Upphävd författning

Förordning (1980:140) om användning av radiosändare under krig m.m.;

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1980-04-17
Ändring införd
SFS 1980:140
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning börjar tillämpas, när riket kommer i krig.

[S2]Om regeringen föreskriver det, skall förordningen börja tillämpas också om riket är i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i.

2 §  I och med att denna förordning börjar tillämpas upphör de tillstånd som har meddelats enligt 1 § kungörelsen (1967:446) om radiosändare att gälla i fråga om användningen av radiosändare.

3 §  Föreskriften i 2 § gäller inte i fråga om tillstånd som har meddelats

 1. kommunerna,
 2. företag som överstyrelsen för ekonomiskt försvar har upptagit i en särskild förteckning över krigsviktiga företag,
 3. företag som under krig och beredskapstillstånd enligt beslut av civilförsvarsstyrelsen skall fullgöra särskilda uppgifter inom civilförsvaret.

[S2]Föreskriften i 2 § utgör inte något hinder mot att meddela tillstånd enligt 1 § kungörelsen (1967:446) om radiosändare även efter det att denna förordning har börjat tillämpas.

4 §  Att den som använder en radiosändare utan föreskrivet tillstånd kan dömas till straff samt att en radiosändare kan förklaras förverkad framgår av radiolagen (1966:755).

5 §  Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av Telestyrelsen efter hörande av Överbefälhavaren och Överstyrelsen för civil beredskap. Förordning (1992:906).

Ändringar

Förordning (1980:140) om användning av radiosändare under krig m.m.

Förordning (1992:906) om ändring i förordningen (1980:140) om användning av radiosändare under krig m.m.

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:627) om upphävande av förordningen (1980:140) om användning av radiosändare under krig m.m.

  Omfattning
  upph.