Upphävd författning

Förordning (1979:593) med instruktion för sjöfartsregistret

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
SFS 1979:593 i lydelse enligt SFS 1998:66
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller, utöver förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion, för verksamheten vid sjöfartsregistret vid Stockholms tingsrätt. Förordning (1996:384).

2 §  Tingsrätten får förordna tingsnotarier och andra anställda, som har tillräcklig erfarenhet, att på eget ansvar

 1. lämna upplysningar om innehållet i skepps-, skeppsbyggnads- eller båtregistret och utfärda utdrag ur registren,
 2. göra förberedande införingar i skepps-, skeppsbyggnads- eller båtregistret samt verkställa beslut, som innebär slutliga införingar i registren.

3 §  Tingsrätten får förordna tingsnotarier som har tjänstgjort minst sex månader att på eget ansvar handlägga ärenden som ankommer på sjöfartsregistret. En tingsnotarie får dock inte hålla sammanträden enligt 2 kap. 21 § sjölagen (1994:1009) eller handlägga ärenden om rättelser enligt 2 kap. 21 § samma lag eller om utdömande av viten.

[S2]Förordnanden enligt första stycket får inte avse ärenden som är vidlyftiga eller svåra eller som av något annat skäl kräver särskild erfarenhet. Förordning (1995:166).

4 §  Tingsrätten får förordna anställda som har tillräcklig kunskap och erfarenhet att på eget ansvar handlägga båtregisterärenden och partrederiärenden samt skepps- och skeppsbyggnadsregisterärenden.

[S2]Ett förordnande enligt första stycket får inte avse sammanträden enligt 2 kap. 21 § sjölagen (1994:1009), handläggning av ärenden om rättelser enligt 2 kap. 29 § samma lag eller utdömande av vite. Ett förordnande enligt första stycket får inte heller avse ärenden som är vidlyftiga eller svåra eller som av något annat skäl bör handläggas av någon som är lagfaren. Förordning (1998:66).

Ändringar

Förordning (1979:593) med instruktion för sjöfartsregistret

Förordning (1995:166) om ändring i förordningen (1979:593) med instruktion för sjöfartsregistret

  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1995-03-01

Förordning (1996:384) om ändring i förordningen (1979:593) med instruktion för sjöfartsregistret

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:66) om ändring i förordningen (1979:593) med instruktion för sjöfartsregistret

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1998-04-01

Förordning (2001:810) om upphävande av förordningen (1979:593) med instruktion för sjöfartsregistret

Omfattning
upph.