Förordning (1980:32) om tillämpning av en konvention den 20 oktober 1978 mellan Sverige och Schweiz rörande social trygghet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1980-02-24
Ändring införd
SFS 1980:32 i lydelse enligt SFS 1986:246
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Den konvention mellan Sverige och Schweiz rörande social trygghet som har undertecknats den 20 oktober 1978 jämte slutprotokoll till konventionen och en samma dag undertecknad överenskommelse om tillämpning av konventionen skall lända till efterrättelse här i riket från och med den 1 mars 1980.
Konventionen, slutprotokollet och tillämpningsöverenskommelsen bifogas denna förordning i svensk och tysk text som bilagor 1-3/n1/.
//n1// Endast bilaga 3 med här.//
Riksförsäkringsverket skall för svensk del fullgöra de uppgifter som anges i artiklarna 8, 22 och 25 b i konventionen.

Bilaga 3

Administrativ överenskommelse angående tillämpning av konventionen den 20 oktober 1978 mellan konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet om social trygghet
Med stöd av artikel 25 a i den mellan Konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet den 20 oktober 1978 ingångna konventionen om social trygghet, nedan betecknad "konventionen", har de behöriga myndigheterna överenskommit om följande bestämmelser:

AVDELNING III

Särskilda bestämmelser

Kapitel 1. Sjukdom

Artikel 4
 1. Den som vill komma i åtnjutande av i konventionens artikel 9 föreskrivna lättnader skall hos en medverkande schweizisk sjukkassa förete ett intyg om tidpunkten för utträdet ur den svenska sjukförsäkringen samt om försäkringstillhörigheten under de sista sex månaderna.
 2. Intyg utfärdas på begäran av sökanden av riksförsäkringsverket. Om sökanden inte innehar något intyg vänder sig den schweiziska sjukkassa, som berörs av inträdesansökan, genom förmedling av förbundsverket för socialförsäkring till det svenska förbindelseorganet för införskaffande av sådant intyg.
 3. Den behöriga schweiziska myndigheten underrättar det svenska förbindelseorganet om vilka sjukkassor som medverkar vid tillämpning av artikel 9 i konventionen.
Artikel 5
För tillämpning av konventionens artikel 10 skall sökanden förete ett intyg om fullgjorda försäkringsperioder i den schweiziska sjukförsäkringen under de sista sex månaderna. Intyg utfärdas på begäran av sökanden av den schweiziska sjukkassa, som han senast tillhört. Om sökanden inte innehar något intyg vänder sig den svenska allmänna försäkringskassa, som sökanden tillhör, direkt eller genom förmedling av riksförsäkringsverket till förbundsverket för socialförsäkring för att införskaffa sådant intyg.

Kapitel 2. Invaliditet, ålderdom och dödsfall

Artikel 6
 1. I Sverige bosatta personer, som gör anspråk på förmåner från den schweiziska pensionsförsäkringen, kan inlämna sin ansökan hos riksförsäkringsverket. Detta vidarebefordrar ansökan till den schweiziska utjämningskassan i Genéve.
 2. I Schweiz bosatta personer, som gör anspråk på förmåner från den svenska pensionsförsäkringen, kan inlämna sin ansökan hos den schweiziska utjämningskassan. Denna vidarebefordrar ansökan till Stockholms läns allmänna försäkringskassa.
 3. Personer som är bosatta i en tredje stat och gör anspråk på förmåner från den schweiziska eller den svenska pensionsförsäkringen, vänder sig direkt eller via ett av förbindelseorganen till behörigt försäkringsorgan.
 4. Om ansökan inlämnas hos ett annat organ än som avses i första-- tredje styckena, antecknar detta organ ankomstdatum på ansökningen och överlämnar denna omgående, direkt eller via ett förbindelseorgan till behörigt försäkringsorgan.
Artikel 7
De läkarutlåtanden och undersökningsresultat som för fastställande av invaliditet inhämtats enligt den för ett försäkringsorgan gällande lagstiftningen överlämnas i original eller avskrift till försäkringsorganet i den andra fördragsslutande staten för kännedom, om framställning om förmån föreligger även hos detta organ.
Artikel 8
Behörigt försäkringsorgan tillställer sökanden direkt sitt beslut med besvärshänvisning och överlämnar avskrift därav till förbindelseorganet i den andra fördragsslutande staten.

