Upphävd författning

Förordning (1980:440) om överförande av avlöningsmedel som har innehållits på grund av strejk eller lockout

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1980-05-29
Ändring införd
SFS 1980:440
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller statliga myndigheter under regeringen. Den skall dock inte tillämpas av de affärsdrivande verken och inte heller av myndigheter med uppdragsverksamhet till den del de avlöningar som avses i 2 § skulle ha finansierats genom intäkter.

2 §  Avlöningsmedel, som har innehållits för att arbetstagare någon gång under tiden den 25 april-den 11 maj 1980 har deltagit i strejk eller omfattats av lockout, skall senast den 30 juni 1980 föras över till den i statsbudgeten för budgetåret 1979/80 upptagna inkomsttiteln Övriga diverse inkomster.

3 §  Det belopp som har förts över enligt 1 § skall redovisas i anslagsframställningarna för budgetåret 1981/82.

4 §  De ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning meddelas av riksrevisionsverket.

Ändringar

Förordning (1980:440) om överförande av avlöningsmedel som har innehållits på grund av strejk eller lockout

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.