fråga huruvida övertagandet kunnat beaktas i skattehänseende.
 • NJA 2001 s. 401:Vid en försäkringstagares död har utfallande belopp på en grupplivförsäkring avseende begravningshjälp utan förmånstagarförordnande ansetts ingå i försäkringstagarens skattepliktiga kvarlåtenskap.
 • NJA 1994 s. 119:Arvsskattemål. Sedan en person som tecknat en pensionsförsäkring avlidit, har ett återbäringsbelopp tillfallit dödsboet. Återbäringen har ansetts böra tas upp som en fordran bland tillgångarna i bouppteckningen. Inkomstskatten på återbäringen har ansetts böra tas upp som en skuldpost.

13 §  1 mom. Vid beräknande av behållning i dödsbo iakttages

 1. 1) att bland boets tillgångar inräknas egendom, vartill den avlidne på livstid haft i 8 § första stycket avsedd rätt;
 2. 2) att bland boets tillgångar icke inräknas egendom, vilken av den avlidne innehafts med sådan rätt, som avses i 8 § andra stycket;
 3. 3) att avdrag må ske för begravnings- och bouppteckningskostnad;
 4. 4) att bland boets skulder icke må inräknas:
  1. gäld, för vilken under 2) avsedd egendom på grund av inteckning eller eljest särskilt häftar;
  2. belopp, som skall betalas i arvsskatt.

[S2]2 mom. Vid beräknande av behållning i kvarlåtenskap, som avses i 4 § andra stycket, får avdrag från värdet av den skattepliktiga egendomen göras endast för de skulder som kan hänföras till egendomen, såsom skulder på grund av förvärv, förbättring, reparation eller underhåll av den skattepliktiga egendomen eller, om fråga är om förvärvsverksamhet, lönekostnader, skatter och avgifter som belöper på förvärvsverksamheten. Lag (1988:1516).

 • NJA 1995 s. 178:Ett köpekontrakt avseende en fastighet innehöll en bestämmelse att äganderätten skulle övergå till köparen först på tillträdesdagen. Innan köpet fullbordades träffade de tre köparna en inbördes överenskommelse om fördelning av köpeskillingen och uppdelning av fastigheten. Överenskommelsen har ansetts innefatta ett giltigt förfogande över den rätt till fastigheten som köparna erhållit genom köpekontraktet.
 • NJA 1995 s. 183:Arvsskattemål. Arvlåtare har genom köpekontrakt sålt en fastighet till pris överstigande taxeringsvärdet. Vid arvlåtarens död hade ännu inte tillträdesdagen infallit och köparen fullgjort sina åtaganden enligt köpekontraktet. Det har ansetts att vid arvsskattens bestämmande dels obetald köpeskilling och inte fastigheten skall tas upp som tillgång, trots att enligt köpekontraktet parterna var överens om att den skatterättsliga äganderätten till fastigheten skulle övergå på tillträdesdagen, dels avdrag skall göras för den realisationsvinstskatt som följde av fastighetsförsäljningen.
 • NJA 1994 s. 119:Arvsskattemål. Sedan en person som tecknat en pensionsförsäkring avlidit, har ett återbäringsbelopp tillfallit dödsboet. Återbäringen har ansetts böra tas upp som en fordran bland tillgångarna i bouppteckningen. Inkomstskatten på återbäringen har ansetts böra tas upp som en skuldpost.

14 §  Har äganderätt eller annan rätt till egendom genom testamente tillagts två eller flera personer att samtidigt av dem åtnjutas, skall för envar beräknas andel i rätten efter huvudtalet, där icke annan fördelning blivit i testamentet bestämd.

15 §  1 mom. Andel, som vid bodelning skall tillfalla efterlevande make, beräknas till hälften av makarnas behållna giftorättsgods. Den efterlevande makens andel skall dock beräknas i enlighet med en bodelningshandling som ges in i skatteärendet under förutsättning att bodelningen förrättats enligt lag. Med bodelning likställs det fall att i skatteärendet föreligger

 1. skriftligt avtal, varigenom efterlevande make och de som vid avtalstillfället, näst denne, har rätt till arv eller testamente, enligt lag har bestämt vad som skall tillkomma den efterlevande med äganderätt och med fri förfoganderätt,
 2. skriftlig uppgift, utvisande att efterlevande make framställt sådan begäran som avses i 12 kap. 2 § äktenskapsbalken eller
 3. dom eller avtal mellan efterlevande make och sådan efterarvinge eller testamentstagare som avses i punkten 1, vari 12 kap. 3 § äktenskapsbalken tillämpats.

[S2]Är äldre giftermålsbalken tillämplig å förmögenhetsförhållandena i boet, beräknas den andel, som tillfaller efterlevande make såsom fördel, giftorätt och morgongåva, till hälften av den gemensamma behållningen i boet, där den inte enligt lag annorlunda bestämts vid boskifte och däröver i skatteärendet föreligger behörigen upprättad handling. Med boskifte likställs sådant avtal som avses i första stycket 1.

[S3]För efterlevande makes sålunda beräknade andel erlägges ej arvsskatt.

[S4]När efterlevande makes enskilda egendom enligt 20 kap. 4 § ärvdabalken antecknas i bouppteckning, skall vid dess värdering 20--27 §§ äga motsvarande tillämpning. Lag (1987:1206).

15 §  1 a mom. I bouppteckningen eller i särskild handling som ges in tillsammans med bouppteckningen skall anges

 1. om den efterlevande maken i fall som avses i 15 § 1 mom. första stycket med tillämpning av 12 kap. 2 § äktenskapsbalken erhållit mindre än hälften av giftorättsgodset,
 2. om den efterlevande makens enskilda egendom med tillämpning av 10 kap. 4 § äktenskapsbalken ingått i sådan delning som avses i 15 § 1 mom. första stycket, eller
 3. om någon, som är bröstarvinge till den först avlidne maken men inte till den efterlevande maken, vid den först avlidne makens död avstått från sitt arv till förmån för den efterlevande maken.

Sådan handling som avses i första stycket skall ges in tillsammans med bouppteckningen. Om handlingen upprättas efter det att bouppteckningen getts in men innan beslut meddelats om fastställande av skatt, skall handlingen ges in till Skatteverket. Lag (2003:646).

15 §  2 mom. Har kvarlåtenskap tillkommit efterlevande make såsom arvinge och har vid dennes död den först avlidnes arvingar rätt till andel i den efterlevandes bo, beräknas denna andel till hälften, om inte annat sägs i andra-fjärde styckena.

Andel som nu sagts skall bestämmas med tillämpning av 3 kap. 2 § tredje stycket ärvdabalken, om

 1. makarna eller någon av dem ägde enskild egendom vid den först avlidne makens död,
 2. den först avlidne genom testamente så förordnat att något av kvarlåtenskapen vid dennes död tillföll annan än den efterlevande maken,
 3. den först avlidne efterlämnade bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge och denne inte avstod från sin rätt till arv till förmån för den efterlevande maken eller
 4. den efterlevande makens andel efter den först avlidne maken i fall, som avses i 15 § 1 mom. första stycket, enligt lag blivit bestämd till annat än hälften av boet.

Har den andel i den sist avlidne makens bo som tillkommer den först avlidnes arvingar vid delningsförrättning blivit enligt lag bestämd till annat än hälften av boet och föreligger i skatteärendet i behörig ordning upprättad handling över förrättningen, skall andelen bestämmas i enlighet med denna.

Ett ytterligare undantag från första stycket följer av 3 kap. 8 § ärvdabalken.

I fall, som avses i 12 kap. 1 § ärvdabalken, skall vad i första - fjärde styckena stadgas äga motsvarande tillämpning, där ej annat följer av testamente, varom fråga är.

I bouppteckning skall anges om den avlidne tidigare varit gift och om det finns efterarvingar till den avlidnes tidigare bortgångne make. I sådant fall skall bouppteckning och, i förekommande fall, delningshandling avseende den först avlidnes dödsbo ges in till Skatteverket. Lag (2003:646).

15 §  3 mom. En sådan handling rörande delning av dödsbo, som avses i 1, 1 a och 2 mom. skall vid ingivandet vara åtföljd av styrkt avskrift eller styrkt kopia. Inges ej avskrift eller kopia, skall sådan göras på bekostnad av dödsboet eller den skattskyldige. Avskriften eller kopian förvaras hos Skatteverket. Lag (2003:646).

15 a §  Om bodelning skall äga rum enligt sambolagen (2003:376), skall den andel som skall tillfalla den avlidnes sambo vid fördelning av bostad och bohag beräknas till hälften av den behållna egendomen om inte annat följer av 18 § andra stycket nämnda lag eller andelen blivit enligt lag annorlunda bestämd vid bodelning över vilken i behörig ordning upprättad handling föreligger i skatteärendet.

[S2]För sambons sålunda beräknade andel erläggs inte arvsskatt.

[S3]När en sådan handling som avses i första stycket ges in till Skatteverket gäller vad som stadgas i 15 § 3 mom.Lag (2003:646).

16 §  Föreligger i skatteärendet i behörig ordning upprättad arvskifteshandling, skola arvingars och universella testamentstagares lotter beräknas enligt skifteshandlingen med tillämpning av däri angivna värden, dock icke där i 15 eller 15 a § avsedd delning av boet skett annorlunda än enligt lag eller universell testamentstagares lott enligt skifteshandlingen utgör större del av kvarlåtenskapen än i testamentet bestämts. Om i skifteshandling angivits grunden för blivande delning av från skiftet undantagen egendom ävensom dess värde, skall jämväl sådan egendom anses fördelad å lotterna enligt angiven grund.

[S2]Har sammanlagda värdet av arvingars och universella testamentstagares sålunda bestämda lotter i skifteshandlingen upptagits lägre än vad som återstår av behållningen i dödsboet, beräknad på sätt i 13, 20-23 och 27 §§ stadgas, sedan därifrån avräknats dels efterlevande makes jämlikt 15 § skattefria andel eller efterlevande sambos enligt 15 a § skattefria andel, dels legat, dels i 11 § 2 mom. omförmäld skattelott och dels värdet av jämlikt 6 och 7 §§ först framdeles beskattningsbar egendom, skola lotterna bestämmas såsom om det belopp, varmed deras sammanlagda värde understiger dödsbobehållningen efter nu nämnd avräkning, uppdelats å lotterna i förhållande till deras storlek.

[S3]När skifteshandling ges in till Skatteverket gäller vad som stadgas i 15 § 3 mom.Lag (2003:646).

 • NJA 1992 s. 758:Arvsskattemål. I ett testamente förordnades att huvuddelen av testators kvarlåtenskap skulle tillfalla ett kusinbarn eller, om kusinbarnet avlidit, dess arvingar. Fråga om uttrycket "arvingar" innefattat kusinbarnets make. 11 kap 1 § ÄB.
 • NJA 1984 s. 474:Arvsskattemål. Kvarlåtenskapen efter avliden person skulle enligt testamente delas lika mellan sex angivna personer. Genom arvskifte erhöll tre av dessa vardera ett belopp som understeg en sjättedel av kvarlåtenskapen, medan återstoden delades lika mellan övriga testamentstagare. Hinder att beakta arvskifteshandlingen vid bestämmande av arvsskatten har ansetts inte föreligga. 16 § 1 st arvsskattelagen och 11 kap 7 § ÄB.

17 §  För företeende av sådan handling rörande delning av dödsbo, som avses i 15 § 1, 1 a och 2 mom. eller av sådan handling, som avses i 15 a §, eller av arvskifteshandling skall Skatteverket medge anstånd med skattens fastställande, om arvinge, universell testamentstagare, boutredningsman eller testamentsexekutor gör framställning om det i samband med ingivande av bouppteckning för inregistrering.

[S2]Anstånd skall bestämmas till högst fyra månader från det bouppteckningen senast skolat vara ingiven. Ställes omedelbart eller, om anstånd redan beviljats, före anståndstidens utgång nöjaktig säkerhet för det belopp, vartill skatten uppgår vid lotternas beräkning enligt lag och testamente, må anstånd medgivas högst ett år från det bouppteckningen senast skolat vara ingiven.

[S3]Anstånd som nu sagts skall icke föranleda uppskov med bouppteckningens registrering.

[S4]På framställning av delägare, boutredningsman eller testamentsexekutor i dödsbo efter den, som vid sin död ej hade hemvist i riket, skall för förrättande av sådan delning av dödsbo, som avses i 15 §1 eller 2 mom. eller 15 a §, eller av arvskifte anstånd beviljas med avlämnande av deklaration, därvid bestämmelserna i första och andra styckena skola äga motsvarande tillämpning.

[S5]Mot bevis att påförd skatt blivit betald skall säkerheten återställas till den som nedsatt den. Om säkerheten minskat genom borgensmans död eller av annan orsak och inte efter anmaning annan godtagbar säkerhet lämnas, skall Skatteverket förklara att beviljat anstånd inte längre skall gälla. Lag (2003:646).

Prop. 2000/01:21: I första stycket har ordet beskattningsmyndigheten ändrats till skattemyndigheten. Att orden inom vederbörlig tid tagits bort innebär att anstånd kan medges även om bouppteckningen getts in för sent.

Första meningen i femte stycket om att ställd säkerhet skall omhändertas av beskattningsmyndigheten och omedelbart överlämnas till skattemyndigheten har tagits bort. Säkerhet som före ikraftträdandet getts in till tingsrätten skall även därefter ...

18 §  Har, då beslut om fastställande av skatt skall meddelas, ej kunnat utrönas, huruvida den döde efterlämnat arvinge, som före allmänna arvsfonden eller före eller jämte annan känd arvinge är berättigad till arvet, skall ändock lott beräknas tillkomma arvinge, om vilken kännedom sålunda saknas.

[S2]Är utrönt, att arvingar finnas, men äro arvingarna eller en del av dem icke kända till antalet, skall vad som tillkommer sådana arvingar inom varje gren beskattas såsom en lott.

19 §  1 mom. Arvs- eller testamentslott, för vilken inträde av skattskyldighet är att hänföra till dödsfallet, skall vid skattens beräkning sammanläggas med gåva, som arvingen eller testamentstagaren erhållit av den avlidne, under förutsättning att skattskyldighet för gåvan inträtt vid dödsfallet eller inom tio år dessförinnan. Har den avlidne till arvingen eller testamentstagaren överlämnat handling, innefattande giltig utfästelse om gåva av lös egendom, skall, i den mån gåvan icke föe dödsfallet blivit fullbordad, sammanläggning äga rum även om handlingen överlämnats mer än tio år före dödsfallet. Skatten å arvs- eller testamentslotten skall utgå efter den eller de procentsatser som skolat tillämpas, därest skatt skolat uttagas för de sammanlagda förvärven samt arvs- eller testamentslotten utgjort den högst beskattade delen därav.

[S2]Lott, för vilken inträde av skattskyldighet är att hänföra till senare tidpunkt än dödsfallet, skall vid skattens beräkning sammanläggas med annan från samme arvlåtare (testator) härrörande arvs- eller testamentslott, för vilken skattskyldighet inträtt inom tio år före den tidpunkt, då skattskyldighet för förstnämnda lott inträdde; och skall skatten beräknas med tillämpning av de i första stycket stadgade grunderna. Detsamma skall gälla, där arvingen eller testamentstagaren av arvlåtaren (testator) erhållit gåva, för vilken skattskyldighet inträtt inom tid som nu är sagt. Förordning (1958:562).

[S3]2 mom. Utgöres arvs- eller testamentslott av egendom, för vilken jämlikt 8 § första stycket skattskyldighet är att hänföra till senare tidpunkt än arvlåtarens (testators) död, och har mottagaren av lotten, medan föregående innehavare förfogade över egendomen, erhållit gåva av denne, skall, med tillämpning i övrigt av föreskrifterna i 1 mom., vid skattens beräkning lotten sammanläggas med sådan gåva, där ej mottagaren såsom arvinge eller testamentstagare efter föregående innehavare erhåller egendom till högre värde än nämnda lott.

