Upphävd författning

Förordning (1979:819) om statlig pensionsrätt på grund av anställning hos privat tvätteri som tidigare varit statligt

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1979-07-19
Ändring införd
SFS 1979:819
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller de arbetstagare hos statliga tvätterier som på grund av ändrat huvudmannaskap den 1 april 1979 har gått över till anställning inom motsvarande verksamhet hos Östergötlands Tvätteriindustri Aktiebolag eller Värmlands Tvätteri Industri Aktiebolag.

2 §  De arbetstagare, för vilka statligt pensionsavtal gällde vid övergången, skall ha personlig pensionsrätt enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) - SPR - under den tid som de oavbrutet fortsätter sin anställning hos bolaget inom den övertagna verksamheten. Regeringen kan efter framställning föreskriva annat.

[S2]Sådana arbetstagare skall anses vara upptagna i bilagan till SPR. De särskilda bestämmelserna i 3 b och 3 d 17 § SPR skall härvid tillämpas. Dock tillämpas ej bestämmelsen i 3 b om att heltidstjänstgöring är en förutsättning för att en arbetstagare skall vara underkastad reglementet.

3 §  Statens arbetsgivarverks anvisningar om placering av tjänst som avses i AST-R i lönetariffklass eller löneklass för beräkning av pensionslön skall tillämpas på de arbetstagare som vid övergången innehade tjänst som avses i Avlöningsavtal för statliga tjänstemän med R-tjänster (AST-R). Anvisningarna skall tillämpas på arbetstagarna på samma sätt som om de fortfarande innehade tjänsten med oförändrad placering i lönegrupp. Regeringen kan efter framställning föreskriva annat.

4 §  Statens personalpensionsverk beräknar och betalar ut pensionen eller livräntan.

5 §  Kungörelsen (1959:289) om avgifter m.m. beträffande vissa i statens allmänna tjänstepensionsreglemente avsedda anställningar skall tillämpas på anställningar som avses i 2 § under tid då innehavaren har pesonlig pensionsrätt enligt SPR.

[S2]Vid beräkning av avgift tillämpas det procenttal som vid beräkningstillfället gäller för reducerat lönekostnadspålägg enligt kungörelsen (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg, om inte regeringen föreskriver annat.

Ändringar

Förordning (1979:819) om statlig pensionsrätt på grund av anställning hos privat tvätteri som tidigare varit statligt

Ändring, SFS 1988:1159

    Omfattning
    upph.