Upphävd författning

Förordning (1980:1070) om godkännande av enskilda tandtekniska laboratorier

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1980-12-11
Ändring införd
SFS 1980:1070 i lydelse enligt SFS 1995:276
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enskilda tandtekniska laboratorier godkänns enligt denna förordning.

[S2]Med enskilt tandtekniskt laboratorium avses i denna förordning ett tandtekniskt laboratorium, som innehas av någon annan än staten, en kommun eller en landstingskommun.

2 §  Frågor om godkännande prövas av socialstyrelsen.

3 §  Ett enskilt tandtekniskt laboratorium skall godkännas om det uppfyller följande villkor.

[S2]Den som förestår laboratoriet skall vara heltidsarbetande och ha genomgått för tandtekniker föreskriven utbildning eller annars godkänts av socialstyrelsen. Han skall ha arbetat inom yrket i minst fyra år. Den yrkesverksamma tiden skall ha fullgjorts efter genomgången utbildning till tandtekniker eller efter motsvarande godkännande av socialstyrelsen. Förordning (1986:360).

4 §  Om särskilda skäl föreligger i ett visst fall får socialstyrelsen medge undantag från kraven i 3 §. Förordning (1986:360).

5 §  Godkännandet utfärdas för den som innehar laboratoriet och meddelas för viss tid eller tills vidare. Godkännandet upphör att gälla om laboratoriet överlåts.

6 §  Om kraven i 3 § inte längre uppfylls eller om de förhållanden förändras som har lagts till grund för godkännande av laboratoriet enligt 4 §, skall den som driver laboratoriet anmäla detta till socialstyrelsen. Förordning (1986:360).

7 §  Den som innehar laboratoriet skall på socialstyrelsens begäran lämna styrelsen de handlingar och upplysningar om verksamheten som styrelsen behöver för att tillse att kraven på godkännande är uppfyllda.

8 §  Godkännandet skall återkallas om förutsättningarna för godkännandet inte längre föreligger eller en begäran om handlingar eller upplysningar enligt 7 § inte efterkoms.

[S2]Beslut om återkallelse meddelas av socialstyrelsen.

9 §  För att täcka kostnaderna för socialstyrelsens handläggning av ansökningar enligt denna förordning skall den som söker godkännande för ett laboratorium erlägga särskild avgift som bestäms av socialstyrelsen.

10 §  Socialstyrelsen skall föra förteckning över godkända laboratorier.

11 §  Socialstyrelsens beslut i fråga om godkännande av ett laboratorium eller återkallelse av ett godkännande får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Socialstyrelsens beslut om avgifter överklagas hos regeringen.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Förordning (1995:276).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1980:1070) om godkännande av enskilda tandtekniska laboratorier

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1981.
  Enskilda tandtekniska laboratorier som inte uppfyller kraven i 3 § får utan hinder härav övergångsvis ges ett tidsbegränsat godkännande. Ett sådant godkännande meddelas för högst ett år i sänder och får ej avse tid efter utgången av juni 1986. Förordning (1984:285).

Förordning (1984:285) om ändring i förordningen (1980:1070) om godkännande av enskilda tandtekniska laboratorier

  Omfattning
  ändr. 3 §, övergångsbest.
  Ikraftträder
  1984-06-12

Förordning (1986:360) om ändring i förordningen (1980:1070) om godkännande av enskilda tandtekniska laboratorier

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.
  2. För laboratorium som har godkänts före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter om föreståndares yrkesverksamma tid till dess ny föreståndare tillsätts.
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 6 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1995:276) om ändring i förordningen (1980:1070) om godkännande av enskilda tandtekniska laboratorier

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1995-04-01

Förordning (1998:561) om upphävande av förordningen (1980:1070) om godkännande av enskilda tandtekniska laboratorier

Omfattning
upph.