Statistiska centralbyråns kungörelse (1979:124) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

Departement
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1979-03-01
Ändring införd
SFS 1979:124
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Med stöd av kungörelsen (1967:63) om fastställande av procenttal enligt 3 § andra stycket lagen den 16 december 1966 (nr 680 med senaste ändring 1978:859) om ändring av vissa underhållsbidrag m.m. förordnar statistiska centralbyrån beträffande underhållsbidrag som avses i nyss angivna lag dels att bidragsbelopp till eget eller annans barn skall höjas med fem procent fr.o.m. den 1 april 1979, dels att bidragsbelopp till övriga, dvs. make, förutvarande make, fader eller moder, skall höjas med sju procent fr.o.m. samma datum. Ändringarna gäller inte bidragsbelopp som bestämts under tiden januari-mars 1979.
Bidrag, vars belopp efter ändringen slutar på öretal, skall enligt nyss nämnda lag utgå med närmast lägre krontal.

Ändringar

Statistiska centralbyråns kungörelse (1979:124) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag