Förordning (1979:802) om dagbok och akter i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1979-09-13
Ändring införd
SFS 1979:802 i lydelse enligt SFS 1996:782
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Över ärenden enligt konkurslagen (1987:672) och lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion skall tingsrätten föra en förteckning enligt formulär som fastställs av Domstolsverket. Förteckningen skall föras särskilt för ärenden enligt konkurslagen och för ärenden enligt lagen om företagsrekonstruktion.

[S2]Ärendena skall tas upp i förteckningen efter hand som de kommer in. De skall numreras i löpande följd för kalenderår. Förteckningsbladen skall förvaras i en samlingspärm och ordnas i följd efter ärendenummer. Förordning (1996:782).

2 §  När ett beslut har meddelats om konkurs eller om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion skall ett dagboksblad och ett referensblad läggas upp. Förordning (1996:782).

3 §  I varje ärende skall handlingarna föras samman i en akt.

4 §  På dagboksbladet skall föras uppgifter i de avseenden som anges i formulär som fastställs av domstolsverket. Dagboken skall visa samtliga åtgärder som har vidtagits i ärendet.

[S2]Dagboksbladet skall förvaras i akten till dess ärendet har avgjorts och därefter i en samlingspärm.

5 §  På referensbladet skall föras uppgifter i de avseenden som anges i formulär som fastställs av domstolsverket.

[S2]Referensbladen skall förvaras i en samlingspärm och ordnas i nummerföljd eller annan lämplig ordning. Sedan ärendet har avgjorts, skall referensbladet tas ut ur pärmen.

[S3]6 § har upphört att gälla genom förordning (1979:861).

Ändringar

Förordning (1979:802) om dagbok och akter i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion

Förordning (1979:861) om ändring i förordningen (1979:802) om dagbok och akter i konkurs- och ackordsärenden

  Omfattning
  upph. 6 §

Förordning (1987:929) om ändring i förordningen (1979:802) om dagbok och akter i konkurs- och ackordsärenden

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1996:782) om ändring i förordningen (1979:802) om dagbok och akter i konkurs- och ackordsärenden

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1996-09-01