Upphävd författning

Förordning (1980:535) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1980-05-29
Ändring införd
SFS 1980:535
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter med vissa undantag från reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring (grupplivreglementet). Föreskrifterna gäller för lokalanställda arbetstagare som tjänstgör vid en svensk utlandsmyndighet och som har rätt till ålderspension enligt förordningen (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter. Föreskrifterna gäller dessutom för lokalanställda arbetstagare i Amerikas Förenta Stater, Canada, Colombia, Danmark, Ecuador, Egypten, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Jugoslavien, Mexico, Norge, Peru, Portugal, Singapore, Spanien, Sri Lanka, Tunisien, Turkiet, Förbundsrepubliken Tyskland, Venezuela och Österrike.

[S2]Lokalanställd arbetstagare som är eller har varit svensk medborgare omfattas av grupplivreglementet. */k/ Förordning (1987:5).

2 §  Försäkringsbelopp i form av */k/ helt grundbelopp */-k/ enligt 17 § första stycket grupplivreglementet utgår med det belopp som följer av nedanstående sammanställning.

Om arbetstagaren fylltBelopp, kronor, motsvarande årslönen multiplicerad meddock högst kronor
18 men ej 55 år3,00154 800
55 men ej 56 år2,75141 900
56 men ej 57 år2,50129 000
57 men ej 58 år2,25116 100
58 men ej 59 år2,00103 200
59 men ej 60 år1,7590 300
60 men ej 61 år1,5077 400
61 men ej 62 år1,2564 500
62 men ej 63 år1,0051 600
63 men ej 64 år0,7538 700
64 men ej 67 år0,5025 800

[S2]Helt grundbelopp enligt 17 § andra stycket grupplivreglementet utgår med det belopp som enligt ovanstående sammanställning gäller för arbetstagare som fyllt 18 men ej 55 år. */k/ Förordning (1988:13).

3 §  Försäkringsbelopp i form av */k/ helt tilläggsbelopp */-k/ enligt 18 § grupplivreglementet utgår med det belopp som följer av nedanstående sammanställning.

För varje barn eller syskon som vid arbetstagarens frånfälle fylltBelopp, kronor, motsvarande årslönen multiplicerad meddock högst kronor
högst 16 år 17 men ej 19 år 19 men ej 21 år1,00 0,75 0,5051 600 38 700 25 800

[S2]*/k/ Förordning (1988:13).

4 §  Försäkringsbelopp i form av */k/ halvt grundbelopp */-k/enligt 19 § grupplivreglementet utgår med det belopp som följer av nedanstående sammanställning.

Om arbetstagaren fylltBelopp, kronor, motsvarande årslönen multiplicerad meddock högst kronor
högst 54 år 55 men ej 56 år 56 men ej 57 år 57 men ej 58 år 58 men ej 59 år 59 men ej 60 år 60 men ej 61 år 61 men ej 62 år 62 men ej 63 år 63 men ej 64 år 64 men ej 67 år1,500 1,375 1,250 1,125 1,000 0,875 0,750 0,625 0,500 0,375 0,25077 400 70 950 64 500 58 050 51 600 45 150 38 700 32 250 25 800 19 350 12 900

[S2]*/k/ Förordning (1988:13).

5 §  Försäkringsbelopp i form av */k/ helt grundbelopp, halvt grundbelopp */-k/ eller */k/ helt tilläggsbelopp */-k/ enligt 20 § grupplivreglementet utgår med det belopp som följer av nedanstående sammanställning.

FörsäkringsbeloppBelopp, kronor, motsvarande årslönen multiplicerad meddock högst kronor
Helt grundbelopp3,00154 800
Halvt grundbelopp1,5077 400
Helt tilläggsbelopp1,0051 600

[S2]*/k/ Förordning (1988:13).

6 §  Försäkringsbelopp i form av */k/ grundbelopp */-k/ eller */k/ tilläggsbelopp */-k/ enligt 20 a § grupplivreglementet utgår med hälften av det grundbelopp respektive tilläggsbelopp som följer av 2--5 §§ denna förordning. Försäkringsbeloppet får dock inte understiga det lägsta av de två beloppen 12 900 kronor och en fjärdedels årslön. */k/ Förordning (1988:13).

7 §  Försäkringsbelopp i form av */k/ begravningshjälp */-k/ enligt 21 § förs ta stycket grupplivreglementet utgår med belopp motsvarande en fjärdedels årslön, dock högst 12 900 kronor.