[S4]Inträder för gåvan skattskyldighet senare än för lotten, skall vad i första stycket är stadgat äga motsvarande tillämpning vid beskattning av gåvan.

[S5]3 mom. Har givare förbehållit sig nyttjanderätt eller rätt till ränta, avkomst eller annan förmån av bortgiven egendom, skall, ändå att sådant förbehåll icke föranlett beskattningens uppskjutande, vid tillämpning av denna paragraf så anses som om skattskyldighet inträtt först då den givaren förbehållna rättigheten upphörde.

[S6]Förvärv, som avses i 12 § och 37 § 2 mom., skola sammanläggas med annat förvärv allenast i den mån de ej äro skattefria jämlikt 12 §. Förordning (1970:174).

[S7]4 mom. Bouppteckning skall vid ingivandet vara åtföljd av skriftlig uppgift angående i denna paragraf avsett tidigare förvärv eller försäkran att sådant förvärv ej förekommit. Enahanda uppgifter eller försäkran skall lämnas i deklaration angående arvfallen eller testamenterad egendom. Förordning (1958:562).

[S8]5 mom. har upphävts genom förordning (1958:562).

Värdering av egendomen

20 §  Vid uppskattning av egendom skall lända till efterrättelse i bouppteckning eller, där skatt uttages efter deklaration, i denna upptaget värde, så framt icke föreskrifterna i 21, 22 eller 23 § föranleda åsättande av annat värde. Nyttanderätt eller rätt till ränta, avkomst eller annan förmån, som av arvlåtaren stiftats genom testamente, uppskattas enligt i 23 § meddelade föreskrifter.

[S2]Att i vissa fall skatt skall utgå efter lägre värde än nu sagts, därom stadgas i 27 §.

[S3]Vid tillämpning av bestämmelserna i 21--27 §§ skall vad som föreskrives om fastighet äga motsvarande tillämpning i fråga om byggnad som är lös egendom. Förordning (1973:1104).

 • NJA 2002 s. 561:Fråga om gåvobeskattning av en tillbyggnad som nyttjanderättshavare låtit göra på byggnad som hör till fast egendom.

21 §  Uppskattningen sker med hänsyn till förhållandena vid tiden för skattskyldighetens inträde.

[S2]Där jämlikt 19 § skatt skall beräknas efter sammanlagda värdet av skilda förvärv, uppskattas det tidigare förvärvet med hänsyn till förhållandena vid den i fråga om sistnämnda förvärv för varje särskilt fall angivna tiden.

22 §  1 mom. Som värde av fast egendom vid den tidpunkt, som avses i 21 §, skall gälla det föregående årets taxeringsvärde om inte bestämmelserna i 2 eller 3 mom. föranleder annat. Finns det sådana tillbehör till fastigheten som avses i 2 kap. 3 § jordabalken skall dessa tas upp särskilt. Bestämmelserna i 23 § F om värdesättning av lös egendom tillämpas vid värderingen. Lag (1981:634).

 • NJA 2002 s. 561:Fråga om gåvobeskattning av en tillbyggnad som nyttjanderättshavare låtit göra på byggnad som hör till fast egendom.

22 §  2 mom. Har fast egendom efter den tidpunkt som näst föregående års taxeringsvärde avsett, sjunkit i värde genom eldsvåda, vattenflöde eller annan sådan händelse eller genom borttagande av byggnad eller annan anläggning på egendomen eller av tillbehör därtill eller genom skogsavverkning eller genom nedläggning eller väsentlig förändring av verksamhet i vilken egendomen använts, eller av annan liknande anledning, skall på ansökan av skattskyldig, boutredningsman eller testamentsexekutor, efter verkställd utredning, egendomen åsättas särskilt värde till ledning för beräkning av på egendomen belöpande arvsskatt.

Där efter tidpunkt som nyss nämnts fortsatt bebyggelse skett på fast egendom eller dess värde annars höjts till följd av ny-, till- eller ombyggnad eller väsentlig förändring av verksamhet, vari egendomen använts, eller annan liknande anledning, får egendomen för ändamål enligt första stycket, åsättas särskilt värde.

Fast egendom som inte har särskilt taxeringsvärde skall också värderas till ledning för arvsskattens bestämmande. Värdering behövs dock inte om det är uppenbart att egendomens värde inte överstiger 50 000 kronor.

Värdering enligt detta moment görs av Skatteverket.

Vid värderingen skall hänsyn tas till egendomens beskaffenhet vid den tidpunkt som avses i 21 §. Värdet skall uppskattas enligt de grunder som gäller för bestämmande av taxeringsvärde året före det år då denna tidpunkt inföll. Föreskrifterna i 22 § 1 mom. andra och tredje meningarna skall därvid tillämpas. Skattskyldig, boutredningsman eller testamentsexekutor skall lämna Skatteverket de upplysningar som behövs för prövning av ansökningen. Verket får även besluta om besiktning av egendomen. Har ärendet tagits upp på ansökan, får dock sådant beslut fattas endast om sökanden åtar sig att betala kostnaderna för besiktningen.

Skatteverkets beslut enligt detta moment får inte överklagas. Lag (2003:646).

22 §  3 mom. Ingår fast egendom enligt inkomstskattelagen (1999:1229) i en näringsverksamhet tillämpas bestämmelserna i 4 § och, med undantag av femte stycket sista meningen, punkt 2 av anvisningarna till 3 och 4 §§ den upphävda lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt. Vad nu har sagts gäller även sådan egendom som enligt punkt 2 sjunde och åttonde styckena av anvisningarna till 3 och 4 §§ den upphävda lagen om statlig förmögenhetsskatt skulle anses som en särskild förvärvskälla inom inkomstslaget näringsverksamhet. Vid tillämpningen av den upphävda lagen om statlig förmögenhetsskatt skall vad som där sägs om rörelse och jordbruksfastighet gälla sådan rörelse som avses i 2 kap. 24 § inkomstskattelagen.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket skall som taxeringsvärde anses det värde som enligt 1 eller 2 mom. skall ligga till grund för beräkning av arvsskatt. Lag (2003:1199).

23 §  Vid uppskattning av lös egendom iakttages:

[S2]A. Tomträtt eller vattenfallsrätt uppskattas, i den mån ej annat följer av 20 § tredje stycket, till vad rättigheten med hänsyn till villkoren vid upplåtelsen och den tid, som därför återstår, kan antagas hava betingat vid en av boets avveckling föranledd, med tillbörlig omsorg skedd försäljning.

[S3]B. Aktier som är inregistrerade vid inländsk börs eller noteras på utländsk börs, andelar i investeringsfonder samt andra värdepapper än aktier som omsätts marknadsmässigt och är av det slag som anges i 48 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) tas upp till 75 procent av det noterade värdet.

[S4]Aktier som inte är av det slag som avses i första stycket men som är föremål för marknadsmässig omsättning med regelbundna noteringar om avslut tas upp till 30 procent av det noterade värdet.

[S5]Finns i ett bolag skilda aktieslag av vilka ett eller flera är börsnoterade eller föremål för sådan notering som avses i andra stycket, skall de aktier i bolaget som inte är noterade tas upp till samma värde som de noterade aktierna. Är flera aktieslag noterade, skall de icke noterade aktierna tas upp till samma värde som de noterade aktier som har den lägsta kursen.

[S6]Om det vid värdering enligt de föregående styckena bedöms att det noterade värdet inte motsvarar vad som skulle kunna påräknas vid en försäljning under normala förhållanden, får i stället priset vid en sådan försäljning läggas till grund för värderingen.

[S7]Aktier som inte omfattas av bestämmelserna i första-tredje styckena samt andelar i ekonomiska föreningar och handelsbolag tas upp till det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden, varvid dock följande skall iakttas. I den mån uppskattningen grundas på värdet av tillgångar som ingår i en näringsverksamhet beräknas - under förutsättning att verksamheten är sådan som avses i 2 kap. 24 § inkomstskattelagen - tillgångarnas värde med tillämpning av reglerna i F tredje stycket; vid gåva dock under den ytterligare förutsättningen att de i 43 § tredje stycket angivna kraven iakttagits. I den mån uppskattningen grundas på värdet av tillgångar som avses i första-tredje styckena, skall värdet av dessa tillgångar anses motsvara vad som skulle tas upp vid en tillämpning av bestämmelserna i första-fjärde styckena.

[S8]Värdepapper som inte omfattas av bestämmelserna i första-tredje och femte styckena tas upp till det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. Lag (2004:48).

[S9]C. Fordran uppskattas till sitt kapitalbelopp jämte upplupen ränta å tid, som avses i 21 §. Är fordringen ej förfallen och skall ränta därå ej beräknas för tiden före förfallodagen, uppskattas fordringen till belopp, som utgör dess värde vid nämnda tid enligt den vid denna lag fogade tabellen I.

[S10]Osäker fordran uppskattas till belopp, varmed den kan beräknas inflyta. Värdelös fordran anses icke utgöra tillgång. Den omständigheten att gäldenären är delägare i dödsboet föranleder icke fordringens uppskattande enligt andra grunder än som eljest äro tillämpliga.

[S11]Medel, för vilka uppskov med inkomstbeskattning åtnjutes enligt bestämmelserna om skogskonto, upphovsmannakonto, uppfinnarkonto eller investeringskonto för skog, tas upp till halva värdet. Har medel satts av till fond för särskilt ändamål enligt föreskrift i lag eller annan författning och har avdrag vid inkomstberäkningen medgetts för avsättningen, får halva det avsatta beloppet tas upp som skuld.

[S12]D. För evärdlig tid utgående ränta, avkomst eller annan förmån uppskattas till tjugu gånger det belopp, vartill den senast för helt år uppgått.

[S13]Nyttjanderätt eller rätt till ränta, avkomst eller annan förmån, som utgår under viss tid eller någons livstid, uppskattas till sitt kapitalvärde. Är rättigheten bestämd till visst belopp eller eljest till viss storlek, beräknas kapitalvärdet efter det belopp rättigheten för helt år motsvarar enligt de vid denna lag fogade tabellerna II och III. Om livränta på grund av försäkring skall utgå så länge någon är i livet, dock längst under viss tid, eller skall börja utgå framdeles, beräknas värdet enligt försäkringstekniska beräkningsgrunder med iakttagande av föreskrifterna i denna paragraf. Där rättighet, som belastar viss egendom, ej är på nyss angivet sätt bestämd, anses årliga värdet utgöra fem procent av det penningvärde, vartill egendomen uppskattats, dock att, där rättighet avser endast del av egendom eller dess årliga värde eljest icke kan bestämmas enligt nyss angivna grund, detta uppskattas efter vad som prövas skäligt.

[S14]Kapitalvärdet av rättighet, som icke är bestämd att utgå under någons livstid men ändock är av obestämd varaktighet, uppskattas med ledning av tabell III, såsom om den skolat utgå för den berättigades livstid, dock högst till tio gånger det värde, rättigheten för helt år motsvarar.

[S15]Är rättighet beroende av flera personers liv sålunda, att rättigheten upphör vid den först avlidnes frånfälle, bestämmes rättighetens kapitalvärde efter den äldstes levnadsålder. Fortfar däremot rättigheten oförändrad till den sist avlidnes frånfälle, beräknas värdet efter den yngstes ålder. Lag (1999:1131).

[S16]E. Värdet av utländskt myntslag beräknas efter den köpkurs på checkar, utställda i samma myntslag, som gällde vid tiden för skattskyldighetens inträde. Finnes ej sådan kurs eller kan av annan anledning värdet icke beräknas efter denna grund, bestämmer regeringen eller den myndighet regeringen förordnar, hur beräkningen skall ske.

[S17]F. Andel i bostadsförening eller bostadsaktiebolag tas upp till ett värde som motsvarar medlemmens eller delägarens andel i föreningens eller bolagets behållna förmögenhet beräknad med utgångspunkt i det värde som föreningens eller bolagets fastighet skall tas upp till enligt 22 § och med hänsyn till föreningens eller bolagets övriga tillgångar och skulder enligt senaste bokslut.

[S18]Annan lös egendom än förut nämnts uppskattas till vad den kan antas ha betingat vid en med tillbörlig omsorg skedd försäljning, som föranletts av boets avveckling.

[S19]Vid värderingen av en näringsverksamhet eller en del av en näringsverksamhet tillämpas - under förutsättning att verksamheten är sådan som avses i 2 kap. 24 § inkomstskattelagen (1999:1229) - bestämmelserna i 4 § och, med undantag av femte stycket sista meningen, punkt 2 av anvisningarna till 3 och 4 §§ den upphävda lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt. Lag (2003:1199).

 • NJA 1993 s. 533:Gåvoskattemål. Beräkning av vederlag vid gåva (I och II). I. Vid gåva från far till son av fast egendom föreskrevs såsom villkor att sonen skulle som vederlag till fadern utge ett räntebärande skuldebrev på visst belopp. Enligt det i samband därmed upprättade skuldebrevet skulle skulden avskrivas med 2 000 kr årligen eller "högst gällande belopp avseende aktuellt år med hänsyn till gåvoskattelagen". Fadern ansågs ha utfäst sig att inte fordra betalning av skuldebrevets kapitalbelopp. Vid beräkning av det gåvoskattepliktiga beloppet beaktades endast ränteförpliktelsen. Värdet av denna förpliktelse uppskattades enligt principerna för den vid arvs- och gåvoskattelagen fogade tabell I. II. Såsom villkor vid gåva av fast egendom till två barn föreskrev föräldrarna att vartdera barnet skulle överlämna en revers på visst belopp till var och en av dem. Reverserna skulle amorteras med 2 000 kr per år. Av utredningen i målet ansågs framgå att föräldrarna och barnen kommit överens om att amortering skulle ske genom att föräldrarna varje år efterskänkte amorteringsbeloppet. Härigenom ansågs föräldrarna ha utfäst sig att inte fordra betalning för reverserna. Någon avräkning skedde därför inte av reversbeloppen vid beräkning av de gåvoskattepliktiga beloppen. 43 §, jämförd med 23 §, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.
 • NJA 1984 s. 912:Gåvoskattemål. I samband med gåva av fastighet utfärdades en revers vari utfästes tre procents ränta. Räntesatsen ansågs inte vara så låg att reversfordringen borde värderas till lägre belopp än det nominella. 23 § lagen om arvsskatt och gåvoskatt.
 • NJA 2002 s. 561:Fråga om gåvobeskattning av en tillbyggnad som nyttjanderättshavare låtit göra på byggnad som hör till fast egendom.
 • NJA 1992 s. 808:Gåvoskattemål. Genom ett gåvobrev överläts aktier noterade på OTC-listan samtidigt som gåvotagaren övertog betalningsansvaret för ett reverslån (sk blandad gåva). Fråga, vid bestämmandet av den beskattningsbara gåvans storlek, om vederlaget skulle avräknas från aktiernas noterade värde eller från det reducerade värde som följer av värderingsreglerna i arvs- och gåvoskattelagen.
 • NJA 1986 s. 773:Fastighet, som var belastad med livstids nyttjanderätt, har vid bodelning ansetts skola upptagas till sitt verkliga värde, dvs marknadsvärdet, om inte parterna enats om annat.
 • NJA 1981 s. 384:Vid gåva av fast egendom har såsom villkor föreskrivits bl a att envar av gåvotagarna skulle till givaren utfärda ett skuldebrev å visst belopp. De i anledning härav upprättade skuldebreven, vilka var räntelösa, stadgade dels att gäldenären skulle betala skuldbeloppet, 52 500 kr, sex månader efter från någondera sidan skedd uppsägning dels att skuldbeloppet skulle amorteras med 2 000 kr årligen fr o m året efter skuldebrevets utfärdande. Innebörden av dessa betalningsbestämmelser har ansetts vara den att, så länge inte lånet i dess helhet är på grund av uppsägning förfallet till betalning, avbetalning skall ske med minst 2 000 kr om året. Anledning till annat antagande än att skulden skall bringas till upphörande genom de årliga amorteringarna har inte funnits föreligga. Gåvoskatt har bestämts i enlighet härmed. 43 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt jämförd med 23 § samma lag.

