Upphävd författning

Förordning (1979:872) om transportförmedling

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1979-10-25
Ändring införd
SFS 1979:872
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Inledande bestämmelse

[K1]1 §  Denna förordning gäller i anslutning till lagen (1979:560) om transportförmedling.

[S2]2 kap. Tillståndsgivningen

Allmänna bestämmelser

1 §  Tillstånd till transportförmedling meddelas av länsstyrelsen i det län där sökanden är kyrkobokförd eller, om sökanden är en juridisk person, där företagets ledning finns.

[K1]2 §  Ansökan om tillstånd till transportförmedling skall göras skriftligen hos länsstyrelsen.

Uppgifter som skall finnas i en ansökan om tillstånd

[K1]3 §  Ansökan om tillstånd till transportförmedling skall innehålla uppgifter om

 1. sökandens namn,
 2. sökandens personnummer eller organisationsnummer, och
 3. sökandens kyrkobokföringsort eller, om sökanden är en juridisk person, den ort där företagets ledning finns.

[S2]Dessutom bör sökanden ge in sådana handlingar som kan visa att han är lämplig att driva verksamheten. Förordning (1987:45).

Tillståndsmyndighetens behandling av en ansökan om tillstånd

[K1]4 §  Innan ett tillstånd till transportförmedling ges, skall länsstyrelsen begära yttrande från polismyndigheten på sökandens kyrkobokföringsort eller, om det gäller en juridisk person, på den ort där företagets ledning finns. Yttrande behöver inte begäras om länsstyrelsen på grund av särskilda skäl anser att det inte behövs. Förordning (1987:45).

[K1]5 §  Utöver vad som har angivits tidigare får länsstyrelsen begära de ytterligare uppgifter som behövs för att pröva en ansökan om transportförmedling.

[K1]6 §  Länsstyrelsen får avslå en ansökan utan att ha begärt sådana yttranden som har angivits tidigare, om det är uppenbart att ett tillstånd inte bör ges.

Tillståndsmyndighetens närmare prövning av en ansökan om tillstånd

[K1]7 §  När en sökandes lämplighet att driva transportförmedling prövas, skall särskild vikt läggas vid om han tidigare har gjort sig skyldig till upprepade eller allvarligare överträdelser av bestämmelserna i lagen (1979:560) om transportförmedling eller i denna förordning eller av någon föreskrift som har utfärdats med stöd av lagen eller förordningen. Detsamma gäller i fråga om de bestämmelser som avser förarnas arbetstid och vilotid, fordonens eller vägarnas belastning, fordonens hastighet eller andra bestämmelser som är väsentliga för säkerheten.

[S2]Innehållet i tillståndet

8 § har upphävts genom förordning (1987:45).

[K1]9 §  Om förhållandena kräver det, får länsstyrelsen meddela de ytterligare föreskrifter som behövs.

[K1]10 §  I tillståndshandlingen skall länsstyrelsen ta in en erinran om att tillståndet kan återkallas, om en meddelad föreskrift har överträtts.

3 kap. har upphävts genom förordning (1987:45).

4 kap. Åtgärder när en tillståndshavare har dött eller försatts i konkurs

[K4]1 §  Har en tillståndshavare dött eller försatts i konkurs och vill dödsboet eller konkursboet använda tillståndet, skall en skriftlig anmälan om en föreståndare göras till den länsstyrelse som har givit tillståndet. Anmälan skall göras inom två månader från dödsfallet eller konkursbeslutet.

[S2]Frågan om godkännande av föreståndare prövas av länsstyrelsen.

[K4]2 §  Om föreståndaren inte godkänns, skall länsstyrelsen ge dödsboet eller konkursboet tillfälle att inom en viss tid anmäla en annan föreståndare. Om inte heller den föreståndaren godkänns, upphör tillståndet att gälla tre veckor efter det att beslutet i ärendet har vunnit laga kraft.

[K4]3 §  Om anmälan av en föreståndare inte har gjorts inom den tid som har angivits i 1 § eller som länsstyrelsen har föreskrivit enligt 2 §, upphör tillståndet att gälla den dag då tiden för anmälan gick ut.

5 kap. Återkallelse av ett tillstånd

[K5]1 §  Ett tillstånd skall återkallas enligt 3 kap. 1 § lagen (1979:560) om transportförmedling om det i verksamheten har förekommit upprepade eller allvarligare överträdelser av bestämmelserna i lagen om transportförmedling eller i denna förordning eller av någon föreskrift som har utfärdats med stöd av lagen eller förordningen. Detsamma gäller i fråga om de bestämmelser som avser förarnas arbetstid och vilotid, fordonens eller vägarnas belastning eller fordonens hastighet eller andra bestämmelser som är väsentliga för säkerheten.