[S2]Försäkringsbelopp i form av begravningshjälp enligt 21 § andra stycket första meningen grupplivreglementet får inte överstiga det lägsta av de två beloppen 25 800 kronor och en halv årslön. Begravningshjälp i fall som avses i styckets andra mening utgår med belopp motsvarande en fjärdedels årslön, dock högst 12 900 kronor. */k/ Förordning (1988:13).

8 §  Försäkringsbelopp i form av */k/ helt grundbelopp, halvt grundbelopp */-k/eller */k/ begravningshjälp */-k/enligt 22 § grupplivreglementet utgår med det belopp som följer av nedanstående sammanställning.

FörsäkringsbeloppBelopp, kronor, motsvarande årslönen multiplicerad meddock högst kronor
Helt grundbelopp Halvt grundbelopp eller begravningshjälp0,50 0,2525 800 12 900

[S2]Försäkringsbelopp i form av */k/ tilläggsbelopp */-k/ utgår med belopp som följer av 3 och 6 §§. */k/ Förordning (1988:13).

9 §  Försäkringsbelopp i form av */k/ halvt tilläggsbelopp */-k/ och */k/ begravningshjälp */-k/ enligt 23 § grupplivreglementet utgår med det belopp som följer av nedanstående sammanställning.

FörsäkringsbeloppBelopp, kronor, motsvarande årslönen multiplicerad meddock högst kronor
Halvt tilläggsbelopp0,5025 800
Begravningshjälp0,2512 900

[S2] Förordning (1988:13).

10 §  Finns det särskilda skäl, kan regeringen besluta om högre försäkringsbelopp utan att iaktta föreskrifterna i 2--9 §§.

11 §  Med årslön avses i denna förordning summan av de för arbetstagaren fastställda kontanta avlöningsförmånerna -- i förekommande fall efter skatteavdrag -- under de sista 12 månaderna av hans anställning.

[S2]Värdet av fri bostad räknas in i årslönen. Regeringen kan besluta att värdet av även annan förmån som inte är kontant avlöningsförmån skall räknas in i årslönen.

[S3]Hade arbetstagaren vid sin död försäkringsskydd enligt 9 eller 11 § reglementet, beslutar regeringen om storleken av den årslön som skall tillämpas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1980:535) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1980.
Bestämmelserna i reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring gäller fortfarande för försäkringsfall som har inträffat före utgången av juni 1980.

Förordning (1981:107) om ändring i förordningen (1980:535) om grupplivför- säkring för vissa lokal- anställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1981.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före utgången av år 1980.
  Omfattning
  ändr. 2-9 §§; omtryck

Förordning (1982:26) om ändring i förordningen (1980:535) om grupplivför- säkring för vissa lokalan- ställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1982.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före utgången av år 1981.
  Omfattning
  ändr. 2-9 §§; omtryck

Förordning (1983:61) om ändring i förordningen (1980:535) om grupplivför- säkring för vissa lokalan- ställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1983.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före utgången av år 1982.
  Omfattning
  ändr. 2-9 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1983-02-23

Förordning (1984:12) om ändring i förordningen (1980:535) om grupplivförsäk- ring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1984.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före utgången av år 1983.
  Omfattning
  ändr. 2-9 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1984-01-25

Förordning (1985:6) om ändring i förordningen (1980:535) om grupplivför- säkring för vissa lokalan- ställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1985.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före utgången av år 1984.
  Omfattning
  ändr. 2-9 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1985-01-23

Förordning (1986:35) om ändring i förordningen (1980:535) om grupplivförsäk- ring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska ut- landsmyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1986.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före utgången av år 1985.
  3. I fråga om försäkringsfall som inträffat under januari och februari 1986 skall de nya bestämmelserna tillämpas. Har arbetstagaren i ett sådant fall som närmaste anhöriga efterlämnat antingen sammanboende som avses i 17 § grupplivreglementet och fader eller moder eller endast fader eller moder skall dock i stället äldre bestämmelser gälla men de nya försäkringsbeloppen tillämpas.
  Omfattning
  ändr. 1-9 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1986-03-01

Förordning (1987:5) om ändring i förordningen (1980:535) om grupplivför- säkring för vissa lokalan- ställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1987. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1987.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före utgången av år 1986.
  Omfattning
  ändr. 2-9 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1987-02-01

Förordning (1988:13) om ändring i förordningen (1980:535) om grupplivför- säkring för vissa lokalan- ställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1988. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1988.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före utgången av år 1987.
  Omfattning
  ändr. 2-9 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1988-02-01

Ändring, SFS 1988:243

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1988.
  Genom förordningen upphävs förordningen (1980:535) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter.
  Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före utgången av maj 1988.
  Omfattning
  upph.