Upphävd författning

Fiskeristyrelsens fiskeloggbokskungörelse (1979:623)

Departement
Fiskeristyrelsen
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
SFS 1979:623
Ikraft
1979-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Upphävd genom fiskeristyrelsens författningssamling (1984:11).
Med stöd av kungörelsen (1965:500) om bestämmelser angående storleken av nätmaskor i fiskeredskap och minimimått på fisk m.m. samt förordningen (1977:1138) om utlännings fiskerätt, föreskriver fiskeristyrelsen följande.

1 §  Med fiskefartyg avses fartyg som fiskar i förvärvssyfte eller bistår fiskeflottan såsom moder-, sök-, förråds-, kyl-, stöd- eller transportfartyg.

2 §  Fiskeloggbok skall föras ombord på utländskt fiskefartyg, oavsett fartygets längd, vid fiske i den svenska fiskezonen och, i förekommande fall, inom svenskt sjöterritorium.

3 §  Fiskeloggbok skall föras ombord på svenskt fiskefartyg, som är 12 meter eller längre.

[S2]Fiskeloggbok skall även föras ombord på svenskt fiskefartyg som är längre än 6 meter men kortare än 12 meter vid fiske

  1. på internationellt vatten,
  2. inom annan stats sjöterritorium, fiskezon eller ekonomiska zon,
  3. inom svensk fiskezon och på svenskt sjöterritorium utanför fyra nautiska mil från baslinjerna, samt
  4. med trål- eller vadredskap enligt punkt 3. samt på svenskt sjöterritorium i övrigt.

4 §  Fiskeloggbok föres av fartygets befälhavare eller under dennes tillsyn.

5 §  Fiskeloggbok skall innehålla de uppgifter fiskeristyrelsen bestämmer efter samråd med berörda utländska myndigheter. Den skall förvaras ombord och kunna uppvisas, ifylld till och med senaste fiskeansträngning, vid inspektion.

6 §  Svenska och utländska fiskare skall lämna fiskeristyrelsen de särskilda fångstuppgifter som erfordras för att förhindra att meddelade fångstkvoter överskrides samt iakttaga de ytterligare föreskrifter och anvisningar som styrelsen kan komma att meddela särskilt.

7 §  Vid inpassering till den svenska fiskezonen från internationellt vatten, annan stats fiskezon, ekonomiska zon eller sjöterritorium skall av den ombord förda fiskeloggboken framgå vilka fångster som tagits utanför den svenska zonen.

8 §  Föreskrifterna om ansvar i 35 a § lagen (1950:596) om rätt till fiske gäller i fråga om den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelse i denna kungörelse.

9 §  Avskrift av dom eller strafföreläggande angående brott mot denna kungörelse skall av domstolen respektive åklagaren insändas till fiskeristyrelsen, Box 2565, 40317 Göteborg. Har talan fullföljts mot domen eller strafföreläggandet skall, sedan fullföljdstiden utgått, meddelande härom lämnas till styrelsen.

Ändringar

Fiskeristyrelsens fiskeloggbokskungörelse (1979:623)

Ikraftträder
1979-07-01