24 §  Har egendom tillfallit någon med i 8 § första stycket avsedd rätt, uppskattas denna såsom om egendomen bekommits med äganderätt.

[S2]Sådan rätt till egendom, som omförmäles i 8 § andra stycket, uppskattas såsom nyttjanderätt.

25 §  Häftar vid egendom förpliktelse på grund av nyttjanderätt eller rätt till ränta, avkomst eller annan förmån, skall egendomens värde minskas med rättighetens kapitalvärde. Har rättigheten för livstid tillagts två eller flera efter varandra, skall vid avräkningen kapitalvärdet bestämmas efter den yngstes levnadsålder.

 • RH 1993:145:Gåvoskattemål. Fastighet har givits bort utan att något vederlag antecknats i gåvobrevet. Vid gåvoskattens beräknande har i fastigheten intecknad gäld, som gåvomottagaren muntligt åtagit sig att svara för, ansetts nedsätta gåvans värde med gäldens belopp.

26 §  Den som omhänderhar dödsbos egendom ävensom skattskyldig har att tillhandahålla den utredning, som prövas erforderlig för bedömande av egendoms värde.

[S2]Om en skattskyldig påkallar tillämpning av sådant särskilt värde av fast egendom som avses i 22 § 2 mom. första eller tredje stycket, skall erforderligt anstånd med skatteärendets avgörande lämnas när ansökan om åsättande av särskilt värde av egendomen blivit gjord.

[S3]Till ledning för värdering av aktier, obligationer och därmed jämförliga värdehandlingar som är börsnoterade eller annars omsätts på kapitalmarknaden skall företes intyg av bank, mäklare eller annan sakkunnig.

[S4]Skatteverket får, där särskild anledning föreligger, förordna lämplig person att verkställa uppskattning av lös egendom till ledning för dess värdering. Förordnande som nu sagts får efter överklagande meddelas av rätten. Det åligger skattskyldig eller den, som för skattskyldig har hand om egendom, att hålla egendomen tillgänglig för besiktning samt att tillhandagå förrättningsmannen med upplysningar och annan utredning. Ersättning åt förrättningsmannen betalas, om egendomen ingår i dödsbo, av boet och annars av den för egendomen skattskyldige. Lag (2003:646).

Prop. 2002/03:99: Ändringen i andra stycket är en nödvändig följd av att skattemyndigheterna och Riksskatteverket skall slås samman till en myndighet, Skatteverket. Eftersom Skatteverket skall utföra värderingen och fastställa skatten saknas anledning att ålägga den skattskyldige att förete verkets värderingsbeslut.

Även ändringen i tredje stycket är en nödvändig följd av att skattemyndigheterna inte längre kommer att existera som myndigheter. Det ligger dock i sakens natur att ...

Prop. 1996/97:117: Ändringen i paragrafen är en följdändring med anledning av den nya förmögenhetsskattelagen.

Prop. 2000/01:21: I andra stycket har skattskyldigs skyldighet att förete taxeringsbevis för fast egendom tagits bort eftersom skattemyndigheten har tillgång till taxeringsvärdet. Vidare har viss språklig justering skett.

I fjärde stycket första meningen har ordet beskattningsmyndighet ändrats till skattemyndighet när det gäller möjligheten att förordna lämplig person att verkställa uppskattning av lös egendom till ledning för värdering. Den motsvarande möjlighet till ...

27 §  Har fast egendom efter den tidpunkt, som näst föregående årets taxeringsvärde avsett, väsentligt nedgått i värde på grund av allmän förändring i det ekonomiska läget eller har å börs eller eljest i marknaden noterad aktie, obligation eller därmed jämförlig värdehandling efter den tidpunkt, som avses i 21 §, nedgått i värde med en fjärdedel eller mera och uppgår, därest egendomen uppskattas efter ovan i denna lag stadgade grunder, skatten för sådana lotter i boet, om vilkas beskattande är fråga, till sammanlagt minst 3 000 kronor, må regeringen, såframt det finnes uppenbart att utgörandet av skatt efter nämnda beräkningsgrunder skulle verka oskäligt betungande, på ansökan av skattskyldig, boutredningsman eller testamentsexekutor medgiva, att skatten skall utgå efter lägre värde än det, vartill egendomen eljest skall uppskattas.

[S2]Ansökan som i denna paragraf sägs skall för att kunna upptagas till prövning vara till regeringen ingiven innan beslut om skattens fastställande meddelas. Lag (1974:857).

Skattens bestämmande

28 §  Till klass I hänföras efterlevande make, sambo, barn, avkomling till barn, make och sambo till barn och efterlevande make eller sambo till avlidet barn. Detta gäller även om barnet eller avkomlingen till följd av adoption förlorat sin arvsrätt efter arvlåtaren.

[S2]På lott som tillkommer den avlidnes efterlevande make eller sambo tas arvsskatt inte ut. Som skattefritt avdrages från lott som tillkommer annan i klass I 70 000 kronor och från lott, som beskattas enligt klass II eller klass III, 21 000 kronor. Har barn eller avkomling till avlidet barn vid skattskyldighetens inträde ej fyllt 18 år, avdrages ytterligare 10 000 kronor för varje helt år eller del därav, som då återstod till dess sagda ålder uppnås.

[S3]Styvbarns- och fosterbarnsförhållande räknas lika med skyldskap. Med fosterbarn avses barn, som före fyllda 16 år stadigvarande vistats i den avlidnes hem och därvid erhållit vård och fostran som eget barn.

[S4]Högre avdrag än enligt andra stycket får ej åtnjutas i fråga om vad som erhålles från samme arvlåtare eller testator, även om det erhålles vid skilda tillfällen.

[S5]Till klass II hänföres annan arvinge eller testamentstagare än sådan som avses i klass I eller III.

[S6]Till klass III hänföras

[S7]landstingskommun, kommun eller annan menighet ävensom hushållningssällskap med stadgar som fastställts av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer;

[S8]stiftelse med huvudsakligt syfte att främja religiösa, välgörande, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål;

[S9]stiftelse med huvudsakligt ändamål att främja landets näringsliv;

[S10]registrerad understödsförening;

[S11]sådan sammanslutning, som, utan att hava till syfte att i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen, huvudsakligen fullföljer ovan angivet ändamål;

[S12]folketshusförening, bygdegårdsförening eller annan liknande sammanslutning, som har till främsta syfte att anordna eller tillhandahålla allmän samlingslokal,

[S13]där fråga är om svensk juridisk person och skattebefrielse ej åtnjutes jämlikt 3 §.

[S14]För skattelott, som i 11 § 2 mom. sägs, beräknas skatten efter den klass, gällande för arvinge eller universell testamentstagare i dödsboet eller för mottagaren av det legat varom fråga är, som medför lägst skatt. Från skattelott medgives icke avdrag enligt andra stycket.

[S15]Vad som återstår, sedan avdrag enligt andra stycket gjorts, utgör skattepliktig lott. Denna skall jämnas till närmast lägre hundratal kronor. Om öretal uppkommer vid beräkning av skatt, skall skatten jämnas nedåt till närmast hela krontal.

[S16]Skatten beräknas enligt följande skalor.

[S17]Klass I

Skattepliktig lott, kr.Arvsskatt, kr.
-- 300 000-- 600 000--300 000 600 00010 % 30 000+20 % 90 000+30 %inom skiktet; "" ; "" ;
Klass II
Skattepliktig lott, kr.Arvsskatt, kr.
-- 70 000-- 140 000--70 000 140 00010 % 7 000+20 % 21 000+30 %inom skiktet; "" ; "" ;
Klass III
Skattepliktig lott, kr.Arvsskatt, kr.
-- 90 000-- 170 000--90 000 170 0009 000+20 % 25 000+30 %10 %inom skiktet; "" ; "" .
Lag (2003:1198).

 • NJA 1996 s. 490:Finskt krigsbarn har ansetts som fosterbarn vid bestämmandet av arvsskatt.
 • NJA 1995 s. 388:Sambos barn är vid tillämpningen av 28 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt inte att anse som styvbarn.
 • RH 2000:54:Fråga om ordningsföljden för olika slag av grundavdrag (generellt grundavdrag och särskilt avdrag för underårig) vid tillämpningen av 28 § 2 och 4 st. lagen om arvsskatt och gåvoskatt. I ett fall då en bröstarvinge ärvt samma förälder vid två skilda tillfällen, första gången som underårig, har när grundavdrag beräknats för det senare arvet ansetts att i första hand det särskilda avdraget för underårig utnyttjats för det grundavdrag som bröstarvingen fått vid det tidigare tillfället.
 • NJA 1994 s. 119:Arvsskattemål. Sedan en person som tecknat en pensionsförsäkring avlidit, har ett återbäringsbelopp tillfallit dödsboet. Återbäringen har ansetts böra tas upp som en fordran bland tillgångarna i bouppteckningen. Inkomstskatten på återbäringen har ansetts böra tas upp som en skuldpost.
 • NJA 1984 s. 438:Efter det TR meddelat beslut i arvsskatteärende har förmånstagaren övertagit betalningsansvar för dödsboets gäld. Fråga huruvida övertagandet kunnat beaktas i skattehänseende.
29 § Har upphävts genom förordning (1974:312).

30 §  Där någon bekommit egendom, för vilken jämlikt 8 § första stycket skattskyldighet inträtt senare än vid arvlåtarens (testators) död, beräknas skatten efter skyldskapsförhållandet mellan tillträdaren och föregående innehavaren, därest skatten vid sådan beräkning blir lägre än om den bestämmes efter skyldskapsförhållandet mellan tillträdaren och arvlåtaren (testator).

[S2]Då fideikommiss, som genom testamente eller gåvobrev instiftats för obegränsad tid, övergår från en till annan, erlägges arvsskatt beräknad efter skyldskapsförhållandet mellan tillträdaren och närmast föregående innehavaren. Förordning (1970:174).

Efterbeskattning

32 §  Har efter det beslut meddelats om fastställande av skatt

 1. kännedom erhållits om förut icke känt testamente;
 2. testamente, förordnande enligt lagen (1927:77) om försäkringsavtal om insättande av förmånstagare eller motsvarande förordnande som avser utländsk försäkring, vartill hänsyn tagits vid skatteärendets prövning, blivit genom lagakraftvunnen dom helt eller delvis förklarat ogillt;
 3. genom lagakraftvunnen dom eljest blivit bestämt angående delningen av egendom i dödsbo, där skatten fastställts med ledning av handling, som avses i 15 § 1, 1 a och 2 mom., 15 a § eller 16 §;
 4. omständighet inträffat som föranleder tilläggsbouppteckning;
 5. kännedom erhållits angående vid tiden för skattskyldighetens inträde föreliggande omständighet, som föranleder, att i deklaration uppgiven behållning eller egendom bort upptagas eller fördelas annorledes än i deklarationen angivits;
 6. kunskap vunnits om förhållande, som föranleder tillämpning av 19 §;
 7. klarhet vunnits om hur arvet slutligen skall fördelas i sådana fall som avses i 18 §;
 8. kunskap vunnits om att sådan delning som avses i 15 § 1 a mom. har skett;

[S2]och hade, om hänsyn tagits till omständighet som nu avses, för någon lott skatt skolat gäldas utöver vad för lotten beräknats, skall efterbeskattning ske med sålunda felande belopp. Lag (1987:1206).

 • NJA 1984 s. 176:Arvsskattemål. I bouppteckning angavs felaktigt att viss egendom var den efterlevande makens enskilda. Den felaktiga uppgiften rättades sedermera genom en tilläggsbouppteckning. Den omständigheten att det med hänsyn till innehållet i ett vid den ursprungliga bouppteckningen fogat äktenskapsförord hade varit möjligt att uppmärksamma felaktigheten redan vid inregistreringen av denna bouppteckning har inte ansetts utgöra skäl att underlåta efterbeskattning på grundval av tilläggsbouppteckningen. 32 § d) lagen om arvsskatt och gåvoskatt.
 • NJA 1994 s. 93:Arvsskattemål. Ett dödsbo överklagade TR:s beslut om arvsskatt och gjorde gällande, att vissa i bouppteckningen upptagna fordringar hade värderats felaktigt. Talan har ansetts inte innefatta något påstående om sådan felaktighet i bouppteckningen som avses i 20 kap 10 § ÄB.
 • NJA 1981 s. 300:Arvsskattemål. Någon tid efter det att bouppteckning registrerats och arvsskatt erlagts försäljs boet tillhörigt lösöre på auktion varvid det inbringar avsevärt högre belopp än det vartill egendomen upptagits i bouppteckningen. Prövning av huruvida vad sålunda förekommit borde föranleda uttagande av högre arvsskatt har ansetts böra ske genom besvär över arvsskattebeslutet och sålunda ej efter upprättande och inregistrering av tilläggsbouppteckning. Jfr 32 § lagen om arvsskatt och gåvoskatt.

Särskilda bestämmelser om beskattning i fall av dödsbos konkurs

33 §  1 mom. Där dödsbo, vari finnes skattepliktig behållning, avträtts till konkurs, skall för egendom, som hör till konkursboet, utgå arvsskatt endast i den mån i konkursen uppkommer överskott, som jämlikt konkurslagen överlämnas till gäldenärens rättsinnehavare.

[S2]Egendom, varav sådant överskott utgöres, uppskattas sådan den befanns vid överlämnandet till gäldenärens rättsinnehavare; och räknas med tillämpning i övrigt av vad i denna lag stadgas vid skattens bestämmande överskott såsom behållning i dödsboet.

[S3]Vad nu stadgats skall gälla jämväl då arvlåtaren (testator) vid sin död var i konkurs.

[S4]Om anstånd jämlikt 17 § blivit beviljat, skall, där dödsboet avträdes till konkurs, anståndet anses förfallet och ställd säkerhet återlämnas. Lag (1974:857).

33 §  2 mom. Uppkommer efter konkursens avslutande för konkursboet ytterligare tillgång, som jämlikt konkurslagen överlämnas till gäldenärens rättsinnehavare, skall i tillämpliga delar gälla vad i 32 § stadgas om efterbeskattning.

33 §  3 mom. Har inom ett år från det att Skatteverket meddelat beslut i skatteärendet dödsbo avträtts till konkurs, har dödsboet eller skattskyldig rätt att återfå betald skatt. Uppkommer i konkursen överskott, skall skatt utgå enligt föreskrifterna i 1 och 2 mom.

Ansökan om återvinning av skatt efter vad nu sagts görs skriftligen och tas upp av Skatteverket. Lag (2003:646).

Beslutande myndighet m.m.

34 §  Beslut i fråga om arvsskatt fattas av Skatteverket.

[S2]Bestämmelser om debitering och betalning av arvsskatt finns i skattebetalningslagen (1997:483).

[S3]Förvaring av handlingar skall ske hos Skatteverket. Lag (2003:646).

Prop. 2000/01:21: Paragrafen innehåller behörighetsregler i fråga om beslut om arvsskatt. I enlighet med Lagrådets förslag har i första stycket uttrycket ”beskattningsmyndighet” behållits. Rätt beskattningsmyndighet för arvsbeskattningen har ändrats på så sätt att det skall avgöras av arvlåtarens folkbokföring den 1 november året före dödsfallet. Vidare har ett tillägg gjorts angående person som inte var folkbokförd inom riket den 1 november året före dödsfallet. I så fall skall beslut ...