[S2]Ett tillstånd skall också återkallas om tillståndshavaren på något annat sätt i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter i fråga om verksamheten.

[S3]Att en varning kan meddelas i vissa fall framgår av lagen om transportförmedling.

[K5]2 §  Frågan om återkallelse eller varning prövas av den länsstyrelse som har givit tillståndet. Ett beslut om återkallelse eller varning skall delges den som beslutet gäller.

6 kap. Registerföring

[K6]1 §  Om registrering av tillståndsinnehav enlig lagen (1979:560) om transportförmedling finns det bestämmelser i förordningen (1979:785) om yrkestrafikregister.

7 kap. Uppgiftsskyldighet

[K7]1 §  Har länsstyrelsen givit tillstånd till transportförmedling, skall en avskrift av beslutet sändas till polismyndigheten på den ort där sökanden är kyrkobokförd eller, om sökanden är en juridisk person, den ort där företagets ledning finns.

[S2]Uppgiftsskyldigheten gäller också om beslutet avser en ändring av ett tidigare meddelat tillstånd eller en återkallelse av ett tillstånd till transportförmedling. Förordning (1987:45).

[K7]2 §  Anser en länsstyrelse eller någon annan myndighet att det finns anledning att tilldela en tillståndshavare en varning eller återkalla tillståndet, skall detta anmälas till den länsstyrelse som har givit tillståndet.

[S2]Länsstyrelse skall vidare anmäla överträdelser som har skett i tillståndshavarens verksamhet till vederbörande polis- eller åklagarmyndighet.

[S3]Anmälan skall innehålla uppgift om tillståndshavarens personnummer eller organisationsnummer. Förordning (1987:45).

[K7]3 §  Har en domstol funnit någon skyldig till brott mot lagen (1979:560) om transportförmedling, denna förordning eller någon föreskrift som har utfärdats med stöd av lagen eller förordningen eller har högre rätt avgjort mål i vilket sådan fråga har prövats, skall avskrift av domen eller beslutet genast sändas till den myndighet som har givit tillståndet. Rör domen eller beslutet någon som inte har tillstånd skall avskriften sändas till länsstyrelsen i det län där vederbörande är kyrkobokförd eller, i fråga om juridisk person, till länsstyrelsen i det län där företagets ledning finns.

[S2]Uppgifter om förhållanden som avses i denna paragraf skall bevaras av myndigheten i två år från den dag, då laga kraft ägande dom eller beslut föreligger.

8 kap. Ansvarsbestämmelse

[K8]1 §  Om straff för tillståndshavare som bryter mot någon särskild föreskrift som har meddelats i tillståndet finns bestämmelser i lagen (1979:560) om transportförmedling. Förordning (1987:45).

9 kap. Övrigt

[K9]1 §  Föreskrifter i de frågor som anges i lagen (1979:560) om transportförmedling och denna förordning beslutas av transportrådet.

[K9]2 §  Transportrådet får föreskriva eller i enskilda fall medgiva att bestämmelserna i lagen (1979:560) om transportförmedling och i denna förordning inte skall tillämpas på sådana godstransporter som utförs endast inom ett visst begränsat område eller på en viss vägsträcka.

[K9]3 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos transportrådet. Beslut om varning får inte överklagas.

[S2]Transportrådets beslut får överklagas hos regeringen. Förordning (1987:45).

[K9]4 §  Ett beslut av länsstyrelse eller transportrådet enligt denna förordning gäller omedelbart. Ett beslut om återkallelse av ett tillstånd till transportförmedling gäller dock inte förrän beslutet har vunnit laga kraft. Förordning (1987:45).

5 § har upphävts genom förordning (1987:45).
6 § har upphävts genom förordning (1987:45).

Ändringar

Förordning (1979:872) om transportförmedling

Förordning (1980:645) om ändring i förordningen (1979:872) om transportförmedling

  Omfattning
  ändr. övergångsbest.

Förordning (1987:45) om ändring i förordningen (1979:872) om transportförmedling

  Omfattning
  upph. 2 kap 8 §, 3 kap, 9 kap 5, 6 §§; ändr. 2 kap 3, 4 §§, 7 kap 1, 2 §§, 8 kap 1 §, 9 kap 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1987-04-01

Ändring, SFS 1988:1504

  Omfattning
  upph.