Upphävd författning

Förordning (1980:772) om särskild höjning av låneunderlaget för bostadslån i vissa fall

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1980-10-16
Ändring införd
SFS 1980:772
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I fråga om sådana ärenden om bostadslån, i vilka preliminärt beslut om lån har meddelats före den 1 november 1980, får låneunderlaget höjas med ett belopp som motsvarar den beräknade merkostnad som belöper på låneunderlaget och som uppkommer till följd av höjningen av mervärdeskatt enligt lagen (1980:676) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt. Om bostadslånet avser ett småhus som skall bebos av lånesökanden får låneunderlaget höjas på samma sätt, under förutsättning att beslut om lån har meddelats under tiden den 1 juli-den 31 oktober 1980.
Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av bostadsstyrelsen.

Ändringar

Förordning (1980:772) om särskild höjning av låneunderlaget för bostadslån i vissa fall

Förordning (1991:1925) om upphävande av vissa förordningar om beräkning av låneunderlag för bostadslån och räntebidrag enligt äldre bestämmelser

    Omfattning
    upph.