Upphävd författning

Förordning (1980:402) om stöd till offentliga karantäner för djur

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1980-05-22
Ändring införd
SFS 1980:402 i lydelse enligt SFS 2011:213
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statlig garanti för lån (lånegaranti) lämnas enligt denna förordning för lån till investeringar i sådana anläggningar som behövs vid offentliga karantäner för djur som införs till landet.

[S2]Med offentlig karantän avses sådan karantän som tillhandahålls allmänheten.

2 §  Lånegaranti lämnas endast om det finns ett allmänt behov av karantänen.

3 §  Lånegarantins omfattning bestäms efter utredning av behovet av ekonomiskt stöd och förutsättningarna för verksamheten att bestå på sikt.

4 §  Frågor om lånegarantier prövas av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer. För lånegarantier gäller även vad som föreskrivs om kreditgarantier i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier.

[S2]För lånegarantier gäller även 31 och 32 §§ förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering. Förordning (2011:213).

5 §  Statens rätt i fråga om lånegarantier bevakas av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer. Förordning (1997:1011).

6 § har upphävts genom förordning (1997:1011).

7 §  Ytterligare föreskrifter om verkställighet av denna förordning får meddelas av Statens jordbruksverk. Föreskrifter om lånegarantier får dock meddelas först efter att samråd har skett med Riksgäldskontoret. Förordning (1997:1011).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1980:402) om stöd till offentliga karantäner för djur

Förordning (1988:1001) om ändring i förordningen (1980:402) om stöd till offentliga karantäner för djur

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.
  2. Äldre bestämmelser skall forfarande gälla för stöd som beviljats före ikraftträdandet. Dock skall vad som sägs i 4 § om rätten att efterge statens rätt samt 20 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet gälla även för sådant stöd.
  Omfattning
  ändr. 4, 6 §§
  Ikraftträder
  1988-11-01

Förordning (1990:855) om ändring i förordningen (1980:402) om stöd till offentliga karantäner för djur

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1997:1011) om ändring i förordningen (1980:402) om stöd till offentliga karantäner för djur

Omfattning
upph. 6 §; ändr. 4, 5, 7 §§
Ikraftträder
1998-01-01

Förordning (2011:213) om ändring i förordningen (1980:402) om stöd till offentliga karantäner för djur

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2016:973) om upphävande av förordningen (1980:402) om stöd till offentliga karantäner för djur

Omfattning
upph.