Om gåvoskatt

35 §  Gåvoskatt tas ut för egendom inom eller utom Sverige som

 1. ges bort av den som vid tiden för gåvan var bosatt eller stadigvarande vistades i Sverige eller var antingen svensk medborgare eller gift med en svensk medborgare och hade flyttat från Sverige mindre än tio år före gåvotillfället, eller
 2. ges bort av en svensk juridisk person.

[S2]Gåvoskatt tas också ut för

 1. egendom som anges i 4 § andra stycket 1--3 och som ges bort av en annan person än som avses i första stycket,
 2. egendom som anges i 4 § andra stycket 4 och som ges bort av en annan person än som avses i första stycket, om givaren är svensk medborgare eller gåvotagaren är svensk medborgare eller svensk juridisk person. Lag (1988:1516).

 • NJA 1991 s. 748:Gåvoskattemål. Fråga huruvida utdelande av medel från en familjestiftelse i samband med dess upplösning skall anses utgöra gåva och därmed föranleda uttagande av gåvoskatt.
 • NJA 1991 s. 352:Genom två gåvobrev överlät makar fast egendom till en son, varvid denne övertog betalningsansvaret för viss gäld. Sonen sålde samma dag - i enlighet med vad som förutsatts vid gåvorna - egendomen till en bror, som erlade köpeskillingen dels kontant, dels genom att överta nämnda gäldsansvar. Fråga huruvida gåvoskatt skall, med bortseende från gåvobreven, bestämmas med utgångspunkt från kontantlikviden.

36 §  Skattskyldighet inträder, om inte annat följer av nästa stycke, då gåvan blivit fullbordad eller handling, innefattande giltig utfästelse om gåva av lös egendom, överlämnats till mottagaren. När en omyndigs förälder är förmyndare och som gåva åt den omyndige till sådant kreditinstitut som avses i 2 kap. 4 a § inkomstskattelagen (1999:1229) eller företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet överlämnat pengar eller överfört medel som föräldern haft innestående i sådant kreditinstitut eller företag utan att förbehålla sig rätt att för egen räkning förfoga över gåvomedlen anses gåvan fullbordad enligt denna lag när gåvomedlen mottagits av kreditinstitutet eller företaget för den omyndiges räkning eller överförts till den omyndiges konto. I fall, som avses i 37 § 2 mom., inträder skattskyldighet vid den tid, då förmånstagaren erhåller förfoganderätten över försäkringen; dock inträder, där på grund av försäkringen utbetalning tidigare ägt rum till den berättigade, skattskyldighet för sådant belopp vid dess mottagande.

[S2]Vad i fråga om arvsskatt är stadgat i 6-9 §§ skall vid beskattning av gåva äga motsvarande tillämpning. Föreskrifterna i 6 § om skattskyldighetens inträde först framdeles skola härvid, utan inskränkningar som angivas i andra stycket under c) och d), gälla jämväl i fall då givaren förbehållit sig själv nyttjanderätt eller rätt till ränta, avkomst eller annan förmån av den bortgivna egendomen. Lag (2004:421).

Prop. 2003/04:99: I paragrafen finns bestämmelser som anger när skattskyldigheten inträder för en gåva. I fråga om gåva från förälder till omyndigt barn innehåller första stycket bestämmelser om när en gåva skall anses fullbordad då den sker genom att pengar eller medel överlämnas till en bank eller sätts in på den omyndiges konto i banken. Ändringarna i första stycket innebär att bestämmelserna inte bara skall gälla när dispositionerna görs hos bank utan även hos andra kreditinstitut, såsom dessa definieras i den ...

 • NJA 1982 s. 417:Gåvoskattemål. Vid gåva av fast egendom gjordes förbehåll om nyttjanderätt till egendomen för givaren och hans hustru. Dessa utfäste sig att utge ett årligt vederlag om 2 740 kr för nyttjanderätten. Det årliga värdet av nyttjanderätten uppskattades i målet till 6 850 kr. Då vederlaget inte var av sådan storlek att det kunde anses motsvara nyttjanderättens årliga värde, befanns skattskyldighet för gåvan inträda först när den förbehållna nyttjanderätten upphör. 36 § 2 st arvsskattelagen.
 • NJA 1989 s. 822:Sedan en fastighet givits bort med förbehåll om nyttjanderätt för givaren, har denne avstått från nyttjanderätten mot vederlag och skattskyldighet följaktligen inträtt för gåvan. Vid beräkning av gåvoskatt har vederlaget avdragits från fastighetens värde. 6, 36 och 42 §§ lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.
 • NJA 1982 s. 493:Gåvoskattemål. Skyldighet att erlägga gåvoskatt med anledning av gåvoutfästelse avseende lös egendom (aktier) har ansetts föreligga utan hinder av att utfästelsen må vara ogiltig enligt allmänna förmögenhetsrättsliga regler eller grundsatser. 36 § 1 st lagen om arvsskatt och gåvoskatt (I). Sedan gåvoskatt erlagts för fullbordad gåva av fast egendom har gåvan genom domstols lagakraftägande dom förklarats ogiltig enligt 33 § avtalslagen. Rätt till återvinning av gåvoskatten har ej ansetts föreligga. 59 § lagen om arvsskatt och gåvoskatt (II).
 • RH 1993:145:Gåvoskattemål. Fastighet har givits bort utan att något vederlag antecknats i gåvobrevet. Vid gåvoskattens beräknande har i fastigheten intecknad gäld, som gåvomottagaren muntligt åtagit sig att svara för, ansetts nedsätta gåvans värde med gäldens belopp.
 • NJA 1990 s. 515:Gåvoskattemål. En gåvoutfästelse avseende lös egendom har gjorts beroende av ett bestämt villkor (angående beräkning av gåvoskatt) som inte har kunnat uppfyllas vid skattläggningen. Till följd därav har gåvan inte genomförts. Skyldighet att erlägga gåvoskatt har inte ansetts föreligga.
 • NJA 2001 s. 539:Då gåva gjorts beroende av framtida händelse har skattskyldighet ansetts inträda först vid tiden för förvärvet. Lättnadsregeln i 43 § andra stycket lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt har ansetts tillämplig på gåvoutfästelse.

37 §  1 mom. Gåvoskatt utgår vid köp, byte, lega eller annat sådant avtal, om av missförhållandet mellan de å ömse sidor utfästa villkor är uppenbart, att avtalet delvis har egenskap av gåva.

 • NJA 1992 s. 808:Gåvoskattemål. Genom ett gåvobrev överläts aktier noterade på OTC-listan samtidigt som gåvotagaren övertog betalningsansvaret för ett reverslån (sk blandad gåva). Fråga, vid bestämmandet av den beskattningsbara gåvans storlek, om vederlaget skulle avräknas från aktiernas noterade värde eller från det reducerade värde som följer av värderingsreglerna i arvs- och gåvoskattelagen.

37 §  2 mom. Skatt såsom för gåva utgår för vad som i enlighet med lagen om försäkringsavtal i annat fall än i 12 § avses tillfaller någon i egenskap av förmånstagare.

Vid denna beskattning skall bestämmelserna i 12 § andra--femte styckena tillämpas.

Som gåva beskattas även vad som i annat fall än i 12 § sjunde stycket avses tillfaller någon på grund av förordnande som avser utländsk försäkring. Därvid skall bestämmelserna i nämnda stycke tillämpas. Lag (1980:75).

37 §  3 mom. Gåvoskatt utgår för utdelning från en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder till annan än andelsägare i fonden. En sådan utdelning skall vid tillämpning av denna lag anses utgöra en gåva från fonden. Lag (2004:48).

38 §  Från gåvoskatt äro, förutom i 3 § omförmälda juridiska personer, befriade:

[S2]landstingskommun, kommun eller annan menighet ävensom hushållningssällskap med stadgar som fastställts av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer;

[S3]stiftelse med huvudsakligt syfte att främja religiösa, välgörande, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål;

[S4]stiftelse med huvudsakligt ändamål att främja landets näringsliv;

[S5]registrerad understödsförening eller sådan sammanslutning, som, utan att hava till syfte att i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen, huvudsakligen fullföljer ovan angivet ändamål;

[S6]folketshusförening, bygdegårdsförening eller annan liknande sammanslutning, som har till främsta syfte att anordna eller tillhandahålla allmän samlingslokal.

[S7]Skattebefrielse enligt denna paragraf tillkommer endast svensk juridisk person och äger icke rum, där givaren för sin livstid eller för viss tid förbehållit sig nyttjanderätt till eller rätt till ränta, avkomst eller annan förmån av den bortgivna egendomen eller del därav. Lag (1980:75).

39 §  Skattefrihet åtnjutes:

 1. för gåva av möbler, husgeråd och andra lösören, som äro avsedda för gåvotagarens eller hans familjs personliga bruk och vars värde för samme mottagare under ett och samma kalenderår icke överstiger 10 000 kronor;
 2. för periodiskt understöd i den mån understödet skall inräknas i gåvotagarens skattepliktiga inkomst;
 3. för vad make eller sambo vid bodelning, som förrättas av annan anledning än makes eller sambos död, erhållit utöver honom enligt lag tillkommande andel, i den mån värdet av vad maken eller sambon bekommit icke överstiger värdet av hans i bodelningen ingående egendom eller, om äldre giftermålsbalken är tillämplig, värdet av samfälld egendom, som av maken i boet vid äktenskapets ingående eller därefter införts;
 4. för annan än under a), b) och c) omförmäld fullbordad gåva, i den mån värdet av gåvan eller, om gåvotagaren under samma kalenderår av samme givare erhåller flera sådana gåvor som här avses, det sammanlagda värdet av dessa gåvor icke överstiger 10 000 kronor. Lag (1990:1430).

 • NJA 1991 s. 748:Gåvoskattemål. Fråga huruvida utdelande av medel från en familjestiftelse i samband med dess upplösning skall anses utgöra gåva och därmed föranleda uttagande av gåvoskatt.
 • RÅ 1998:28:Vid upplösning av en familjestiftelse har hela det från stiftelsen utskiftade beloppet betraktats som periodiskt understöd enligt punkt 2 av anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen (1928:370).
 • NJA 1984 s. 246:Gåvoskattemål. År 1945 överlämnades till en bank ett penningbelopp att förvaltas av banken under namnet "Fonden av år 1945". I meddelade föreskrifter för fonden angavs bl a att beloppet i fråga tillhörde A, att avkastningen av de deponerade medlen skulle fonderas i den mån den ej åtgick till skatter och bankens arvode samt att fondens medel skulle utbetalas till A när denne år 1970 fyllde 25 år eller, om han då ej var i livet, till vissa angivna alternativa mottagare. Fråga huruvida gåvoskattefrihet enligt 39 § b) lagen om arvsskatt och gåvoskatt jämförd med punkten 2 i anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen skulle anses föreligga vid A:s tillträde av gåvan och fondens upplösning år 1970. Tillika fråga huruvida en till LSt:n av A avgiven gåvodeklaration medförde avbrott av preskription av statens anspråk på gåvoskatt.

40 §  Förhållandet mellan givare och gåvotagare lägges till grund för beräkning av skatten; dock skall vad i fråga om arvsskatt är föreskrivet i 30 § första stycket äga motsvarande tillämpning vid beskattning av gåva. Förordning (1970:174).

41 §  1 mom. Gåva, för vilken inträde av skattskyldighet ej är att hänföra till senare tidpunkt än givarens död, skall vid skattens beräkning sammanläggas med annan gåva, som gåvotagaren erhållit av samme givare, under förutsättning att skattskyldighet för sistnämnda gåva inträtt samtidigt eller inom tio år före det sådan skyldighet inträdde för den gåva, om vars beskattning är fråga. Skatten för gåvan skall beräknas med tillämpning av de i 19 § 1 mom.första stycket stadgade grunderna.

[S2]Har den som mottagit gåva, för vilken inträde av skattskyldighet är att hänföra till tid efter givarens död, tillika erhållit annan gåva av samme givare eller arvs- eller testamentslott efter denne, skall vad i 19 § 1 mom.andra stycket är stadgat äga motsvarande tillämpning.

[S3]Att vid beräkning av gåvoskatt hänsyn i visst fall skall tagas jämväl till arvs- eller testamentslott, som härrör från annan än givaren, därom stadgas i 19 § 2 mom.

[S4]I fall, som avses i denna paragraf, skall gälla vad i 19 § 3 mom.andra stycket är för där avsedda fall föreskrivet. Förordning (1970:174).

[S5]2 mom. Då fråga samtidigt förekommer om beskattning av flera, av skilda givare erhållna gåvor, skall skatt beräknas för vad som erhållits från varje särskild givare.

42 §  Egendom, för vilken gåvoskatt utgår, uppskattas med hänsyn till förhållandena vid tiden för skattskyldighetens inträde.

[S2]Vad i 21 § andra stycket är stadgat skall äga motsvarande tillämpning, där gåva enligt 41 § skall sammanläggas med annan gåva eller med arvs- eller testamentslott.

 • NJA 1993 s. 533:Gåvoskattemål. Beräkning av vederlag vid gåva (I och II). I. Vid gåva från far till son av fast egendom föreskrevs såsom villkor att sonen skulle som vederlag till fadern utge ett räntebärande skuldebrev på visst belopp. Enligt det i samband därmed upprättade skuldebrevet skulle skulden avskrivas med 2 000 kr årligen eller "högst gällande belopp avseende aktuellt år med hänsyn till gåvoskattelagen". Fadern ansågs ha utfäst sig att inte fordra betalning av skuldebrevets kapitalbelopp. Vid beräkning av det gåvoskattepliktiga beloppet beaktades endast ränteförpliktelsen. Värdet av denna förpliktelse uppskattades enligt principerna för den vid arvs- och gåvoskattelagen fogade tabell I. II. Såsom villkor vid gåva av fast egendom till två barn föreskrev föräldrarna att vartdera barnet skulle överlämna en revers på visst belopp till var och en av dem. Reverserna skulle amorteras med 2 000 kr per år. Av utredningen i målet ansågs framgå att föräldrarna och barnen kommit överens om att amortering skulle ske genom att föräldrarna varje år efterskänkte amorteringsbeloppet. Härigenom ansågs föräldrarna ha utfäst sig att inte fordra betalning för reverserna. Någon avräkning skedde därför inte av reversbeloppen vid beräkning av de gåvoskattepliktiga beloppen. 43 §, jämförd med 23 §, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.
 • NJA 1989 s. 822:Sedan en fastighet givits bort med förbehåll om nyttjanderätt för givaren, har denne avstått från nyttjanderätten mot vederlag och skattskyldighet följaktligen inträtt för gåvan. Vid beräkning av gåvoskatt har vederlaget avdragits från fastighetens värde. 6, 36 och 42 §§ lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.
 • NJA 1997 s. 336:Gåvoskatt. En make skänkte en tomträtt till sin hustru genom en gåvohandling som saknade uppgift om att gåvan var förenad med villkor om vederlag. Ett muntligt avtal om att hustrun samtidigt med förvärvet av tomträtten skulle överta betalningsansvar för lån som belastade denna har beaktats vid gåvobeskattningen.
 • RH 1993:145:Gåvoskattemål. Fastighet har givits bort utan att något vederlag antecknats i gåvobrevet. Vid gåvoskattens beräknande har i fastigheten intecknad gäld, som gåvomottagaren muntligt åtagit sig att svara för, ansetts nedsätta gåvans värde med gäldens belopp.
 • NJA 1990 s. 515:Gåvoskattemål. En gåvoutfästelse avseende lös egendom har gjorts beroende av ett bestämt villkor (angående beräkning av gåvoskatt) som inte har kunnat uppfyllas vid skattläggningen. Till följd därav har gåvan inte genomförts. Skyldighet att erlägga gåvoskatt har inte ansetts föreligga.

