Upphävd författning

Lag (1979:595) om tillfällig skogsavgift

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1979-06-14
Ändring införd
SFS 1979:595
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Fysisk person, dödsbo eller familjestiftelse, som vid 1981 års taxering skall ta upp garantibelopp för jordbruksfastighet som inkomst, skall, om fastigheten åsatts delvärdet skogsbruksvärde, i samband med nämnda taxering påföras tillfällig skogsavgift. Avgiften, som erläggs till staten, utgör sju promille av det skogsbruksvärde som legat till grund för beräkning av garantibeloppet.

2 §  Skall den skattskyldige på grund av förlängning av räkenskapsåret inte ta upp garantibelopp för jordbruksfastighet som inkomst vid 1981 års taxering, påförs tillfällig skogsavgift i samband med 1982 års taxering. I detta fall utgår avgiften med sju promille av det skogsbruksvärde som vid 1982 års taxering legat till grund för beräkning av garantibeloppet.

3 §  Har, på grund av att fastigheten har förvärvats eller avyttrats under beskattningsåret, garantibelopp jämkats enligt bestämmelserna i 47 § sjätte stycket kommunalskattelagen (1928:370), skall också underlaget för beräkning av tillfällig skogsavgift jämkas.

4 §  Tillfällig skogsavgift utgår i helt antal kronor. Avgiftsbeloppet avrundas vid öretal över femtio uppåt och vid annat öretal nedåt till närmaste hela krontal.

5 §  I fråga om debitering och uppbörd av tillfällig skogsavgift gäller bestämmelserna i uppbördslagen (1953:272).

Ändringar

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.