Upphävd författning

Förordning (1979:146) om el-, vatten- och värmemätare;

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1979-03-22
Ändring införd
SFS 1979:146
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Anordning som leverantör använder för att mäta

 1. lågspänningsabonnenters förbrukning av elektrisk energi (elmätare),
 2. hushållsförbrukning av vatten (vattenmätare) eller
 3. hushållsförbrukning av värmeenergi (värmemätare)

[S2]skall ha en mätnoggrannhet som kan anses rimlig med hänsyn till kostnader och teknisk utveckling samt vara lätt att avläsa.

[S3]I fråga om elmätare får Elsäkerhetsverkets meddela de föreskrifter om utförande, beskaffenhet eller egenskaper som är påkallade för att tillvarata abonnenternas intressen. Beträffande vatten- eller värmemätare gäller detsamma för Boverket. Förordning (1992:1236).

2 §  Genom provning eller kontroll skall undersökas om mätare till sin typ uppfyller föreskrivna krav beträffande utförande, beskaffenhet eller egenskaper (typkontroll).

[S2]Uppfyller mätare dessa krav, skall typgodkännande utfärdas.

[S3]I fråga om mätare som har blivit typgodkänd skall genom stickprov undersökas om enskilda exemplar av mätaren överensstämmer med den godkända typen (typefterkontroll).

3 §  Mätare får användas endast om den är typgodkänd och överensstämmer med den godkända typen.

[S2]Om särskilda skäl föreligger, får Elsäkerhetsverkets i fråga om viss typ av elmätare medge undantag från bestämmelsen i första stycket. Beträffande vatten- eller värmemätare gäller detsamma för statens planverk. Förordning (1992:1236).

4 §  Det åligger leverantör av elektrisk energi, vatten eller värmeenergi att tillse att mätare, som har tagits i drift, uppfyller föreskrivna krav i fråga om utförande, beskaffenhet eller egenskaper.

5 §  Genom stickprovsundersökningar skall kontrolleras att leverantörerna använder mätare som uppfyller föreskrivna krav. Undersökningarna skall huvudsakligen avse leverantörernas egenkontroll. Förordning (1981:1353).

6 §  Leverantör skall med vissa tidsintervall se över mätare. Närmare föreskrifter härom meddelas i fråga om elmätare av Elsäkerhetsverket och i fråga om vatten- och värmemätare av statens planverk.

[S2]Underlåter leverantör att se över mätare inom föreskriven tid, har abonnenten rätt att på leverantörens bekostnad få den utbytt. Förordning (1992:1236).

7 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. använder mätare som inte uppfyller vad som har föreskrivits i fråga om utförande, beskaffenhet eller egenskaper,
 2. använder mätare som inte är typgodkänd eller som inte överensstämmer med den godkända typen såvitt inte undantag har medgivits enligt 3 § andra stycket eller
 3. bryter mot föreskrift om översyn av mätare.

8 §  Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas i fråga om elmätare av Elsäkerhetsverket och i fråga om vatten- och värmemätare av Boverket. Förordning (1983:544).

Ändringar

Förordning (1979:146) om el-, vatten- och värmemätare

Förordning (1980:596) om ändring i förordningen (1979:146) om el-, vatten- och värmemätare

  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best.

Förordning (1981:1353) om ändring i förordningen (1979:146) om el-, vatten- och värmemätare

  Omfattning
  ändr. 5 §, ikrafttr.best., övergångsbest.; omtryck

Förordning (1983:544) om ändring i förordningen (1979:146) om el-, vatten- och värmemätare

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 6, 8 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:740) om ändring i förordningen (1979:146) om el-, vatten- och värmemätare

  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best.
  Ikraftträder
  1983-08-23

Förordning (1985:46) om ändring i förordningen (1979:146) om el-, vatten- och värmemätare

  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best.
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1992:1236) om ändring i förordningen (1979:146) om el-, vatten- och värmemätare

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 6, 8 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Ändring, SFS 1994:99

  Omfattning
  upph.