43 §  Vid beskattning av gåva gäller i tillämpliga delar, förutom ovan särskilt angivna bestämmelser i 6-9, 12, 19, 21 och 30 §§, vad i fråga om arvsskatt vidare är stadgat i 4 § tredje stycket, 13 § 2 mom., 14 och 20 §§, 22 § med undantag av 3 mom., 23 § med undantag av F tredje stycket, 24-27 §§, 28 § med undantag av andra och fjärde styckena samt 32 §. Därvid skall hänvisningen i 32 § f) till 19 § i stället gälla 41 § samt 28 § första och tredje styckena tillämpas som om gåvan utgjorde arv efter givaren.

[S2]När ersättning räknas av från en gåva som skall tas upp till en viss andel av sitt värde, skall ersättningen kvoteras på samma sätt som gåvan.

[S3]Har gåva lämnats utan förbehåll till förmån för givaren eller annan och avser gåvan givarens hela näringsverksamhet, en verksamhetsgren eller en ideell andel av en näringsverksamhet eller en verksamhetsgren eller avser gåvan en andel respektive del av en andel i ett onoterat aktie- eller europabolag, en ekonomisk förening eller ett handelsbolag, skall, utöver bestämmelserna i första stycket - under förutsättning att verksamheten är sådan som avses i 2 kap. 24 § inkomstskattelagen (1999:1229) - även 22 § 3 mom. och 23 § F tredje stycket tillämpas när gåvoskatten bestäms. Har gåvotagaren inom tre år efter det att skattskyldighet för gåvan inträtt genom köp, byte eller något därmed jämförligt fång eller genom gåva eller bodelning av annan anledning än makes död avhänt sig egendomen eller väsentlig del därav, skall ny gåva anses föreligga med det värde varmed den ursprungliga gåvan nedsatts.

[S4]Som ett förbehåll enligt tredje stycket räknas inte att givaren ställt upp ett villkor om att gåvotagaren skall lämna en ersättning för gåvan. Lag (2004:496).

Prop. 2003/04:17: I ett nytt andra stycke har en bestämmelse tagits in som reglerar hur en ersättning från en gåvotagare skall reduceras när gåvan skall tas upp till ett reducerat värde. Se avsnitt 5.2.

Tredje stycket motsvarar nuvarande 43 § andra stycket. Bestämmelsen har omarbetats för att successiva överlåtelser av företag skall kunna ske. Vidare har karenstiden ändrats från fem till tre år. Bestämmelsen har konstruerats ...

 • NJA 1993 s. 533:Gåvoskattemål. Beräkning av vederlag vid gåva (I och II). I. Vid gåva från far till son av fast egendom föreskrevs såsom villkor att sonen skulle som vederlag till fadern utge ett räntebärande skuldebrev på visst belopp. Enligt det i samband därmed upprättade skuldebrevet skulle skulden avskrivas med 2 000 kr årligen eller "högst gällande belopp avseende aktuellt år med hänsyn till gåvoskattelagen". Fadern ansågs ha utfäst sig att inte fordra betalning av skuldebrevets kapitalbelopp. Vid beräkning av det gåvoskattepliktiga beloppet beaktades endast ränteförpliktelsen. Värdet av denna förpliktelse uppskattades enligt principerna för den vid arvs- och gåvoskattelagen fogade tabell I. II. Såsom villkor vid gåva av fast egendom till två barn föreskrev föräldrarna att vartdera barnet skulle överlämna en revers på visst belopp till var och en av dem. Reverserna skulle amorteras med 2 000 kr per år. Av utredningen i målet ansågs framgå att föräldrarna och barnen kommit överens om att amortering skulle ske genom att föräldrarna varje år efterskänkte amorteringsbeloppet. Härigenom ansågs föräldrarna ha utfäst sig att inte fordra betalning för reverserna. Någon avräkning skedde därför inte av reversbeloppen vid beräkning av de gåvoskattepliktiga beloppen. 43 §, jämförd med 23 §, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.
 • NJA 2002 s. 561:Fråga om gåvobeskattning av en tillbyggnad som nyttjanderättshavare låtit göra på byggnad som hör till fast egendom.
 • NJA 1994 s. 607:Gåvoskattemål. Återgång av fullbordad gåva påverkar inte skattskyldigheten. Gåva av andel i ett handelsbolag, som ägts av två familjer och haft till huvudsakligt ändamål att äga och förvalta fastigheter, har beskattats som om fastigheterna ägts direkt av delägarna i handelsbolaget. Taxeringsvärdena har lagts till grund för värderingen oberoende av senare försäljning.
 • RH 1998:65:Genom fastighetsreglering har gåva skett av viss fastighetsareal mot vederlag, varvid gåvomottagaren också åtagit sig att svara för förrättningskostnaderna. Fråga om gåvomottagaren vid gåvobeskattningen kan avräkna dessa kostnader från gåvans värde.
 • NJA 1991 s. 465:Gåvoskattemål. Gåva av andel i handelsbolag, vars huvudsakliga tillgång utgjordes av hyresfastigheter, har vid en substansvärdering av bolaget uppskattats med ledning av fastigheternas taxeringsvärde för det år då gåvan ägde rum.
 • RH 2002:26:Den s.k. lättnadsregeln har ansetts tillämplig vid gåva av aktier i ett bolag hemmahörande i en EES-stat.
 • NJA 1992 s. 808:Gåvoskattemål. Genom ett gåvobrev överläts aktier noterade på OTC-listan samtidigt som gåvotagaren övertog betalningsansvaret för ett reverslån (sk blandad gåva). Fråga, vid bestämmandet av den beskattningsbara gåvans storlek, om vederlaget skulle avräknas från aktiernas noterade värde eller från det reducerade värde som följer av värderingsreglerna i arvs- och gåvoskattelagen.
 • NJA 1994 s. 610:Gåvoskattemål. Vid beräkning av substansvärde på icke börsnoterade aktier i ett fåmansbolag, tillika förvaltningsbolag, har bolagets fastighet - när utredning om dennas verkliga värde vid gåvotillfället saknats och fastigheten heller inte varit åsatt taxeringsvärde - tagits upp till det särskilda värde som enligt 22 § 2 mom 3 och 4 st lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt efter ansökan åsatts av länsskattemyndigheten.
 • NJA 1981 s. 384:Vid gåva av fast egendom har såsom villkor föreskrivits bl a att envar av gåvotagarna skulle till givaren utfärda ett skuldebrev å visst belopp. De i anledning härav upprättade skuldebreven, vilka var räntelösa, stadgade dels att gäldenären skulle betala skuldbeloppet, 52 500 kr, sex månader efter från någondera sidan skedd uppsägning dels att skuldbeloppet skulle amorteras med 2 000 kr årligen fr o m året efter skuldebrevets utfärdande. Innebörden av dessa betalningsbestämmelser har ansetts vara den att, så länge inte lånet i dess helhet är på grund av uppsägning förfallet till betalning, avbetalning skall ske med minst 2 000 kr om året. Anledning till annat antagande än att skulden skall bringas till upphörande genom de årliga amorteringarna har inte funnits föreligga. Gåvoskatt har bestämts i enlighet härmed. 43 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt jämförd med 23 § samma lag.
 • NJA 1986 s. 18:Gåvoskattemål. Fråga huruvida gåva av jordbruksrörelse avsett all givarnas rätt till förvärvskällan (43 § 2 st lagen om arvsskatt och gåvoskatt).
 • NJA 2002 s. 431:Gåvoskatt. En gåva avsåg gåvogivarens rätt till del av en näringsverksamhet, som gåvogivaren bedrev i ett handelsbolag tillsammans med de två gåvomottagarna. Året efter gåvotillfället överfördes näringsverksamheten i handelsbolaget till ett av gåvomottagarna nybildat aktiebolag, där verksamheten bedrevs på samma sätt som tidigare. Ny gåva enligt 43 § andra stycket andra meningen lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt har därvid inte ansetts föreligga.
 • NJA 1992 s. 79:Gåvoskattemål. Att det vid en gåva av aktier föreskrivits, att givaren skulle uppbära utdelningen för det sista räkenskapsåret före gåvan, har inte ansetts utesluta tillämpning av de sk lättnadsreglerna.
 • NJA 1987 s. 586:Gåvoskattemål. Bestämmelser om särskild förvaltning av gåvor tills gåvotagarna fyllt 40 år har ansetts utgöra sådant förbehåll som enligt 43 § 2 st lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt utesluter tillämpning av de s k lättnadsreglerna.
 • NJA 1997 s. 245:Gåvoskatt. Vid gåva av aktier har de s k lättnadsreglerna tillämpats. Inom fem år från det att gåvan fullbordats har gåvotagaren sålt viss del av aktierna samtidigt som det har överenskommits att bolagets aktiekapital skulle ökas genom en till köparen riktad nyemission. Gåvotagarens ägarandel i bolaget har genom överlåtelsen och emissionen minskat med cirka 50 procent. Fråga om gåvotagaren kan anses ha avhänt sig så stor del av gåvan att ny gåva skall anses föreligga. 43 § 2 st lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. (Avser även mål Ö 904/96 avgjort samma dag.)
 • NJA 1986 s. 721:Gåvoskattemål. Villkor om vederlag har ansetts utgöra sådant förbehåll till förmån för givaren som enligt 43 § 2 st lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt utesluter tillämpning av de s k lättnadsreglerna. (I) En jordbruksfastighet överläts genom gåva till givarens son och dotter. Sonen fick ett par veckor senare den fastigheten bedrivna jordbruksrörelsen. Gåvorna till sonen har ansetts som led i en enda rättshandling. Eftersom sonen inte erhöll hela förvärvskällan eller en kvotdel därav, har lättnadsreglerna inte tillämpats. (II)
 • NJA 1990 s. 434:Gåvoskattemål. Vid gåva till flera personer uppställde givaren beträffande vissa gåvotagares förvärv sådant förbehåll som enligt 43 § 2 st lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt utesluter tillämpning av de s k lättnadsreglerna. Dessa regler har därmed ansetts inte heller kunna tillämpas i fråga om övriga gåvotagare.
 • RH 2000:30:Den omständigheten att bostadsbyggnad med tillhörande tomt avskiljts från en jordbruksfastighet har inte ansetts innebära en sådan disposition som hindrat en tillämpning av de s.k. lättnadsreglerna vid beskattning av gåva avseende återstoden av fastigheten.
 • NJA 1991 s. 32:Gåvoskattemål. Vid beskattning med tillämpning av de s k lättnadsreglerna i 22 § 3 mom och 23 § F 3 st lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt av gåva av aktier i ett bolag som genom dotterbolag ägde två fastigheter uppkom fråga till vilka värden fastigheterna skulle tas upp. - Sedan länsskattemyndigheten hade fastställt gåvoskatt undanröjde HovR:n myndighetens beslut och återförvisade ärendet för ny beräkning av skatten i enlighet med HovR:n angett. HovR:ns beslut har ansetts kunna överklagas.
 • NJA 2001 s. 539:Då gåva gjorts beroende av framtida händelse har skattskyldighet ansetts inträda först vid tiden för förvärvet. Lättnadsregeln i 43 § andra stycket lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt har ansetts tillämplig på gåvoutfästelse.
 • NJA 1988 s. 357:Gåvoskattemål. Bestämmelser om särskild förvaltning av gåvor tills gåvotagarna fyllt 25 år har ansetts utgöra sådant förbehåll som enligt 43 § 2 st lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt utesluter tillämpning av de s k lättnadsreglerna.
 • NJA 1999 s. 13:Ett överlåtelseförbud i gåvobrev, som överensstämmer med förutsättningen för att inte ny gåva skall anses föreligga enligt den s k lättnadsregeln i 43 § 2 st lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, har ansetts inte hindra att lättnadsregeln tillämpas.
 • NJA 1986 s. 478:Vid bodelning efter en avliden person, som efterlämnade make och bröstarvinge, tillskiftades bröstarvingen äganderätten till boets samtliga tillgångar, medan maken fick nyttjande- och avkastningsrätten. Vid prövning av om gåva förekommit har jämförts å ena sidan det verkliga värdet av den egendom som skulle ha tillfallit maken vid en hälftendelning av bobehållningen och å andra sidan det verkliga värdet av nyttjande- och avkastningsrätten. Dessutom fråga om tiden för skattskyldighetens inträde.

44 §  Beslut i fråga om gåvoskatt fattas av Skatteverket.

[S2]Bestämmelser om debitering och betalning av gåvoskatt finns i skattebetalningslagen (1997:483).

[S3]Förvaring av handlingar skall ske hos Skatteverket. Lag (2003:646).

Prop. 2000/01:21: Paragrafen innehåller behörighetsregler i fråga om beslut om gåvoskatt. I enlighet med Lagrådets förslag har i första stycket, som reglerar gåva till fysisk person, uttrycket ”beskattningsmyndighet” behållits. Beskattningsmyndighet är skattemyndigheten i den region där den skattskyldige var folkbokförd den 1 november året före skattskyldighetens inträde.

Frågan om vilken skattemyndighet som skall fatta beslut om skatt när gåvotagaren är en juridisk ...

 • RH 2004:56:Skattemyndighet har fattat beslut om fastställande av gåvoskatt före den 1 juli 2001 och sedan fattat beslut i återvinningsärende efter detta datum. Hovrätten har ansett sig inte behörig att pröva överklagandet av beslutet i återvinningsärendet. Överklagandet har avvisats och överlämnats till länsrätten.

Gemensamma bestämmelser

Deklaration och vissa andra uppgifter för beskattningen

45 §  Deklaration skall av den, som är skattskyldig, avgivas

 1. angående förvärv av arvs- eller testamentslott, när lotten utgöres av
 1. 1) egendom i dödsbo efter svensk medborgare i fall, då denne vid sin död ej hade hemvist i riket och skyldighet ej inträtt att efter honom här förrätta bouppteckning enligt svensk lag;
 2. 2) egendom i dödsbo efter utlänning, som vid sin död ej hade hemvist i riket;
 3. 3) äganderätt eller rättighet, vilken jämlikt 6--9 §§ beskattas senare än vid arvlåtarens (testators) död, dock icke där fråga är om förvärv efter den som på livstid innehaft egendom med i 8 § första stycket avsedd rätt;
 4. 4) egendom i dödsbo, som avträtts till konkurs, i fall där arvsskatt skall beräknas med tillämpning av 33 § 1 mom.;
  1. angående förvärv, som tillfallit förmånstagare vid försäkringstagares död; är förmånstagaren tillika arvinge eller testamentstagare, skall han dock avgiva deklaration endast om dödsboanmälan enligt 20 kap. 8 a § ärvdabalken gjorts och bouppteckning därför ej förrättats;
  2. angående sådan i 32 § a)--c) och e)--h) samt i 33 § 2 mom. angiven omständighet, som föranleder efterbeskattning, dock ej när sådan delning som avses i 32 § h) har ägt rum innan beslut meddelats om fastställande av skatt;
  3. angående förvärv genom gåva eller annat jämlikt 37 § därmed i beskattningshänseende likställt fång.

[S2]Skall enligt vad nu stadgas deklaration avgivas angående lott i dödsbo efter den som vid sin död ej hade hemvist i riket och är den för lotten skattskyldige ej bosatt inom riket, åligger det den som omhänderhar dödsboets egendom att i den skattskyldiges ställe avgiva deklaration. Lag (1989:311).

46 §  Deklaration skall, i fall som anges i 45 § under A), B) och C), avlämnas till Skatteverket inom fyra månader, räknat i fall som anges

[S2]under A) 1), 2) och 3) samt B) från det skattskyldighet inträdde;

[S3]under A) 4) från det överskott i dödsboets konkurs överlämnades till den skattskyldige;

[S4]under C) i fall som avses i 32 § h) från det att delningen skedde och i övrigt från det att kännedom erhölls angående den omständighet, som föranleder efterbeskattningen.

