Upphävd författning

Förordning (1980:1128) om slakt av husdjur

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1980-12-18
Ändring införd
SFS 1980:1128
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Lantbruksstyrelsen får efter samråd med statens livsmedelsverk meddela närmare föreskrifter om vård och behandling av husdjur i samband med slakt och om bedövning av sådana djur vid slakt.

2 §  Vid slakt av renar skall djuren bedövas med slaktpistol eller annan liknande slaktapparat. Vid slakt av renar som en renägare utför eller låter utföra för det egna hushållets behov och som inte sker i samband med kontrollslakt får bedövningen dock ske genom nackstick med kniv.

[S2]Redskap och vapen som avses i första stycket skall vara av den typ som lantbruksstyrelsen har godkänt.

[S3]Förvildade renar och strövrenar får nedläggas med skott från kulvapen.

Ändringar

Ändring, SFS 1988:539

    Omfattning
    upph.