Upphävd författning

Riksarkivets och krigsarkivets cirkulär (1979:277) angående plan till förteckning över centrala ämbetsverks m.fl. arkiv

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1979-02-07
Ändring införd
SFS 1979:277
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Med stöd av 23 § tredje stycket allmänna arkivstadgan (1961:590) fastställer riksarkivet och krigsarkivet följande förteckningsplan att gälla för arkiven hos centrala ämbetsverk. Förteckningsplanen skall även gälla för arkiven hos de övriga myndigheter, för vilka riksarkivet är arkivmyndighet.

Förteckningsplan

A PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR
Till denna huvudavdelning förs serier av myndighetens överläggnings- och beslutsprotokoll (med bilagor), andra protokoll över sammanträden hos myndigheten (t.ex. förhandlingsprotokoll) och föredragningslistor med påtecknade beslut.
Hit kan också föras konferensprotokoll och förrättningsprotokoll (protokoll över av myndigheten utförda inspektioner, inventeringar, syner m.m.), såvida de arkivlagts för sig och bildar särskilda serier. Sådana protokoll kan även arkivläggas som inkomna handlingar (huvudavdelning E) eller i dossi eer (huvudavdelning F).
Till huvudavdelning A förs också koncept- och memorialprotokoll, där sådana bevarats. Om ljudupptagningar gjorts vid sammanträden eller konferenser, förs de likaledes hit. Även arkivexemplar av tryckta protokoll redovisas här./n1/
//1 Protokollet finns inte med här.//

Ändringar

Riksarkivets och krigsarkivets Cirkulär (1979:277) angående plan till förteckning över centrala ämbetsverks m.fl. arkiv (upphävd genom riksarkivets författningssamling 1991:1)