[S5]I fall som anges i 45 § under D) skall deklaration avlämnas till Skatteverket senast den 2 maj året efter det år när skattskyldighet inträdde. Har givaren eller, vad angår förvärv som avses i 37 § 2 mom., försäkringstagaren avlidit efter det skattskyldighet inträtt, skall dock deklarationen lämnas senast fyra månader efter dödsfallet. Lag (2003:646).

Prop. 2000/01:21: I första stycket har ordet beskattningsmyndighet ersatts av skattemyndighet. Därutöver har en viss språklig justering skett.

I andra stycket har deklarationstidpunkten för gåva ändrats från den 15 februari till den 2 maj året efter skattskyldighetens inträde. Ändringen kommenteras i avsnitt 5.7. Vidare har viss språklig justering skett.

46 a §  Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket bevilja en skattskyldig anstånd med att lämna deklaration enligt 45 §.

[S2]En ansökan om anstånd skall ha kommit in till Skatteverket senast den dag då deklarationen skulle ha kommit in.

[S3]Ändras förutsättningarna för anståndet innan anståndstiden har gått ut, får beslutet om anstånd omprövas. Lag (2003:646).

Prop. 2000/01:117: I paragrafen, som är ny, har införts bestämmelser om anstånd med att lämna en sådan deklaration som avses i 45 §. Bestämmelserna har utformats med bestämmelserna om anstånd med att lämna skattedeklaration i 10 kap. 24 § SBL som förebild.

47 §  Deklaration skall avges på heder och samvete och innehålla uppgift om

 1. då deklarationen avser arvfallen eller testamenterad egendom:
 1. 1) arvlåtarens (testators) och den skattskyldiges fullständiga namn, personnummer eller samordningsnummer enligt folkbokföringslagen (1991:481) och hemvist;
 2. 2) arvlåtarens (testators) dödsdag och om skattskyldighet inträtt senare, tidpunkten härför;
 3. 3) förhållandet mellan arvlåtaren (testator) och den skattskyldige ävensom, vid tillämpning av 30 § första stycket, det förhållande, efter vilket i sådant fall skatten skall beräknas:
 4. 4) de grunder, efter vilka lottens storlek bestämts;
 5. 5) beskaffenheten och värdet av den egendom, varav lotten består;
  1. då deklarationen avser förvärv, som vid försäkringstagares död tillfallit förmånstagare, vilken icke tillika är arvinge eller testamentstagare:

[S2]förhållanden motsvarande de ovan under A) 1), 2), 3) och 5) angivna;

 1. då deklarationen avser gåva eller annat jämlikt 37 § därmed i beskattningshänseende likställt fång:
 1. 1) givarens och den skattskyldiges fullständiga namn, personnummer eller samordningsnummer enligt folkbokföringslagen och hemvist;
 2. 2) tidpunkten för gåvans fullbordande eller för överlämnandet till mottagaren av handling, innefattande giltig utfästelse om gåvan, eller, om skattskyldighet inträtt senare, tidpunkten härför;
 3. 3) förhållandet mellan givaren och den skattskyldige ävensom, vid tilllämpning jämlikt 40 § av föreskriften i 30 § första stycket, det förhållande efter vilket i sådant fall skatten skall bestämmas;
 4. 4) egendomens beskaffenhet och värde;
 5. 5) tidigare förvärv, till vilka jämlikt 41 § hänsyn skall tas vid skattens bestämmande.

[S3]Angående skyldighet att i deklaration, som avser arvfallen eller testamenterad egendom eller förvärv, som omförmäles ovan under B) lämna uppgift angående vissa tidigare förvärv stadgas i 19 §.

[S4]Där deklaration avser egendom, vilken av föregående innehavaren på livstid innehafts med sådan rätt, som sägs i 8 §, skall också föregående innehavarens fullständiga namn, personnummer eller samordningsnummer enligt folkbokföringslagen och hemvist uppges.

[S5]Vad ovan sägs beträffande arvlåtare (testator) skall beträffande fideikommiss, som avses i 30 § andra stycket, gälla närmast föregående innehavaren.

[S6]Deklaration avfattas på blankett enligt formulär, som fastställs av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer. Deklarationen skall åtföljas av handlingar, innefattande upplysning om de förhållanden, som är av betydelse för skattens bestämmande. Har bouppteckning efter utlänning förrättats här men vid ingivandet av deklaration angående kvarlåtenskapen ännu inte blivit inregistrerad, skall vid deklarationen fogas bouppteckningen i original eller bestyrkt kopia. Till deklaration som ges in med anledning av att sådan delning som avses i 15 § 1 a mom. har skett skall handlingen fogas. Om sådan handling gäller vad i 15 § 3 mom. är stadgat. Lag (2001:95).

Prop. 2000/01:21: I paragrafen finns en uppräkning av vilka uppgifter en deklaration skall innehålla. I första stycket har ett tillägg gjorts i punkterna A) 1) och C) 1) angående att uppgift om personnummer eller samordningsnummer enligt folkbokföringslagen (1991:481)skall lämnas i deklarationen. En motsvarande ändring har gjorts i tredje stycket. Personnummer skall från och med den 1 januari 2000 tilldelas endast personer som ...

47 a §  Förseningsavgift skall tas ut med 1 000 kronor om den som enligt 45 § första stycket D är skyldig att lämna en deklaration inte gjort detta inom föreskriven tid.

[S2]Förseningsavgift tas inte ut om den skattskyldige har avlidit. Lag (2001:324).

Prop. 2000/01:117: I paragrafen, som är ny, har tagits in bestämmelser om förseningsavgift i de fall en sådan gåvodeklaration som avses i 45 § första stycket D lämnas in för sent. Bestämmelserna har utformats med bestämmelserna i 15 kap. 6 § SBL som förebild.

47 b §  Den skattskyldige skall befrias helt från förseningsavgift om

 1. underlåtenheten kan antas ha sådant samband med den skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller liknande förhållande att den framstår som ursäktlig,
 2. underlåtenheten framstår som ursäktlig med hänsyn till uppgiftens art eller någon annan särskild omständighet, eller
 3. det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften.

[S2]Bestämmelserna i första stycket skall beaktas även om ett yrkande om befrielse inte har framställts, om det föranleds av vad som förekommit i ärendet eller målet om förseningsavgift. Lag (2001:324).

Prop. 2000/01:117: I paragrafen, som är ny, har i första stycket införts bestämmelser om befrielse från sådan förseningsavgift som avses i 47 a §. Bestämmelserna har utformats med bestämmelserna i 15 kap. 7 § SBL som förebild.

I andra stycket har tagits in en bestämmelse som ger skattemyndigheten en skyldighet att tillämpa reglerna om befrielse ex officio. Bestämmelsen har haft <a href="https://lagen.nu/1971:69#K15P8" ...

48 §  Avlämnade deklarationer skall förvaras hos Skatteverket under tolv år från utgången av det år, under vilket de har ingivits. Vad nu har sagts gäller även om deklarationen inte har föranlett att skatt fastställts. Om Skatteverket av särskild anledning finner det påkallat, skall en deklaration förvaras under femtio år från utgången av det år, under vilket den har ingivits. Efter utgången av nu angivna tider skall deklarationerna förstöras. Lag (2003:646).

49 §  Där någon i enlighet med lagen (1927:77) om försäkringsavtal blivit insatt såsom förmånstagare, åligger det försäkringsgivaren att angående händelse, som enligt denna lag medför skattskyldighets inträde, lämna kontrolluppgift till Skatteverket och därvid även uppge övriga förhållanden av betydelse för skattens bestämmande. Närmare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Uppgiftsskyldighet föreligger dock icke, därest försäkringsbeloppet eller, i fråga om belopp som utfaller periodiskt, det sammanlagda årsbeloppet ej överstiger 13 000 kronor. Där fråga är om flera försäkringar, skall vad nu sagts hava avseende å försäkringarnas sammanlagda belopp.

[S3]Uppgift enligt första stycket skall för varje kalenderår lämnas senast den 31 januari följande år. Har skattskyldighet inträtt till följd av dödsfall, skall dock uppgift lämnas inom en månad efter det försäkringsgivaren erhöll vetskap om dödsfallet.

[S4]Vad i första och andra styckena sägs skall äga motsvarande tillämpning i fall, som avses i 12 § sjätte stycket. Lag (2003:646).

Prop. 2000/01:21: Paragrafen handlar om kontrolluppgiftsskyldighet för försäkringsgivaren. I första stycket har ordet beskattningsmyndighet ändrats till skattemyndighet. Enligt nuvarande lydelse föreskriver regeringen vilka övriga förhållanden som skall uppges för skattens bestämmande. Bemyndigandet har i enlighet med Lagrådets förslag tagits bort. I stället har en erinran om att närmare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ...

49 a §  Skriftligt meddelande i två exemplar angående beslut om avstående av arv enligt 24 och 25 §§ lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden skall lämnas till Skatteverket.

[S2]Innan skatteärendet avgöres, skall den skattskyldige lämna sådan uppgift eller försäkran som avses i 19 § 4 mom. Tillfälle skall beredas honom att yttra sig i ärendet i övrigt. Lag (2001:95).

Prop. 2000/01:21: I första stycket har hänvisningen till 5 § lagen om allmänna arvsfonden ändrats till 24 och 25 §§ lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden (jfr prop. 1993/94:124). Vidare har en ändring gjorts såtillvida att meddelande ...

50 §  Har någon på livstid innehaft egendom med sådan rätt, som avses i 8 § andra stycket, skall bouppteckning efter honom vara åtföljd av skriftlig uppgift om fullständiga namnet å den, till vilken egendomen övergått, ävensom hans hemvist. Sådan uppgift lämnas av den som uppgivit boet.

Skattens fastställande och erläggande

51 §  Ärende rörande fastställande av skatt, som inte skall tas ut efter deklaration, tas upp till avgörande vid inregistrering av bouppteckning eller tilläggsbouppteckning, eller när handling som avses i 49 a § inkommit till Skatteverket eller, där anstånd med skattens fastställande beviljats enligt 17 §, när till Skatteverket ingivits handling, för vars företeende anståndet beviljats, eller, om sådan handling inte inges inom anståndstiden, vid utgången av sistnämnda tid.

[S2]Bevis om det belopp, vartill skatten blivit fastställd, skall tecknas på bouppteckning, tilläggsbouppteckning eller handling, som avses i 49 a §.

[S3]Har anstånd med fastställande av skatten beviljats enligt 17 §, åligger det dödsboet att tillhandahålla Skatteverket utlämnad bouppteckning för sådan anteckning som sägs i föregående stycke.

[S4]Handling, som anges i andra stycket, skall för anteckning, som där avses, tillhandahållas domstol när denna fastställt skatt till högre belopp än förut beräknats. Lag (2003:646).

Prop. 2000/01:21: I första och tredje styckena har ordet beskattningsmyndigheten ändrats till skattemyndigheten. Vidare har viss språklig justering skett. I fjärde stycket har, utöver en viss språklig justering, den del som berör det s.k. anmärkningsförfarandet tagits bort, jfr kommentaren till 60 §.

52 § 1 mom.

I första stycket har den del som berör det s.k. anmärkningsförfarandet tagits bort, jfr ...

52 §  2 mom. Har upphävts genom lag (2001:95).

52 a § Har upphävts genom lag (2001:325).

53 §  I fall där domstol fastställt skatt till ett högre belopp än som förut beräknats, skall rätten till Skatteverket snarast översända handling, som tillhandahållits rätten enligt 51 § fjärde stycket. Dessutom är rätten skyldig att, enligt vad regeringen närmare bestämmer, lämna verket de uppgifter, som verket behöver för att debitera skatten. Lag (2003:646).

Prop. 2000/01:21: I nuvarande första stycket regleras de åtgärder som skall vidtas av underrespektive överrätt i fråga om uttagande av arvsskatt. Underrätt, dvs. tingsrätten, har skyldighet att översända vissa närmare angivna handlingar till den skattemyndighet som enligt 52 § 1 mom. tredje stycket är uppbördsmyndighet. Eftersom skattemyndigheten fortsättningsvis kommer att bli beslutande myndighet i första instans när det gäller arvsoch gåvoskatt kan denna del av paragrafen tas bort. När domstol fastställt ...

54 §  Arvsskatt för egendom, för vilken skattskyldighet inträtt vid arvlåtarens (testators) eller i fall, som avses i 8 § första stycket, föregående innehavarens död, skall förskjutas av dödsboet, dock inte där fråga är om lott, som beskattas efter vad i 6 § andra stycket d sägs, eller förvärv, som avses i 1 § andra stycket eller 12 §. Den skattskyldige skall vid tillträde av honom tillkommande lott, för vilken skatten förskjutits av dödsboet, till boet betala på lotten belöpande skatt jämte andel i sådan ränta som betalats enligt bestämmelserna i 19 kap.skattebetalningslagen (1997:483). Den skattskyldige skall dessutom på det belopp som skall betalas till dödsboet betala ränta enligt den räntesats som anges i 19 kap. 3 § skattebetalningslagen från den dag dödsboet försköt skatten och räntan enligt skattebetalningslagen till dess full betalning skett.

[S2]Om skatt inte har betalats inom den tid som anges i 16 kap. 7 a § skattebetalningslagen och om delning eller arvskifte har skett, tillämpas reglerna i 21 kap. 4 § ärvdabalken om återgång av bodelning och skifte. Beträffande egendom som genom delning tillagts efterlevande make eller sambo gäller dock vad som nu sagts endast i den mån den efterlevande fått mer än som enligt lag tillkommer honom. Lag (2001:324).

Prop. 2000/01:117: Ändringarna i första meningen i första stycket föranleds av att räntebestämmelserna i 52 § 1 mom. har ersatts av räntebestämmelserna i 19 kap. SBL.

I andra meningen anges att den skattskyldige även skall betala sådan ränta till dödsboet som boet betalat enligt bestämmelserna i 19 kap. SBL.

I tredje meningen ...

55 §  1 mom. Har upphävts genom lag (2001:325).

 • NJA 1989 s. 526:Talan mot beslut, varigenom länsskattemyndighet avslagit ansökan om anstånd med erläggande av gåvoskatt enligt 55 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, skall föras inom två veckor från den dag beslutet meddelades.
 • NJA 1986 s. 570:Anstånd med erläggande av gåvoskatt har medgetts beträffande sådan s k respitränta som avses i 52 a § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt (jfr 55 §).

55 §  2 mom. Har upphävts genom lag (2001:324).

55 §  3 mom. Har upphävts genom lag (2001:325).

55 §  4 mom. Har upphävts genom lag (2001:325).

55 §  5 mom. Har upphävts genom lag (2001:324).

55 §  6 mom. Har upphävts genom lag (2001:324).

55 §  7 mom. Har upphävts genom förordning (1974:312).

Eftergift av skatt

56 §  Avlider den, som förvärvat egendom genom arv, testamente eller gåva, eftergives skatten enligt följande. Sker dödsfallet inom ett år från det skattskyldighet inträtt, eftergives hela skattebeloppet. Avlider den skattskyldige senare men inom tio år efter det skattskyldighet inträtt, eftergives samma belopp, minskat med en tiondedel för varje helt år som förflutit från sagda tidpunkt.

[S2]Fråga om eftergift av fastställd skatt tas efter skriftligen gjord framställning upp av Skatteverket. Lag (2003:646).

57 §  Regeringen äger i särskilda fall medgiva befrielse från eller nedsättning av skatt för

 1. sådan historisk, vetenskaplig eller konstnärlig samling, som på grund av förbehåll i testamente eller gåvohandling är avsedd att bibehållas såsom dylik samling;
 2. fast egendom, som tillagts någon med sådan rätt, som avses i 8 § andra stycket, i den mån skatten prövas icke kunna erläggas utan men för ett med egendomen förbundet allmänt intresse av kulturhistorisk eller annan art.

