Förordning (1980:770) om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1980-10-09
Ändring införd
SFS 1980:770 i lydelse enligt SFS 2009:1179
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  I denna förordning anges de grunder som skall tillämpas vid

  1. beräkning av kapitalbelopp och fondkapital enligt punkt 7 övergångsbestämmelserna till kungörelsen (1972:412) om sjömanspension,
  2. beräkning av kapitalbelopp och engångsbelopp enligt 11 a § kungörelsen om sjömanspension och enligt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till förordningen (1980:432) om ändring i kungörelsen,
  3. omräkning av pensionsbelopp enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till sistnämnda förordning.

2 §  Beräkningen skall göras med utgångspunkt från aktuell pensionsnivå.

3 §  Räntefoten antas till 2,5 procent för pension som omräknas vid ändring av basbeloppet (värdesäkrad pension) och 7,5 procent för annan pension (ej värdesäkrad pension).

4 §  Som antaganden i fråga om dödlighet gäller de formler som försäkringsinspektionen har fastställt enligt punkt 2.a i bilagan till kungörelsen (BFFS 1977:5) om försäkringstekniska grunder att tillämpas vid beräkning av kapitalvärde enligt 3 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

5 §  Vid tillämpning av 11a § tredje stycket kungörelsen (1972:412) om sjömanspension får det enligt 2-4 §§ beräknade beloppet sättas ned, om det är motiverat med hänsyn till den försäkrades allmänna hälsotillstånd eller med hänsyn till förväntad nedsättning av pensionsbeloppet på grund av samordning med annan pension.

6 §  Belopp som har räknats fram enligt 2-5 §§ skall höjas med tre procent (omkostnadstillägg).

7 §  Närmare föreskrifter om beräkning av sådana kapitalbelopp m.m. som avses i denna förordning meddelas av Pensionsmyndigheten. Förordning (2009:1179).

Ändringar

Förordning (1980:770) om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen

Förordning (1994:1276) om ändring i förordningen (1980:770) om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen

Förarbeten
Rskr. 1993/94:325, Prop. 1993/94:223, Bet. 1993/94:TU31
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1994-10-01

Förordning (2004:1074) om ändring i (1980:770) om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2009:1179) om ändring i förordningen (1980:770) om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2010-01-01