Upphävd författning

Förordning (1980:431) om säkerheten på örlogsfartyg

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1980-06-05
Ändring införd
SFS 1980:431
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bestämmelserna i 1 kap. 3 § första stycket, 2 kap. 1 § och 2 §andra stycket, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1 §, 6 kap.1 och 2 §§, 9 kap. 18 § andra stycket och 11 kap. 3 § lagen (1965:719) om säkerheten på fartyg gäller för örlogsfartyg.

2 §  Såvitt avser örlogsfartyg meddelar sjöfartsverket föreskrifter för verkställigheten av bestämmelserna i 1 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1980:431) om säkerheten på örlogsfartyg

Ändring, SFS 1988:595

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988, då förordningen (1980: 431) om säkerheten på örlogsfartyg upphör att gälla.
    En föreskrift som har meddelats med stöd av den gamla förordningen och som gäller vid ikraftträdandet skall fortfarande gälla och vid tillämpning av den nya förordningen anses ha meddelats enligt denna.
    Omfattning
    upph.