[S2]Har, efter det anstånd med skattens erläggande medgivits, den skattepliktiga egendomen genom oförutsedd händelse avsevärt nedgått i värde eller föreligga eljest särskilda skäl därtill, äger regeringen medgiva befrielse från eller nedsättnin av återstående del av skatten. Lag (1974:857).

58 §  Har egendom beskattats såväl här i riket som i utländsk stat, må regeringen eller den myndighet regeringen förordnar till undvikande av eller lindring i dubbelbeskattningen, när skäl därtill äro, på ansökan medgiva befrielse från eller nesättning av den här i riket fastställda skatten. Lag (1974:857).

58 a §  Även i annat fall än som avses i 57 eller 58 § äger regeringen eller den myndighet regeringen förordnar medgiva befrielse från eller nedsättning av skatt, när synnerliga skäl föreligger. Lag (1974:857).

58 b §  I fall som avses i 57-58 a §§, skall regeringen besluta i vad mån ränta skall betalas. (Lag 2001:324).

Prop. 2000/01:117: I paragrafen, som är ny, har tagits in den bestämmelse som hittills har funnits i 61 § andra stycket. Av förslaget till lag om ändring i lagen (2001:95) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt framgår att 61 § skall upphävas.

Återvinning av skatt

59 §  Har efter det beslut meddelats om fastställande av skatt

 1. kännedom erhållits om förut icke känt testamente;
 2. testamente, förordnande enligt lagen (1927:77) om försäkringsavtal om insättande av förmånstagare eller motsvarande förordnande som avser utländsk försäkring, vartill hänsyn tagits vid skatteärendets prövning, blivit genom lagakraftvunnen dom helt eller delvis förklarat ogillt;
 3. genom lagakraftvunnen dom eljest blivit bestämt angående delningen av egendom i dödsbo, där skatten fastställts med ledning av handling, som avses i 15 § 1, 1 a och 2 mom., 15 a § eller 16 §;
 4. omständighet inträffat som föranleder tilläggsbouppteckning;
 5. kännedom erhållits angående vid tiden för skattskyldighetens inträde föreliggande omständighet, som föranleder att i deklaration uppgiven behållning eller egendom bort upptagas eller fördelas annorledes än i deklarationen angivits;
 6. klarhet vunnits om hur arvet slutligen skall fördelas i sådana fall som avses i 18 §;
 7. genom sådan delning, som enligt 32 § h) föranlett efterbeskattning, fördelningen av kvarlåtenskapen kommit att avvika från den som legat till grund för skattens fastställande;

[S2]och hade, om hänsyn tagits till omständighet som nu avses, någon skattskyldig haft att gälda mindre skatt än vad beräknats, skall honom påförd skatt nedsättas med sålunda för högt beräknat belopp.

[S3]Ansökan om återvinning av skatt efter vad nu sagts görs skriftligen och tas upp av Skatteverket. Lag (2003:646).

Prop. 2000/01:21: I andra stycket har vad som sägs om underrätt tagits bort eftersom frågan om återvinning alltid skall prövas av skattemyndigheten i första instans. Vidare har en språklig justering skett.

 • NJA 1982 s. 493:Gåvoskattemål. Skyldighet att erlägga gåvoskatt med anledning av gåvoutfästelse avseende lös egendom (aktier) har ansetts föreligga utan hinder av att utfästelsen må vara ogiltig enligt allmänna förmögenhetsrättsliga regler eller grundsatser. 36 § 1 st lagen om arvsskatt och gåvoskatt (I). Sedan gåvoskatt erlagts för fullbordad gåva av fast egendom har gåvan genom domstols lagakraftägande dom förklarats ogiltig enligt 33 § avtalslagen. Rätt till återvinning av gåvoskatten har ej ansetts föreligga. 59 § lagen om arvsskatt och gåvoskatt (II).
 • NJA 1994 s. 93:Arvsskattemål. Ett dödsbo överklagade TR:s beslut om arvsskatt och gjorde gällande, att vissa i bouppteckningen upptagna fordringar hade värderats felaktigt. Talan har ansetts inte innefatta något påstående om sådan felaktighet i bouppteckningen som avses i 20 kap 10 § ÄB.

Överklagande

60 §  Skatteverkets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Beslut av Skatteverket i frågor som avses i 17 och 26 §§ får inte överklagas. Har någon enligt 67 § förelagts att vid vite fullgöra en skyldighet som anges i 26 §, får föreläggandet prövas endast i samband med överklagande av beslut om vitets utdömande. Lag (2003:646).

 • NJA 1989 s. 526:Talan mot beslut, varigenom länsskattemyndighet avslagit ansökan om anstånd med erläggande av gåvoskatt enligt 55 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, skall föras inom två veckor från den dag beslutet meddelades.
 • RÅ 2004:19:Föreläggande vid vite att inom viss tid ge in bouppteckning enligt 20 kap. 9 § ärvdabalken utgör ett överklagbart beslut.
 • NJA 1982 s. 121:Enskild person anförde besvär över TR:s skattebeslut och HovR:n ändrade beslutet i viss del till den klagandes förman. Kammarkollegiet, som ej överklagat TR:ns beslut, besvärade sig över HovR:ns beslut. Den av kollegiet i HD åberopade grunden för kollegiets besvär har ansetts ej äga sådant samhand med den av HovR:n angivna grunden för ändringen till den skattskyldiges förmån att skatten ens inom ramen för det av TR:n fastställda skattebeloppet kunnat bestämmas till högre belopp än det som fastställts av HovR:n. Kammarkollegiets talan har därför avvisats.
 • NJA 1989 s. 542:Hinder har inte ansetts föreligga för domstol att, vid bifall till dödsbos begäran om ändring av skattläggningen avseende viss lott, också vidta sådana ändringar av beskattningen av andra lotter som är en direkt konsekvens av den ändrade beskattningen av den förstnämnda lotten, varvid dock som allmänt villkor gäller att den totala arvsskatten inte får bli högre än den som fastställts genom det överklagade beslutet.
 • NJA 1994 s. 93:Arvsskattemål. Ett dödsbo överklagade TR:s beslut om arvsskatt och gjorde gällande, att vissa i bouppteckningen upptagna fordringar hade värderats felaktigt. Talan har ansetts inte innefatta något påstående om sådan felaktighet i bouppteckningen som avses i 20 kap 10 § ÄB.
 • RH 2004:56:Skattemyndighet har fattat beslut om fastställande av gåvoskatt före den 1 juli 2001 och sedan fattat beslut i återvinningsärende efter detta datum. Hovrätten har ansett sig inte behörig att pröva överklagandet av beslutet i återvinningsärendet. Överklagandet har avvisats och överlämnats till länsrätten.

60 a §  Ett beslut av Skatteverket får överklagas även av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Ombudet får föra talan till den enskildes förmån.

[S2]Skatteverket får även till den enskildes förmån överklaga ett beslut av länsrätt eller kammarrätt. Detsamma gäller det allmänna ombudet om ombudet tidigare har fört det allmännas talan. Lag (2003:646).

Prop. 2002/03:99: Ändringen i första stycket föranleds dels av att myndigheterna inom skatteförvaltningen slås samman till en myndighet, Skatteverket, dels av att en funktion som allmänt ombud inrättas hos Skatteverket. Beträffande det allmänna ombudet, se vidare avsnitt 6.13.

Bestämmelsen i det nuvarande andra stycket har utformats med 6 kap. ...

60 b §  Om Skatteverkets beslut innefattar prövning av en fråga om fastställande, eftergift eller återvinning av skatt, får överklagande ske inom tre år från beslutets dag. Har ena parten överklagat beslutet och vill även motparten överklaga det, skall dock dennes överklagande ha kommit in till Skatteverket eller till länsrätten inom två månader från det att motparten har fått del av överklagandet. Prövningen av om motparten har överklagat i rätt tid skall alltid göras av länsrätten.

[S2]När ett beslut som avses i första stycket överklagas skall länsrätten alltid ge klagandens motpart tillfälle att yttra sig. Lag (2003:646).

60 c §  Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av beslut enligt denna lag. Lag (2001:95).

60 d § Har upphävts genom lag (2003:646).
60 e § Har upphävts genom lag (2003:646).
61 § Har upphävts genom lag (2001:325).
61 a § Har upphävts genom lag (2001:325).

Beslutsförteckning

62 §  Skatteverkets beslut i skatteärenden tas upp i särskild beslutsförteckning. Närmare föreskrifter om sådan förteckning meddelas av regeringen.

[S2]Finner Skatteverket att avgiven deklaration bör bevaras under längre tid än tolv år, skall anteckning om detta göras i beslutsförteckningen i samband med beslutet om skattens fastställande. Lag (2003:646).

Prop. 2000/01:21: Nuvarande första stycket som handlar om det s.k. bouppteckningsprotokollet har upphävts till följd av att arvsskatten flyttas till skattemyndigheten. Bestämmelser om skattemyndighetens beslutsförteckning finns i 12 § arvs- och gåvoskatteförordningen.

I andra stycket har ordet beskattningsmyndigheten ändrats till skattemyndigheten. Vidare har vissa språkliga justeringar gjorts i första ...

63 § Har upphävts genom lag (1989:311).
64 § Har upphävts genom lag (2001:95).
65 § Har upphävts genom förordning (1971:77).
66 § Har upphävts genom lag (1996:664).

Vite m.m.

67 §  Skattskyldig eller annan får av Skatteverket föreläggas vid vite att fullgöra det som åligger honom enligt denna lag, dock ej såvitt avser betalning av fastställd skatt.

[S2]På ansökan av Skatteverket får den tingsrätt där den döde hade att svara i allmänhet vid vite förelägga den, som uppgett dödsbo, att med ed bekräfta riktigheten av lämnade uppgifter. Edgång får även åläggas delägare, efterlevande make eller efterlevande sambo, som ej uppgett boet, samt annan som tagit befattning med boet.

[S3]Vite får inte föreläggas staten, kommun eller tjänsteman i tjänsten.

[S4]Fråga om utdömande av vite enligt första stycket prövas av den länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag. Lag (2003:646).

Prop. 2002/03:99: I fjärde stycket, som är nytt, införs en bestämmelse som innebär att en fråga om utdömande av sådant vite som har förelagts med stöd av första stycket skall prövas av den länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av beslut enligt lagen. Ändringen syftar till att en fråga om utdömande av vite och den beskattningsfråga som vitesfrågan är sammankopplad med skall prövas av en och samma länsrätt. Se vidare avsnitt ...

Prop. 2000/01:21: Första stycket handlar om beskattningsmyndighetens rätt att genom vite förelägga skattskyldig eller annan att avge deklaration eller att fullgöra annan uppgift som lagen om arvsskatt och gåvoskatt ålägger honom. En följdändring av innebörd att beskattningsmyndigheten bytts ut mot skattemyndigheten, har gjorts eftersom skattemyndigheten blir beskattningsmyndighet även i fråga om arvsskatt. Härav följer att det enligt 6 ...

68 § Har upphävts genom förordning (1971:77).
69 § Har upphävts genom lag (1991:257).

Särskilda bestämmelser

70 § Har upphävts genom lag (2001:325).

71 §  1 mom. Slutes beträffande arvs- eller gåvoskatt avtal med främmande stat för undvikande av dubbelbeskattning eller för beredande av skattefrihet eller skattelindring åt juridisk person, som fullföljer allmännyttigt ändamål, äger regeringen föreskriva av avtalet betingade avvikelser från vad eljest i denna lag är stadgat, så ock meddela de närmare föreskrifter, som må finnas erforderliga för avtalets tillämpning. Lag (1974:857).

[S2]2 mom. Från tillämpning av vad i denna lag stadgas om skattskyldighet må regeringen under förutsättning av ömsesidighet medgiva undantag innefattande befrielse från eller nedsättning av skatt för egendom, som finnes i viss annan stat eller efterlämnats eller bortgivits av eller tillfallit därstädes bosatt person eller ock bortgivits av eller tillfallit i den andra staten hemmahörande juridisk person.

[S3]Överenskommelse, som i sådant avseende träffas med annan stat, skall upphöra att gälla högst sex månader efter därförut skedd uppsägning. Lag (1974:857).

[S4]3 mom. Har regeringen jämlikt 1 kap. 3 § eller 9 kap. 3 §ärvdabalken förordnat, att av egendom, som på grund av arv eller testamente tillfaller utländsk medborgare, skall utöver arvsskatten utgå en särskild avgift, skall beträffande sådan avgift i tillämpliga delar gälla vad i denna lag är stadgat om arvsskatt. Lag (1974:857).

72 § Har upphävts genom lag (2001:95).

73 §  Angående skyldighet för Skatteverket att i vissa fall lämna meddelande om fastställande av skatt gäller vad regeringen förordnat.

[S2]Regeringen äger ock utfärda de föreskrifter, som eljest finnas erforderliga för tillämpning av denna lag. Lag (2003:646).

74 § Har upphävts genom lag (2003:534).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Ändring, SFS 1943:330

  Omfattning
  ändr. 65, 68 §§

Ändring, SFS 1946:826

  Omfattning
  ändr. 17, 60, 73 §§

Ändring, SFS 1947:582

  Omfattning
  ändr. 11 § 1 mom, 16 §, 19 § 1 mom, 32, 52, 59 §§

Ändring, SFS 1950:315

  Omfattning
  ändr. 12 §

Ändring, SFS 1952:246

  Omfattning
  ändr. 28, 38 §§

Ändring, SFS 1954:103

  Omfattning
  ändr. 60 §

Ändring, SFS 1955:85

  Omfattning
  ändr. 12 §

Ändring, SFS 1958:562

  Omfattning
  upph. 19 § 5 mom; ändr. 6 §, 11 § 1 mom, 12, 16, 17 §§, 19 § 1, 3, 4 mom, 20 §, 22 § 2 mom, 23, 28 §§, 29 § 1 mom, 30, 32, 36 §§, 37 § 2 mom, 39 §, 41 § 1 mom, 43, 46, 49, 52-54 §§, 55 § 1-3 mom, 56, 57, 59, 68 §§, 71 § 2 mom

Ändring, SFS 1963:35

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1963:51

  Omfattning
  ändr. 12, 49 §§

Ändring, SFS 1964:20

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1964:310

  Omfattning
  upph. 29 § 2 mom; ändr. 8 §, 15 § 2 mom, 23, 32, 51-54 §§, 55 § 4, 6 mom, 59, 62, 64 §§, 71 § 3 mom, 72 §

Ändring, SFS 1964:669

  Omfattning
  ändr. 46 §

Ändring, SFS 1964:800

  Omfattning
  ändr. 26, 48, 60 §§

Ändring, SFS 1967:157

  Omfattning
  ändr. 12, 20 §§

Ändring, SFS 1967:389

  Omfattning
  ändr. 28, 38 §§

Ändring, SFS 1967:720

  Omfattning
  ändr. 58 §; ny 58 a §

Ändring, SFS 1967:793

  Omfattning
  upph. 70 §; ändr. 26, 44 §§

Ändring, SFS 1969:172

  Omfattning
  ändr. 28 §

Ändring, SFS 1969:386

  Omfattning
  ändr. 1, 51, 53, 54, 62 §§; ny 49 a §

Ändring, SFS 1969:623

  Omfattning
  ändr. 15 § 1 mom

Ändring, SFS 1970:174

  Förarbeten
  Prop. 1970:71
  Omfattning
  ändr. 19 § 3 mom, 28-30, 39, 40 §§, 41 § 1 mom, 43, 47, 56 §§; nytt 55 § 7 mom

