Upphävd författning

Förordning (1979:1173) med instruktion för delegationen för hybrid-DNA-frågor

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1979-12-20
Ändring införd
SFS 1979:1173
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Delegationen för hybrid-DNA-frågor har till uppgift att genom rådgivande verksamhet främja säkerheten vid användning av hybrid-DNA-teknik och näraliggande tekniker och att sprida kunskap om utvecklingen på detta område. Förordning (1987:394).

2 §  Delegationen skall

[S2]följa utvecklingen inom hybrid-DNA-teknikens och näraliggande teknikers område och särskilt beakta nya förhållanden som har eller kan få betydelse för samhällets tillsyn av användningen av dessa tekniker,

[S3]hålla sig underrättad om de projekt som kan anses vara förenade med risker samt ta initiativ i frågor som rör riskklassificering och övriga säkerhets- och skyddsfrågor,

[S4]underrätta berörda tillsynsmyndigheter om de projekt som anses vara förenade med risker och därvid föreslå sådana försiktighetsmått eller andra åtgärder som bedöms vara behövliga,

[S5]också i övrigt yttra sig till berörda tillsynsmyndigheter och till andra myndigheter samt till offentliga och privata institutioner och företag i frågor som rör riskklassificering och övriga säkerhets- och skyddsfrågor samt informera dessa om sådana förhållanden inom det av delegationen bevakade området som kan vara av värde för deras verksamhet,

[S6]informera allmänheten om utvecklingen inom det bevakade området på ett sådant sätt att intresset för säkerhetsfrågorna upprätthålls och den allmänna debatten stimuleras,

[S7]uppmärksamma behovet av utbildning av personal som arbetar eller skall arbeta med ifrågavarande tekniker, och

[S8]anmäla till regeringen eller berörd tillsynsmyndighet om något användningsområde eller någon planerad användning av hybrid-DNA-tekniken eller näraliggande teknik kan ifrågasättas från etiska eller humanitära synpunkter eller om området för samhällets tillsyn behöver utvidgas till att omfatta andra frågor än dem som nu är föremål för offentlig kontroll. Förordning (1987:394).

3 §  Delegationen skall varje år före den 1 november till regeringen lämna en berättelse om delegationens verksamhet under det senaste budgetåret. Förordning (1987:394).

Organisation

4 §  Delegationen består av en ordförande, en vice ordförande och 19 andra ledamöter.

[S2]För andra ledamöter än ordföranden och vice ordföranden skall det finnas ersättare. Är ordföranden förhindrad att närvara, inträder vice ordföranden i hans ställe.

[S3]Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för tre år. Förordning (1991:2000).

5 §  Ordföranden och vice ordföranden utses särskilt av regeringen.

[S2]Fyra ledamöter skall ha särskild kunskap och erfarenhet av grundforskning och tillämpad forskning inom sådan vetenskap som berörs av hybrid-DNA-tekniken. Fem ledamöter skall vara riksdagsledamöter. Av övriga ledamöter utses

[S3]en efter förslag av arbetarskyddsstyrelsen,

[S4]en efter förslag av arbetsmiljöinstitutet,

[S5]en efter förslag av socialstyrelsen,

[S6]en efter förslag av statens naturvårdsverk,

[S7]en efter förslag av medicinska forskningsrådet,

[S8]en efter förslag av naturvetenskapliga forskningsrådet,

[S9]en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,

[S10]en efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation,

[S11]en efter förslag av Sveriges akademikers centralorganisation, och

[S12]en efter förslag av Svenska arbetsgivareföreningen och Sveriges industriförbund gemensamt.

[S13]Vad i andra och tredje styckena sägs om utseende av ledamot äger motsvarande tillämpning på ersättaren för en sådan ledamot. Som ersättare för ledamot som skall vara riksdagsledamot kan dock utses även den som enligt 3 kap.regeringsformen har utsetts till ersättare för riksdagsledamot. Förordning (1991:2000).

6 §  Inom delegationen finns de beredande och rådgivande organ (arbetsgrupper) som delegationen bestämmer. Förordning (1987:394).

7 §  Delegationen är i administrativt hänseende knuten till arbetsmiljöinstitutet. Förordning (1988:733).

Ärendenas handläggning

8 §  Ärenden avgörs av delegationen i plenum. Delegationen får dock överlämna beslutanderätten i brådskande ärenden eller ärenden av mindre vikt till ordföranden eller till en arbetsgrupp inom delegationen. Förordning (1987:394).

9 §  Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1988:733).

10 §  Delegationen sammanträder efter kallelse av ordföranden. Om ledamot begär att delegationen skall sammankallas, skall sådan begäran efterkommas.

11 §  Vid sammanträde med delegationen eller arbetsgrupp skall föras protokoll.

[S2]Protokollet skall justeras av ordföranden. Protokollen skall föras i kronologisk ordning och förvaras på betryggande sätt. Förordning (1986:843).

Övriga bestämmelser

12 §  I skrivelse från delegationen till regeringen eller chef för departementet skall anges vem som har fattat det beslut som skrivelsen avser eller i övrigt varit närvarande vid den slutliga handläggningen av ärendet och vem som har varit föredragande. Om någon har framfört skiljaktig mening, skall den anges i skrivelsen eller framgå av protokollsutdrag som bifogas.

13 §  Delegationens beslut får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1979:1173) med instruktion för Delegationen för hybrid-DNA-frågor

Förordning (1980:111) om ändring i förordningen (1979:1173) med instruktion för delegationen för hybrid-DNA-frågor vid arbetarskyddsstyrelsen

  Omfattning
  ändr. 5 §

Förordning (1986:843) om ändring i förordningen (1979:1173) med instruktion för delegationen för hybrid-DNA-frågor vid arbetarskyddsstyrelsen

  Omfattning
  ändr. 9, 11 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:394) om ändring i förordningen (1979:1173) med instruktion för delegationen för hybrid-DNA-frågor vid arbetarskyddsstyrelsen

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:733) om ändring i förordningen (1979:1173) med instruktion för delegationen för hybrid-DNA-frågor

  Omfattning
  ändr. 4, 5, 7, 9 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1991:2000) om ändring i förordningen (1979:1173) med instruktion för delegationen för hybrid-DNA-frågor

  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1994:684) om upphävande av förordningen (1979:1173) med instruktion för Delegationen för hybrid-DNA-frågor

  Omfattning
  upph.