Upphävd författning

Förordning (1980:628) om rättsdatasystemet

Departement
Justitiedepartementet GRANSK
Utfärdad
1980-06-19
Ändring införd
SFS 1980:628 i lydelse enligt SFS 1998:423
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  För information om innehållet i lagar och andra författningar, förarbeten till lagstiftning, rättsfallsreferat m.m. skall finnas ett informationssystem som förs med hjälp av automatisk databehandling (rättsdatasystemet). Informationssystemet skall bestå av de register som anges i 4 §. I registren får ingå de personuppgifter som anges i 7 §. Innehållet i registren skall kunna läsas med användande av terminal. Förordning (1993:961).

2 §  Frågor som rör uppbyggnaden av rättsdatasystemet eller väsentliga förändringar av detta bereds av de registeransvariga myndigheterna gemensamt. På samma sätt bereds allmänna frågor om utvecklingen och underhållet av det tekniska systemet och den tekniska utrustning som används. Förordning (1996:219).

3 §  De registeransvariga myndigheterna får uppdra åt någon annan att utföra databehandling inom rättsdatasystemet. Förordning (1986:587).

Rättsdatasystemets innehåll

4 §  Rättsdatasystemet skall innehålla följande register:

RegisterRegisteransvarig myndighet
Register över de statliga kommitterna med uppgifter om ledamöter, arbetsplaner m.m. samt direktiv i löpande textRegeringskansliet
Register över författningar iRegeringskansliet
Svensk författningssamling
Författningar i Svensk författningssamling i löpande textRegeringskansliet
Avgöranden av den europeiska domstolen och kommissionen för de mänskliga rättigheternaRegeringskansliet
Register över författningar i Tullverkets författningssamling samt vissa andra författningar och handböckerGeneraltullstyrelsen
Register över Kriminalvårdsstyrelsens författningar och allmänna rådKriminalvårdsstyrelsen
Register över författningar i Riksskatteverkets författningssamling och referat av vissa av Riksskatteverkets beslutRiksskatteverket
Rättsfall från Högsta domstolen och hovrätterna, Regeringsrätten och kam marrätterna, Arbetsdomstolen, Bostadsdomstolen samt försäkringsdomstolarna Förordning (1996:1609).Domstolsverket

Utlämnande av uppgifter

5 §  En registeransvarig myndighet som avses i 4 § skall ha rätt att mot avgift använda sina terminaler för uttag av uppgifter ur övriga register i rättsdatasystemet. Förordning (1993:961).

6 §  En registeransvarig myndighet får sälja uppgifter ur sitt register till utomstående.

[S2]Uppgifterna får lämnas ut via terminal, på medium för automatisk databehandling eller på annat sätt. Grunderna för prissättningen bestäms av den registeransvariga myndigheten efter samråd med de övriga berörda centrala myndigheterna och Ekonomistyrningsverket.

[S3]Har den registrerade till den registeransvariga myndigheten anmält att han inte önskar att uppgifterna används för direktreklamändamål, får hans uppgifter inte säljas för sådant ändamål. Förordning (1998:423).

Personuppgifter

7 §  Förutom registervårdsanteckningar får följande personuppgifter anges beträffande

 1. register över statliga kommittéer: namn, titel, kön, förordnandetid samt partibeteckning beträffande representanter för de politiska partierna,
 2. avgöranden av den europeiska domstolen och kommissionen för de mänskliga rättigheterna: namn och andra personuppgifter som anges i referaten,
 3. rättsfall från svenska domstolar: i fråga om enskild part förnamn och första bokstaven i efternamnet samt i övrigt namn och andra personuppgifter som anges i referaten. Förordning (1993:961).

[S2]8 § har upphävts genom förordning (1986:587)

9 §  Misstänker den som i tjänsten har tagit befattning med uppgifter som har lämnats från rättsdatasystemet att uppgifterna är oriktiga, skall det genast anmälas till den registeransvariga myndigheten. Förordning (1986:587).

Ändringar

Förordning (1980:628) om rättsdatasystemet

Förordning(1980:1020) om ändring i förordningen (1980:628) om rättsdatasystemet

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§

Förordning (1981:285) om ändring i förordningen (1980:628) om rättsdatasystemet

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1981:1125) om ändring i förordningen (1980:628) om rättsdatasystemet

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1985:714) om ändring i förordningen (1980:628) om rättsdatasystemet

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1985-09-01

Förordning (1986:587) om ändring i förordningen (1980:628) om rättsdatasystemet

  Omfattning
  upph. 6, 7, 8 §§; ändr. 1, 3, 4, 5, 9 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1991:809) om ändring i förordningen (1980:628) om rättsdatasystemet

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:45) om ändring iförordningen (1980:628) om rättsdatasystemet

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1992-03-01

Förordning (1993:961) om ändring i förordningen (1980:628) om rättsdatasystemet

  Omfattning
  ändr. 1, 4, 5, 6, 7 §§; ny rubr. närmast före 7 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1996:219) om ändring i förordningen (1980:628) om rättsdatasystemet

  Omfattning
  ändr. 2, 6 §§
  Ikraftträder
  1996-05-01

Förordning (1996:1609) om ändring i förordning (1980:628) om rättsdatasystemet

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:423) om ändring i förordningen (1980:628) om rättsdatasystemet

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1998-07-01

Ändring, SFS 1999:175

Omfattning
upph.