Kapitel 3. Olycksfall i arbete och arbetssjukdomar

Artikel 9
 1. I Sverige bosatta personer, som på grund av olycksfall i arbete eller arbetssjukdom gör anspråk på förmåner enligt den schweiziska lagstiftningen, inlämnar sin ansökan direkt eller genom förmedling av förbindelseorganen hos behörig schweizisk olycksfallsförsäkringsanstalt.
 2. I Schweiz bosatta personer, som på grund av olycksfall i arbete eller arbetssjukdom gör anspråk på förmåner enligt den svenska lagstiftningen, inlämnar sin ansökan direkt eller genom förmedling av den schweiziska olycksfallsförsäkringsanstalten i Luzern (betecknad "SUVA") hos Stockholms läns allmänna försäkringskassa.
 3. Personer, som är bosatta i en tredje stat och på grund av olycksfall i arbete eller arbetssjukdom gör anspråk på förmåner från den schweiziska olycksfallsförsäkringen eller den svenska arbetsskadeförsäkringen, vänder sig direkt till behörigt försäkringsorgan.
Artikel 10
Behörigt försäkringsorgan, som fattat beslut över ansökan om förmån, tillställer sökanden direkt sitt beslut med besvärshänvisning.
Artikel 11
 1. I fall som avses i konventionens artikel 21 första stycket utges sjukvårdsförmåner i Schweiz av SUVA, i Sverige av den allmänna försäkringskassan på vistelseorten, såvida sökanden styrker sin rätt till förmån.
 2. Om arbetsgivaren har en företrädare i den fördragsslutande stat där olycksfallet ägde rum, åligger det denna företrädare, såvida han har möjlighet därtill, att förete intyg om sökandens rätt till förmån.
 3. Kan inte något intyg om rätten till förmån företes, begär försäkringsorganet på den ort där olycksfallet inträffade hos försäkringsorgan, som anges i artikel 9, i den behöriga staten översändande av erforderliga intyg och handlingar.
Artikel 12
För tillämpning av konventionens artikel 21 andra stycket överlämnar det betalningsskyldiga försäkringsorganet ett intyg till den försäkrade om hans rätt till förmån efter det han lämnat vistelseorten. Detta intyg kan även tillställas försäkringsorganet på vistelseorten.
Artikel 13
De belopp som skall ersättas av de fördragsslutande staternas försäkringsorgan enligt konventionens artikel 22 redovisas särskilt för varje enskilt fall.
Artikel 14
Bestämmelserna i detta kapitel gäller även för olycksfall utan samband med arbete, som skall ersättas enligt den schweiziska lagstiftningen.

Kapitel 4. Gemensamma bestämmelser

Artikel 15
Kontantförmåner, till vilka rätt föreligger enligt lagstiftningen i en fördragsslutande stat, utbetalas av det betalningsskyldiga försäkringsorganet direkt till berättigade personer bosatta inom den andra fördragsslutande statens territorium. De behöriga myndigheterna kan överenskomma om ett annat betalningsförfarande.
Artikel 16
Förbindelseorganen tillställer varandra årligen statistiska uppgifter om utbetalningar som företagits i den andra fördragsslutande staten.

AVDELNING IV

Övriga bestämmelser

Artikel 17
De fördragsslutande staternas försäkringsorgan och förbindelseorgan bistår varandra på allmän och särskild begäran med erforderlig hjälp för tillämpning av konventionen och denna överenskommelse.
Artikel 18
 1. Personer, som uppbär förmåner enligt lagstiftningen i en fördragsslutande stat och som är bosatta inom den andra fördragsslutande statens territorium, underrättar antingen direkt eller genom förmedling av förbindelseorgan det betalningsskyldiga försäkringsorganet om alla ändringar beträffande sin personliga situation och familjesituation, sitt hälsotillstånd eller sin arbetsförmåga, som kan påverka deras rättigheter eller skyldigheter enligt den i konventionens artikel 2 angivna lagstiftningen samt på grund av bestämmelserna i konventionen.
 2. Försäkringsorganen underrättar varandra direkt eller genom förmedling av förbindelseorgan om alla uppgifter av ovannämnda slag som de känner till.
Artikel 19
 1. Organ som fått i uppdrag att tillämpa denna överenskommelse svarar för de administrativa kostnader som uppstår vid tillämpningen.
 2. Kostnader för läkarundersökningar, inräknat därmed sammanhängande kostnader för resor, kost och logi eller andra kostnader, förskotteras av det försäkringsorgan som fått i uppdrag att verkställa undersökningen och ersätts av det försäkringsorgan som begärt undersökningen särskilt för varje enskilt fall.
Artikel 20
Denna överenskommelse träder i kraft samtidigt med konventionen och gäller under samma tid. Förordning (1986:246).

Ändringar

Förordning (1980:32) om tillämpning av en konvention den 20 oktober 1978 mellan Sverige och Schweiz rörande social trygghet

Förordning (1986:246) om ändring i förordningen (1980:32) om tillämpning av en konvention den 20 oktober 1978 mellan Sverige och Schweiz rörande social trygghet

  Omfattning
  ändr. bil. 3
  Ikraftträder
  1986-06-01