Upphävd författning

Förordning (1980:411) med instruktion för statens planverks tekniska råd

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1980-06-05
Ändring införd
SFS 1980:411
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens planverks tekniska råd har till uppgift att biträda verket i frågor av större vikt i samband med att regler utarbetas för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10). Förordning (1987:292).

2 §  Rådet består av generaldirektören i planverket, som är rådets ordförande, och högst 24 andra ledamöter. Vid förhinder för generaldirektören fungerar som ordförande den som generaldirektören utser bland verkets tjänstemän. Förordning (1982:139).

3 §  I rådet skall ingå en företrädare för bostadsstyrelsen, en för byggnadsstyrelsen, en för statens provningsanstalt och en för statens råd för byggnadsforskning.

[S2]Dessutom skall följande organisationer och företag beredas tillfälle att ha var sin företrädare i rådet, nämligen Byggherreföreningen, Byggstandardiseringen, Föreningen Sveriges byggnadsinspektörer, Föreningen Sveriges stadsarkitekter, Föreningen Sveriges VVS-inspektörer, Hyresgästernas riksförbund, Industrins byggmaterialgrupp, Svenska arkitekters riksförbund, Svenska byggnadsarbetareförbundet, Svenska elverksföreningen, Svenska kommunförbundet, Svenska konsultföreningen, Svenska vägoch vattenbyggares riksförbund, Sveriges fastighetsägareförbund, Sveriges Trähusfabrikers riksförbund, Sveriges villaägareförbund samt VVS- tekniska föreningen. Tillfälle att ha en gemensam företrädare i rådet skall också beredas */kurs/ dels*/slut kurs/ Byggförbundet och Svenska byggnadsentreprenörföreningen, */kurs/ dels*/slut kurs/ de allmännyttiga bostadsföretagen */kurs/ och dels*/slut kurs/ de kooperativa bostadsföretagen. Förordning (1982:139).

4 §  Andra ledamöter i rådet än ordföranden utses av planverket för högst tre år efter samråd med vederbörande myndighet, organisation eller företag.

[S2]Planverket får tillkalla särskilda sakkunniga att tillfälligt ingå som ledamöter i rådet.

Ändringar

Förordning (1980:411) med instruktion för statens planverks tekniska råd

Förordning (1982:139) om ändring i förordningen (1980:411) med instruktion för statens planverks tekniska råd

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§; omtryck

Förordning (1987:292) om ändring i förordningen (1980:411) med instruktion för statens planverks tekniska råd

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:590

  Omfattning
  upph.