Upphävd författning

Förordning (1980:116) om tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) på den som den 1 juli 1980 övergår från sysselsättning i statligt arkivarbete eller musikerhjälp till anställning med pensionsrätt enligt reglementet

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1980-04-10
Ändring införd
SFS 1980:116
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller för den som den 1 juli 1980 övergår från sysselsättning i statligt arkivarbete eller musikerhjälp, som har anordnats enligt arbetsmarknadskungörelsen (1966:368), till anställning med pensionsrätt enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) - SPR.

2 §  Bestämmelserna i 3 § 1 mom. SPR om högsta levnadsålder skall inte gälla den som vid övergången blir innehavare av anställning hänförd till pensioneringsperiod I eller II och som därvid inte fyllt 65 år.

3 §  För den som vid övergången blir innehavare av anställning hänförd till pensioneringsperiod I och som därvid fyllt 55 år skall pensioneringsperiodens övre gräns i sådan anställning infalla vid utgången av den månad varunder han fyller 65 år.

4 §  För den som vid övergången fullgjort pensionsbevarande anställningstid och intjänat minst tre STP-år enligt avtalet om särskild tilläggspension (STP) skall, om han är född under perioden 1915-1922, egenpension bestämmas enligt följande särskilda grunder om pensionens bruttobelopp härigenom blir större.

  1. Vid beräkning av tjänstår skall endast tid efter den 31 december 1964 beaktas.
  2. Det antal tjänstår som erfordras för hel pension skall utgöra det antal arbetstagaren äger tillgodoräkna, dock minst det antal som anges i följande tabell/n1/.

[S2]//n1// Tabellen är ej med här.//

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1980:116) om tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) på den som den 1 juli 1980 övergår från sysselsättning i statligt arkivarbete eller musikerhjälp till anställning med pensionsrätt enligt reglementet

Ändring, SFS 1991:1435

    Övergångsbestämmelse

    Den upphävda författningen gäller fortfarande i fråga om rätt till pensionsförmån som uppkommit före utgången av år 1991. Detsamma gäller i fråga om rätt till familjepensionsförmån efter den som har en sådan rätt.
    Omfattning
    upph.