Upphävd författning

Förordning (1979:26) om avtal mellan Sverige och Norge angående grunderna för fördelningen av beskattningen av Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags inkomster

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1979-01-11
Ändring införd
SFS 1979:26
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Det avtal angående grunderna för fördelningen av beskattningen av Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags inkomster som Sverige och Norge undertecknade den 14 mars 1978, det till avtalet fogade protokollet samt den överenskommelse som träffats med stöd av artikel 3 punkt 2 i avtalet skall lända till efterrättelse för Sveriges del. Avtalets, protokollets och överenskommelsens innehåll framgår av bilagor till denna förordning.

Bilaga 1

Bilaga 3

Artikel 5
 1. Detta avtal skall ratificeras och ratifikationshandlingarna utväxlas i Stockholm snarast möjligt.
Ratifikationshandlingarna utväxlades den 13 juli 1978.
Artikkel 5
 1. Denne avtale skal ratifiseres, og ratifikasjonsdokumentene skal snarest mulig utveksles i Stockholm.

Bilaga 2

Överenskommelse enligt artikel 3 punkt 2 i avtalet den 14 mars 1978 mellan Sverige och Norge angående grunderna för fördelningen av beskattningen av Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags inkomster
Med stöd av artikel 3 punkt 2 i ovannämnda avtal har de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna träffat följande överenskommelse.
 1. Om bolagets inkomstberäkning står i överenstämmelse med svenska beskattningsregler skall den godtas vid taxering i Norge, såvida icke annat föreskrives nedan.
 2. Vid beskattning i Norge får inkomstberäkning ske som om avdrag ej yrkats för föreningsavgifter, substansminskning av gruva, koncernbidrag eller avsättning till investeringsfond, miljöfond eller därmed jämförlig fondavsättning.
 3. Belopp som enligt punkt 2 icke skall nedbringa den i Norge skattepliktiga andelen av bolagets inkomst får i stället dragas av vid beräkning av skattepliktig inkomst i Sverige enligt artikel 2 punkt 1 i avtalet.
 4. Vid beskattning i Norge skall inkomstberäkning ske som om bolaget ej erhållit statsbidrag på grund av lagerökning eller därmed jämförligt statligt bidrag.
 5. Belopp som enligt punkt 4 icke skall ingå i den i Norge skattepliktiga andelen av bolagets inkomst får i sin helhet beskattas i Sverige.
 6. Vid beräkning av den inkomst som i beskattningshänseende skall fördelas enligt artikel 1 punkterna 1-3 i avtalet skall hänsyn icke tagas till inkomst förvärvad av A/S Bukserbåter och ej heller till inkomst förvärvad genom bogserbåtsverksamhet eller mäklarverksamhet bedriven i Narvik av LKAB. Sådan inkomst beskattas endast i Norge.

Stockholm den 7 december 1978

För budgetdepartementet

Ingemar Mundebo

Oslo den 15 december 1978

För Finans- og tolldepartementet

Per Kleppe
Overenskomst i henhold til artikkel 3 punkt 2 i avtalen mellom Norge og Sverige av 14. mars 1978 om grunnsetningene for fordelingen av beskatningen av Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags inntekter
Med hjemmel i artikkel 3 punkt 2 i ovennevnte avtale har de kompetente myndigheter i de kontraherende stater inngått f7lgende overenskomst:
 1. Hvis selskapets beregning av inntekten er i samsvar med svenske beskatningsregler, skal den godtas ved ligning i Norge, for så vidt ikke noe annet er foreskrevet nedenfor.
 2. Ved beskatning i Norge kan inntektsberegning skje som om fradrag ikke var krevet for foreningskontingenter, substansminskning av gruve, konsernbidrag eller avsetning til investeringsfond, milj7fond eller dermed likestilt fondsavsetning.
 3. Belop som i henhold til punkt 2 ikke skal redusere den andel av selskapets inntekt som er skattepliktig i Norge, kan istedet trekkes fra ved beregningen av den skattepliktige inn tekt i Sverige etter artikkel 2 punkt 1 i avtalen.
 4. Ved beskatning i Norge skal inntektsberegning skje som om selskapet ikke har mottatt statsbidrag på grunn av lagerokning eller dermed likestilt statlig bidrag.
 5. Belop som i henhold til punkt 4 ikke skal inngå i den andel av selskapets inntekt som er skattepliktig i Norge, kan i sin helhet skattlegges i Sverige.
 6. Ved beregning av den inntekt som i beskatningshenseende skal fordeles i henhold til artikkel 1 punktene 1-3 i avtalen, skal det ikke tas hensyn til inntekt oppebåret av A/S Bukserbåter og heller ikke til inntekt oppebåret gjennom bukserbåtvirksomhet eller meglervirksomhet som er drevet i Narvik av LKAB. Slik inntekt skal bare kunne skattlegges i Norge.

Oslo den 15. desember 1978

For Finans- og tolldepartementet

Per Kleppe

Stockholm den 28. desember 1978

For budgetdepartementet

Ingemar Mundebo

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1979:26) om avtal mellan Sverige och Norge angående grunderna för fördelningen av beskattningen av Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags inkomster

Förarbeten
Prop. 1977/78:84

Lag (2006:290) om upphävande av förordningen (1979:26) om avtal mellan Sverige och Norge angående grunderna för fördelningen av beskattningen av Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags inkomster

Övergångsbestämmelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att förordningen (1979:26) om avtal mellan Sverige och Norge angående grunderna för fördelningen av beskattningen av Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags inkomster skall upphöra att gälla vid utgången av år 2006. Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas på skatter som belöper på inkomster som uppbärs före den 1 januari 2007.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:204, Prop. 2005/06:94, Bet. 2005/06:SkU24
Omfattning
upph.