Ändring, SFS 1971:77

  Förarbeten
  Prop. 1971:10
  Omfattning
  upph. 65, 68 §§; ändr. 66 §

Ändring, SFS 1971:403

Ändring, SFS 1971:895

Ändring, SFS 1972:255

Ändring, SFS 1972:768

Ändring, SFS 1973:1104

Ändring, SFS 1973:1117

Ändring, SFS 1974:71

Ändring, SFS 1974:240

Ändring, SFS 1974:299

Ändring, SFS 1974:312

  Förarbeten
  Prop. 1974:98
  Omfattning
  upph. 29 §, 55 § 7 mom, tabell IV; ändr. 22 § 1 mom, 23, 39, 43, 56 §§, tabellerna I-III, 2 p övergångsbest. till 1970:174

Ändring, SFS 1974:857

  Förarbeten
  Prop. 1974:159
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 3, 17, 23, 27, 28, 31, 33, 38, 47-49, 52, 53 §§, 55 § 1-3 mom, 57-58 a, 61, 62, 64, 67, 69, 71-73 §§; nya 52 a, 61 a §§

Ändring, SFS 1974:999

Ändring, SFS 1974:1053

Ändring, SFS 1974:1054

  Förarbeten
  Prop. 1974:185
  Omfattning
  ändr. övergångsbest. till 1974:312

Ändring, SFS 1975:133

  Förarbeten
  Prop. 1975:43
  Omfattning
  ändr. 12 §, 22 § 1 mom, 52 § 1 mom

Ändring, SFS 1975:1354

Lag (1976:172) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Lag (1976:222) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Lag (1976:333) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Lag (1977:47) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Lag (1977:1174) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Förarbeten
  Prop. 1977/78:40
  Omfattning
  ändr. 22 § 1 mom, 23 §, 55 § 1, 2 mom, 56 §

Lag (1979:614) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Lag (1980:75) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Förarbeten
  Prop. 1979/80:77
  Omfattning
  ändr. 3, 12, 23, 28, 32 §§, 37 § 2 mom, 38, 59 §§

Lag (1980:962) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Lag (1980:1056) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Lag (1980:1091) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Lag (1981:390) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Förarbeten
  Prop. 1980/81:139
  Omfattning
  ändr. 22 § 1 mom, 43, 45 §§, 55 § 1 mom

Lag (1981:634) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Förarbeten
  Prop. 1980/81:193
  Omfattning
  ändr. 22 § 1 mom, 43 §, 55 § 1 mom; nytt 22 § 3 mom

Lag (1981:1118) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Förarbeten
  Prop. 1981/82:26
  Omfattning
  ändr. 26, 47, 48, 51 §§, 55 § 4 mom

Lag (1982:8) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Lag (1982:339) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Lag (1982:1191) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Lag (1983:384) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:170
  Omfattning
  ändr. 22 § 2 mom, 26 §, 55 § 1-3, 6 mom, 61 §; ny 70 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1983:978) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om ränta som belöper på tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:58
  Omfattning
  ändr. 52 § 1 mom, 61 a §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Lag (1984:659) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:128
  Omfattning
  ändr. 52 § 2 mom
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1986:475) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987 och tillämpas i fråga om ränta som belöper på tid efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:150
  Omfattning
  ändr. 61, 61 a §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1986:1198) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987 och tillämpas i de fall då skattskyldighet inträder efter utgången av år 1986.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:54
  Omfattning
  ändr. 23, 28 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1986:1306) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:47
  Omfattning
  ändr. 17 §, 22 § 2 mom, 26, 44 §§, 52 § 1 mom, 52 a, 53 §§, 55 § 2, 4, 6 mom, 56, 59, 60, 61, 61 a, 62 §§, 64 § 2 mom, 70 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:1206) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988 och tillämpas i de fall då skattskyldighet inträder efter utgången av år 1987.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:61
  Omfattning
  ändr. 8, 12 §§, 15 § 1, 2, 3 mom, 16, 17, 28, 32, 39, 45-47, 51, 54, 59, 67 §§; nya 3 a, 15 a §§, 15 § 1 a mom
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1987:1317) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:60
  Omfattning
  nytt 37 § 3 mom
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:1516) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i de fall då skattskyldighet har inträtt före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:53
  Omfattning
  upph. 4 § 2 mom; nuvarande 4 § 1, 3 mom betecknas 4 §; ändr. nya 4 §, 11 § 1 mom, 13 § 2 mom, 35, 43 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1989:311) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. Har bevakning av testamente skett före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:88
  Omfattning
  upph. 63 §; ändr. 45, 51 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1990:337) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den 1 januari 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  ändr. 17 §, 22 § 2 mom, 26, 44 §§, 52 § 1 mom, 52 a, 53 §§, 55 § 2, 4, 6 mom, 56, 59, 60, 61, 61 a, 62 §§, 64 § 2 mom, 67, 70 §§
  Ikraftträder
  1990-06-30

Lag (1990:1430) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas i de fall skattskyldighet inträder efter utgången av år 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:54
  Omfattning
  ändr. 22 § 2, 3 mom, 23 § B, F, 28, 39, 43 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:257) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Lag (1991:417) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och tillämpas i de fall skattskyldighet inträder efter utgången av juni 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:168
  Omfattning
  ändr. 22 § 3 mom, 23 § B, F, 43 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:499) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Lag (1991:1836) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas i de fall skattskyldighet inträder efter utgången av år 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:60
  Omfattning
  ändr. 22 § 3 mom, 23 § B, F, 28 §, 43 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:625) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om skatt som förfallit till betalning före ikraftträdandet. Ränta som belöper på tid före ikraftträdandet beräknas enligt äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:93
  Omfattning
  ändr. 52 § 1 mom, 53, 61, 61 a §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1093) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas i de fall skattskyldighet inträder efter utgången av år 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:108, Bet. 1992/93:SkU8
  Omfattning
  ändr. B p 23 §, 49 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:895) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. De nya bestämmelserna i paragrafens tredje och fjärde stycke tillämpas dock först från och med den 1 januari 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/93:150, Bet. 1992/93:FiU30
  Omfattning
  ändr. 53 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:940) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:359, Prop. 1992/93:187, Bet. 1992/93:SkU31
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1196) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:13, Prop. 1993/94:1, Bet. 1993/94:SkU8
  Omfattning
  ändr. 22 § 2 mom
  Ikraftträder
  1993-12-01

Lag (1993:1704) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:119, Prop. 1993/94:38, Bet. 1993/94:TU11
  Omfattning
  ändr. 53 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Lag (1994:244) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:250, Prop. 1993/94:124, Bet. 1993/94:SoU23
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1996:253) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:193, Prop. 1995/96:115, Bet. 1995/96:JuU17
  Omfattning
  ändr. 34, 60, 70 §§, rubr. närmast före 60 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:664) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:277, Prop. 1995/96:170, Bet. 1995/96:JuU23
  Omfattning
  upph. 66 §, rubr. närmast före 65 §; ny 74 §, rubr. närmast före 67 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1997:325) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:252, Prop. 1996/97:117, Bet. 1996/97:SkU20
  Omfattning
  ändr. 26 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:445) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997 och tillämpas avseende gåva som givits efter ikraftträdandet. Avseende gåva som givits efter utgången av juni 1995 men före ikraftträdandet tillämpas denna lag till den del gåvor från samma givare under samma kalenderår inte överstiger 10 000 kronor.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:252, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:SkU20
  Omfattning
  ändr. 36 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:508) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 53, 61 §§
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:1039) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:71, Prop. 1997/98:33, Bet. 1997/98:SkU9
  Omfattning
  ändr. 70 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:247) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:218, Prop. 1997/98:134, Bet. 1997/98:SkU24
  Omfattning
  ändr. 22 § 2 mom, 44, 52 § 1 mom
  Ikraftträder
  1999-01-01

Lag (1998:270) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998 och tillämpas på utdelning som lämnas efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:199, Prop. 1997/98:50, Bet. 1997/98:FiU17
  Omfattning
  ändr. 37 § 3 mom
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1999:1049) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:66, Prop. 1999/2000:6, Bet. 1999/2000:SkU7
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1131) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:47, Prop. 1998/99:142, Bet. 1999/2000:FiU8
Omfattning
ändr. 23 § D
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1233) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 12 §, 22 § 3 mom, 23 § B, F, 43 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2001:95) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
 2. Har ett ärende anhängiggjorts hos tingsrätt eller skattemyndighet före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser om inte annat sägs nedan.
 3. Regeringen får föreskriva att en annan tingsrätt än den som anges som beskattningsmyndighet enligt 34 § i dess äldre lydelse skall ha behörighet att handlägga ett ärende om arvsskatt som har getts in till tingsrätten före ikraftträdandet. Den tingsrätt som anges i 34 § i dess äldre lydelse skall då lämna över ingivna handlingar till den tingsrätt som skall handlägga ärendet samt underrätta ingivaren om överlämnandet. Lämnade deklarationer skall förvaras hos den tingsrätt som anges i 34 § i dess äldre lydelse.
 4. Har tingsrätt eller skattemyndighet meddelat beslut i skatteärendet, upptas efter lagens ikraftträdande ärende om efterbeskattning enligt 32 § av den skattemyndighet som enligt 34 § första och andra stycket eller 44 § första-tredje styckena är behörig.
 5. Har tingsrätt meddelat beslut i skatteärendet prövas efter lagens ikraftträdande ansökan om återvinning enligt 33 § 3 mom. av den skattemyndighet som enligt 34 § första eller andra stycket är behörig.
 6. Om skattskyldigheten för gåva har inträtt före ikraftträdandet tillämpas 44 § i dess äldre lydelse.
 7. Har före ikraftträdandet beskattningsmyndigheten medgett att arvsskatt får betalas med skuldebrev eller aktier enligt 52 § 2 mom. i dess äldre lydelse, skall vad som i 52 §1 och 2 mom., i deras äldre lydelse, sägs om beskattningsmyndigheten i stället avse den skattemyndighet som enligt 34 § första eller andra stycket är behörig.
 8. Har tingsrätt eller skattemyndighet meddelat beslut i skatteärendet, prövas efter lagens ikraftträdande ansökan om eftergift enligt 56 § av den skattemyndighet som enligt 34 § första och andra stycket eller 44 § första-tredje styckena är behörig.
 9. Har tingsrätt eller skattemyndighet meddelat beslut i skatteärendet, prövas efter lagens ikraftträdande ansökan om återvinning enligt 59 § av den skattemyndighet som enligt 34 § första och andra stycket eller 44 § första-tredje styckena är behörig.
 10. Riksskatteverket skall fullgöra de uppgifter som enligt äldre bestämmelser ankommer på den enligt 64 § 1 mom. förordnade granskningsmyndigheten.
 11. Har en tingsrätt före ikraftträdandet förelagt vite enligt 67 § första stycket utan att vitet har dömts ut, skall beslutet när fråga är om utdömande av vitet anses vara ett beslut som har meddelats av den skattemyndighet som enligt 34 § första eller andra stycket är behörig.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:134, Prop. 2000/01:21, Bet. 2000/01:JuU7
Omfattning
upph. 52 § 2 mom, 64, 72 §§; ändr. 15 § 1 a, 2, 3 mom, 15 a, 16, 17 §§, 22 § 2 mom, 26 §, 33 § 3 mom, 34, 44, 46, 47, 48, 49, 49 a, 51 §§, 52 § 1 mom, 52 a, 53 §§, 55 § 1, 3, 4 mom, 56, 59, 60, 61, 61 a, 62, 67, 70, 73 §§, rubr. närmast före 62 §; nya 60 a, 60 b, 60 c, 60 d, 60 e §§
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2001:324) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001. Om en bouppteckning, arvsdeklaration eller gåvodeklaration kommit in till en tingsrätt eller skattemyndighet före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:238, Prop. 2000/01:117, Bet. 2000/01:SkU27
Omfattning
upph. 55 § 2, 5, 6 mom; ändr. 54 §; nya 46 a, 47 a, 47 b, 58 b §§
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2001:325) om ändring i lagen (2001:95) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Förarbeten
Rskr. 2000/01:238, Prop. 2000/01:117, Bet. 2000/01:SkU27
Omfattning
ändr. 34, 44 §§, 52 § 1 mom, 52 a, 53 §§, 55 § 1, 3, 4 mom, 61, 61 a, 70 §§ i 2001:95

Lag (2001:1177) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Förarbeten
Rskr. 2001/02:123, Prop. 2001/02:46, Bet. 2001/02:SkU13
Omfattning
upph. rubr. närmast före 55, 61 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2003:379) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
 2. Om ett samboförhållande har upphört före ikraftträdandet, tillämpas äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:211, Prop. 2002/03:80, Bet. 2002/03:LU19
Omfattning
ändr. 15 a §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:534) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Den upphävda paragrafen gäller dock i de fall 11 § förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen (1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:222, Prop. 2002/03:49, Bet. 2002/03:LU17
Omfattning
upph. 74 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:646) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre föreskrifter i 22 § 2 mom.sjätte stycket och 33 § 3 mom. första stycket gäller fortfarande för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
 3. Föreskrifterna om allmänt ombud i 60 a § gäller även för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
 4. Om någon före ikraftträdandet har förelagts enligt äldre föreskrifter i 67 § första stycket att ge in uppgifter till skattemyndighet, skall efter ikraftträdandet uppgifterna i stället ges in till Skatteverket.
 5. De nya föreskrifterna i 67 § fjärde stycket gäller inte för ansökan om utdömande av vite som getts in före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
upph. 60 d, 60 e §§; ändr. 15 § 1 a, 2, 3 mom, 15 a, 16, 17, 22 § 2 mom, 26, 33 § 3 mom, 34, 44, 46, 46 a, 48, 49, 49 a, 51, 53, 56, 59, 60, 60 a, 60 b, 62, 67, 73 §§, rubr. närmast före 34 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:1198) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre bestämmelser tillämpas i de fall skattskyldighet har inträtt dessförinnan.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:116, Prop. 2003/04:15, Bet. 2003/04:SkU7
Omfattning
ändr. 28 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:1199) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre bestämmelser tillämpas i de fall skattskyldighet har inträtt dessförinnan.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:117, Prop. 2003/04:17, Bet. 2003/04:SkU9
Omfattning
ändr. 22 § 3 mom, 23 § B, F, 43 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:48) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
 2. Vad som sägs i 23 § B och 37 § 3 mom. om investeringsfonder skall också gälla sådana värdepappersfonder som förvaltas av fondbolag eller annan fondförvaltare som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:139, Prop. 2002/03:150, Bet. 2003/04:FiU14
Omfattning
ändr. 23 § B, 37 § 3 mom
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2004:128) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Övergångsbestämmelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3 a § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt skall upphöra att gälla vid utgången av mars 2004. Bestämmelsen i 3 a § skall dock inte tillämpas för tid efter den 30 juni 2003.
Förarbeten
Prop. 2003/04:64, Bet. 2003/04:SkU26
Omfattning
upph. 3 a §
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2004:421) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Förarbeten
Rskr. 2003/04:243, Prop. 2003/04:99, Bet. 2003/04:FiU27
Omfattning
ändr. 36 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:496) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Förarbeten
Rskr. 2003/04:264, Prop. 2003/04:134, Bet. 2003/04:SkU34
Omfattning
ändr. 43 §
Ikraftträder
2004-10-08

Lag (2004:1341) om upphävande av lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Övergångsbestämmelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt skall upphöra att gälla vid utgången av år 2004. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i de fall skattskyldighet har inträtt före utgången av år 2004, om inte annat följer av nästa stycke.
Bestämmelserna om eftergift i 56 § tillämpas inte i det fall att den som förvärvat egendom genom arv, testamente eller gåva avlider efter utgången av år 2004.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:134, Prop. 2004/05:25, Bet. 2004/05:SkU18
Omfattning
upph.