Upphävd författning

Förordning (1979:882) om frisläpp av investeringsfonder

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1979-11-01
Ändring införd
SFS 1979:882
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Arbetsmarknadsstyrelsen får efter ansökan medge att ett företag tar i anspråk belopp, som i bokslut till ledning för 1980 och tidigare års taxeringar har avsatts till investeringsfond enligt lagen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning eller till liknande äldre fond, för

  1. byggnadsarbeten, arbeten på markanläggningar samt arbeten i skogsbruket som utförs under tiden t.o.m. den 31 mars 1981,
  2. avskrivning av inventarier som beställs under perioden den 1 november 1979-den 31 december 1980 och som levereras till företaget under år 1980.

[S2]Arbetsmarknadsstyrelsens beslut skall meddelas enligt bestämmelserna i 4 och 5 §§ lagen (1979:609) om allmän investeringsfond. I beslutet skall anges att företaget har rätt till investeringsavdrag enligt 7 § nämnda lag.

[S3]Arbetsmarknadsstyrelsen får vidare efter ansökan medge att fondavsättningar som avses i första stycket tas i anspråk för avskrivning av inventarier som har beställts före den 1 november 1979 och som levereras till företaget under år 1980. Ett sådant beslut skall meddelas med stöd av 9 § 1 mom. lagen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning.

[S4]I fråga om byggnadsarbeten som utförs före den 1 april 1980 skall i arbetsmarknadsstyrelsens beslut anges att investeringsfondsmedlen inte får tas i anspråk för sådan del av arbetet för vilket företaget tillgodoför sig avdrag enligt lagen (1978:950) om särskilt investeringsavdrag för vissa byggnadsarbeten eller kommer i åtnjutande av bidrag enligt lagen (1978:951) om statligt investeringsbidrag för vissa byggnadsarbeten. Förordning (1979:882).

2 §  Arbetsmarknadsstyrelsen får inte pröva en ansökan som avser en investering för vilken företaget har beviljats eller ansökt om statligt regionalpolitiskt stöd. Avser ansökningen en sådan investering eller föreligger beträffande viss ansökan någon annan särskild omständighet, skall arbetsmarknadsstyrelsen med eget yttrande överlämna ansökningen till regeringen. Förordning (1979:882).

3 §  Arbetsmarknadsstyrelsen får medge att en investeringsfond helt eller delvis i beskattningsavseende överförs från ett aktiebolag till ett annat aktiebolag för att av sistnämnda bolag tas i anspråk i samband med medgivande enligt 1 §. Förordning (1979:882).

4 §  Som villkor för medgivande enligt 1 § får arbetsmarknadsstyrelsen föreskriva att byggnads- eller anläggningsarbete bedrivs på det sätt som styrelsen anvisar. Förordning (1979:882).

5 §  Utan särskild ansökan förlängs investeringsperioden för de företag som har fått medgivande att ta investeringsfondsmedel i anspråk enligt 9 § 1 mom. lagen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning för byggnads- eller anläggningsarbeten som utförs t.o.m. den 31 mars 1980 eller för inventarier som levereras till företaget t.o.m. den 31 december 1979. Investeringsperioden förlängs t.o.m. den 31 mars 1981 i fråga om byggnads- eller anläggningsarbeten och t.o.m. den 31 december 1980 i fråga om inventarier. Under förlängningsperioden gäller de förutsättningar och villkor som har angetts i det tidigare lämnade medgivandet. Förordning (1979:882).

Ändringar

Förordning (1979:882) om frisläpp av investeringsfonder

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.